Banka Hesabına Haciz Müzekkeresi Örneği

Banka hesabına haciz müzekkeresi örneği, borçlunun banka hesabına haciz için müzekkere, icra müdürlüğü haciz müzekkeresi, adana avukat

Daha önce buradaki makalemizde banka hesabına haciz talebi örneği ni paylaşmıştık. Bu makalemizde ise banka hesabına haciz müzekkeresi örneği ni paylaşıyoruz. Alacaklı vekilinin borçlunun banka hesabına haciz konmasını talep etmesi üzerine, ilgili icra müdürlüğü banka hesabına haciz müzekkeresi yazarak ilgili bankalara gönderir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz. Banka hesabına haciz müzekkeresi örneği şu şekilde düzenlenebilir:

Banka Hesabına Haciz Müzekkeresi Örneği

Örnek No: 20**
T.C.
ADANA
…… İCRA DAİRESİ
……/……… ESAS

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

1. Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi :  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi, Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi, Denizbank Anonim Şirketi, Qnb Finansbank Anonim Şirketi, Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi

2. Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : ………………….. vekili Av. Selce MARAŞ BÜKEN

3. Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : .……………….., ………………… TC Nolu, ………………… – ………………… oğlu/kızı, …/…/…… D.Tarihli

4. Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar için yapıldığı : Vadesiz Türk Parası Hesabı, Yatırım Hesabı Serbest Bakiye, Vadesiz Yabancı Para Hesabı, Kıymetli Maden Hesabı (Vadesiz Altın Hesabı Dahil),B Tipi Yatırım Fonu(B Tipi Likit ve Kısa Vadeli Tahvil-Bono Fonu), Hazine Bonosu & Devlet Tahvili(TL), Repo, Diğer Fonlar ve A Tipi Yatırım Fonu,Vadeli Türk Parası Hesabı, Vadeli Yabancı Para Hesabı, Kıymetli Maden Hesabı (Vadeli Altın Hesabı dahil), Anapara Koruma Amaçlı ve Anapara Garantili Fonlar, Hisse Senedi, Diğer (Hazine Bonosu & Devlet Tahvili/YP), Eurobond, VOB, Özel Sektör Tahvili v.b. menkul kıymetler), Alış Satış Emri Olan Kıymetler (Niteliği Değişebilen Varlıklar)-Doğmuş Hak ve Alacaklar Doğacak Hak ve Alacaklar – Maaş Hesabı Hariç

5. Alacak tutarı ile faiz ve giderler : ………………… TL

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı (malı) üzerine …/…/….. tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.* (İİK m.89)

………………………..
İcra Müdür Yardımcısı

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : …………………………………………..
İban No : TR…………………………………………..
Vergi Dairesi Adı / No: ………………… Vergi Dairesi – …………………

(*) İlgili 89’uncu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.
* Madde 89/2, 3, 4, 5-Üçüncü Şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedindeveya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihtarname ile bildirilir. Bu ikinci ihtarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı madde de belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.
Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

One thought on “Banka Hesabına Haciz Müzekkeresi Örneği

  1. Murat Reply

    Değerli bilgileriniz için teşekkürler.
    Peki, 89 gönderdikten sonra ayrıca haciz müzekkeresi gönderip ilgili banka hesaplarına yatacak paralara ilişkin talepte edebilir miyiz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir