Sözleşmeli Subay ve Astsubayın Sözleşmesinin Yenilenmemesi

Sözleşmeli Subay ve Astsubayın Sözleşmesinin Yenilenmemesi, emsal karar, idari dava avukatı, ceza yargılaması davası sözleşme yenilenmemesi dava, tsk

Bu makalemizde sözleşmeli subay ve astsubayın sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda Danıştay 12. Dairesi’nin emsal kararına yer vereceğiz. Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayın sözleşmesinin yenilenmemesi çeşitli nedenler dahilinde yapılabilmektedir. Danıştay 12. Dairesi aşağıda yer verdiğimiz kararında davacı sözleşmeli astsubayın sözleşmesinin yenilenmemesi işleminin davacı hakkında yapılan ceza yargılaması ndan kaynaklanmaktadır. Danıştay kararında davacıya isnat edilen suçların birinden beraat, birinden ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği; bir diğer suç bakımından ise suça konu olayın davacının mesleğe başlamasından önce gerçekleştiği göz önünde tutularak sözleşmesinin yenilenmemesine dair işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

Sözleşmeli Subay ve Astsubayın Sözleşmesinin Yenilenmemesi İşlemine Dava Açılabilir Mi?

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, adana idare hukuku avukatı olarak sözleşmeli subay ve astsubayın sözleşmesinin yenilenmemesi gibi işlemler dahil olmak üzere pek çok idari işlem ile ilgili olarak yetkin biçimde hizmet sağlamaktadır. Randevu almak için 0507 057 53 35 nolu telefon numaramızı arayabilir, adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme amaçlı makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Subay ve Astsubayın Sözleşmesinin Yenilenmemesi

Sözleşmeli subay ve astsubayın sözleşmesinin yenilenmemesi işleminin iptali sonucunu doğuran emsal karar şu şekildedir.

DANIŞTAY
12. DAİRE
Esas Numarası: 2017/2248
Karar Numarası: 2020/1473
Karar Tarihi: 20.02.2020

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ

Özeti: Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak görev yaptığı yıllar arasında takdir belgeleri alan, sicil notu ortalaması 98,44 olan ve bu süreçte hiç disiplin cezası almayan davacı hakkında, birlikte çalıştığı iki sicil amirlerinin olumsuz bir kanaat bildirmediği, diğer sicil amirinin ise, sözleşme yenilemek isteyen personel hakkında düzenlenen nitelik belgesinde belirttiği olumsuz kanaati destekleyecek somut bir bilgi ya da belgenin bulunmadığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesince karara dayanak yapılan, davacı hakkındaki yargılamaların; görevi yaptırmamak için direnme suçu bakımından beraat, karşılıklı hakaret suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile sonuçlandığı, elektrik enerjisi hakkında hırsızlık ve mühür bozma suçlarına konu olayın ise davacının mesleğe başlamasından önceki bir tarihte gerçekleştiği ve bu suçlardan yapılan yargılamaların hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sonuçlanmasının ardından sözleşmesinin yenilendiği göz önüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI)

KARŞI TARAF (DAVALI): Milli Savunma Bakanlığı

İSTEMİN KONUSU : (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairesi Başkanlığının ilgili kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 29/08/2014 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının özeti: (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairesi Başkanlığınca; meslekte iken; görevi yaptırmamak için direnme, karşılıklı hakaret, elektrik enerjisi hakkında hırsızlık ve mühür bozma suçlarından dolayı yargılanan, 2012 ve 2014 yılı sicil belgelerinde amirlerinin olumsuz kanaat bildirdiği davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin, kendisiyle aynı durumda olup da sözleşmesi yenilenen başka personelin de bulunmadığı gözönüne alındığında kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI :

Davacı tarafından, kendisine olumsuz sicil veren komutanı ile fiilen bir hafta – on gün ancak çalıştığı, amirinin belirttiği olumsuz kanaati destekleyen somut bir bilgi ve belge bulunmadığı ileri sürülerek Askeri Yüksek İdare Mahkemesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Düzeltilmesi istenen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Halkoylamasıyla kabul edilerek 27 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasaya eklenen Geçici 21. maddenin (E) bendi hükmüyle askeri yargı kaldırılmış ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülmekte olan dosyalardan, kanun yolu incelemesi aşamasında olanların Danıştaya, diğer dosyaların ise görevli ve yetkili idari yargı mercilerine bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde gönderileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Anayasa değişikliği ile ortaya çıkan yeni hukuki duruma göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin yürürlükten kaldırıldığı, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülmekte olan dosyalardan kanun yolu incelemesi aşamasında olanların Danıştaya gönderileceği, kanun yolu incelemesi Danıştay tarafından yapılacak olan dosyalar hakkında bu tarihten sonra yapılacak yargısal faaliyetlerde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı açıktır.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairesi Başkanlığının ilgili kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

2007 yılında imzalamış olduğu dört yıllık sözleşme ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak göreve başlayan ve 2011 yılında sözleşmesi yenilenen davacının; 3. sicil amirinin, 2012 ve 2014 yıllarındaki sicil belgeleri ile sözleşme yenilemek isteyen personel hakkında düzenlenen nitelik belgesinde olumsuz kanaat bildirdiğinden bahisle sözleşmesi yenilenmemiştir.

Bakılan dava, bu işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

21/06/2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun‘un “Sözleşme süreleri” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında, “… Sözleşme süreleri; üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

27/04/2002 tarih ve 24738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği‘nin “Sözleşmenin Yenilenmesi ve Uzatılması” başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, “Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresinin sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, EK-C’de belirtilen nitelik belgesi ile beraber silsileler yolu ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir / ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Değerlendirme komisyonunun kimlerden oluşacağı, görev, yetki ve sorumlulukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergeler ile tespit edilir. Sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusundaki nihai karar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden önce bildirilir. Sözleşme, ilgili sözleşmeli subay veya astsubayın talebinin İdarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.” düzenlemesi yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak görev yaptığı 2007 – 2014 yılları arasında 23 adet takdir belgesi alan, sicil notu ortalaması 98,44 olan ve bu süreçte hiç disiplin cezası almayan davacı hakkında, birlikte çalıştığı 1. ve 2. sicil amirlerinin olumsuz bir kanaat bildirmediği, 3. sicil amirinin ise, 2012 ve 2014 yıllarındaki sicil belgeleri ile sözleşme yenilemek isteyen personel hakkında düzenlenen nitelik belgesinde belirttiği olumsuz kanaati destekleyecek somut bir bilgi ya da belgenin bulunmadığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesince karara dayanak yapılan, davacı hakkındaki yargılamaların; görevi yaptırmamak için direnme suçu bakımından beraat, karşılıklı hakaret suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile sonuçlandığı, elektrik enerjisi hakkında hırsızlık ve mühür bozma suçlarına konu olayın ise davacının mesleğe başlamasından önceki bir tarihte gerçekleştiği ve bu suçlardan yapılan yargılamaların 2010 yılında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sonuçlanmasının ardından 2011 yılında davacının sözleşmesinin yenilendiği göz önüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinde; ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davaların neler olduğu tek tek sayılmış, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 3410 sayılı Kanun ile değişik 5. maddesinde ise; idare mahkemelerinin; vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki dava ve işlerin yanısıra özel kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümleyeceği kurala bağlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun “Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki” başlıklı 33. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesi olduğu kurala bağlanmıştır.

Bu sebeple, son olarak … İlinin … İlçesinde sözleşmeli astsubay olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işleme karşı açtığı işbu davanın ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüm ve çözümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının son görev yeri olan … İlinin, yargı çevresine dahil olduğu Van İdare Mahkemesi yetkilidir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesi Başkanlığının … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına karşı yapılan karar düzeltme isteminin kabulü ile 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca anılan kararın BOZULMASINA,
  2. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla dosyasının görüm ve çözümünde yetkili … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 20/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir