İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi

arabuluculuk anlaşma tutanağı icra edilebilirlik şerhi, icra edilebilirlik şerhi dilekçesi, arabulucu anlaşma tutanağı ilamlı icra takibi, adana iş avukatı.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu‘nun 18. maddesine göre; tarafların arabulucuda anlaşması halinde icra edilebilirlik şerhi dilekçesi ile anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine dair şerh verilmesi istenebilir.  Arabuluculuğa dava açılmadan önce başvurulmuşsa, arabulucuda anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilir.  Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. Yani arabuluculuk anlaşma tutanağı icra edilebilirlik şerhi ile ilamlı icraya konu edilebilir. Sulh hukuk mahkemesine yapılacak başvuru icra edilebilirlik şerhi dilekçesi örneği ile yapılabilir. İcra edilebilirlik şerhi verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılır.

Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları arabuluculuk anlaşma tutanağı, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır. Bu durumda icra edilebilirlik şerhi dilekçesi ile başvuruya gerek yoktur, doğrudan ilamlı icra takibi yapılabilir.

İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KARŞI TARAF : …………………

KONU : Taraflar arasında imzalanan 2019/…. başvuru, 2019/….. arabuluculuk dosya numaralı, …/…/2019 tarihli arabuluculuk anlaşma belgesine ilişkin icra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Ekte arz ettiğimiz 2019/…. başvuru, 2019/….. arabuluculuk dosya numaralı, …/…/2019 arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden, müvekkilin işçilik alacakları için (kıdem tazminatıfazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, UBGT ücreti ve yıllık izin ücreti)………. tarafından ………. TL ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ödenecek ………… TL bedelin …. taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmış, taksitlerden biri zamanında ödenmediği takdirde diğer tüm taksitlerin muaccel hale geleceği kabul edilmiştir. Söz konusu arabuluculuk anlaşması ile taraflar arasındaki uyuşmazlık sona ermiştir. Ancak …………… tarafından ödenmesi gereken taksit ödenmemiştir. Taksitlerden biri zamanında ödenmediği takdirde diğer tüm taksitlerin muaccel hale geleceği kabul edildiği de göz önünde bulundurularak, Sayın mahkemenizden Arabuluculuk Kanununun 18.maddesi uyarınca taraflar arasında düzenlenen 2019/…. başvuru, 2019/….. arabuluculuk dosya numaralı, …/…/2019 tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; 22019/…. başvuru, 2019/….. arabuluculuk dosya numaralı, …/…/2019 tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Talep Eden Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

EKLER :
Ek-1: 2019/…. başvuru, 2019/….. arabuluculuk dosya numaralı, …/…/2019 tarihli Arabuluculuk Anlaşma Belgesi,
Ek-2: Onaylanmış vekaletname örneği.

İş davalarında işçilik alacaklarının hesaplanması, davanın açılması gibi işlemlerin alanında uzman avukatlar nezdinde yapılması ve açılması muhtemel davanın bir adana iş avukatı ile takibi önem arz etmektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir