İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın iptali davası, itirazın iptali dava dilekçesi örneği, itirazın iptali davası makalemiz devamındaki itirazın iptali dava dilekçesi örneği ile..çek

Bu makalemizde itirazın iptali dava dilekçesi örneği yer almaktadır. İtirazın iptali dava dilekçesi ile, borçlunun itirazı üzerine duran icra takibine devam edilmesi sağlanır. Zira bilindiği üzere ilamsız icra takibi, alacaklının elinde bir sözleşme, senet vb herhangi bir belge olmadan dahi borçlu aleyhine başlatabilecek icra takibidir. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren borçlu, 7 gün içinde borca, faize, yetkiye, (varsa) borca dayanak belge üzerindeki imzaya itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi durur. Duran icra takibinin devamına karar verilebilmesi için itirazın iptali davası açılması ve mahkemeden karar alınması gerekmektedir. İtirazın iptali davası, makalemizin devamında verdiğimiz itirazın iptali dava dilekçesi ile açılabilir.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ ……… MAHKEMESİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: Adana …. İcra Müdürlüğü, 2020/….

DAVACI: ………………….

VEKİLİ: Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI: ………………….

DAVA DEĞERİ : ………………….

KONU : ………….-TL (takip tarihi itibariyle) alacağa yapılan itirazın iptali istemimizi içerir.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Müvekkil ile borçlu davalı arasında düzenlenen …..… keşide tarihli ……… TL bedelli çek bedeli davalı tarafından ödenmemiştir. Bunun üzerine süresi içinde ibraz edilmiş ancak karşılığı olmadığından tahsil edilememiştir.
  2. Müvekkil ysal süresi içinde başvuru hakkını kullanmadığından kambiyo senetlerine mahsus icra takibi yapma hakkını yitirmiştir. Ancak davalı borçlu borcunu ödemediğinden alacak zamanaşımına uğramamıştır.
  3. Bu doğrultuda müvekkilin alacağının tahsilinin temini için 20/…… sayılı dosyasından Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibine başlanmıştır. Ancak borçlu borca itiraz etmiş ve hakkındaki takip durmuştur. (Ek-1: Borca itiraz dilekçesi) Bu nedenle borçlunun itirazın iptali için eldeki davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
  4. Davalı hakkında başlatılan ilamsız takip yasa ve sözleşmelere uygundur. Davalı borca itiraz etmekte Haksız ve kötü niyetlidir. Bu sebeple Haksız itirazın iptali ile Kötü niyetli olarak itiraz etmesi sebebi ile davalı borçluların %20 Tazminata mahkum edilmesini de TALEP EDERİZ. Davalıların takibe itirazı haksız olup, takibin devamı bakımından itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

  1. Adana …. İcra Müdürlüğü’nün 2020/…. Sayılı dosyası
  2. Bilirkişi incelemesi,
  3. Tanık,
  4. Yemin
  5. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir