OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi

OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi, OHAL komisyonuna itiraz, OHAL komisyonu kararına dava açma süresi, OHAL Komisyonu Red Kararlarına Karşı İptal Davası

Bu makalemizde ohal komisyonu kararına dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Ancak önce ohal komisyonu kanunu olarak bilinen 7075 sayılı Kanunu açıklamakta fayda görüyoruz. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır.

7075 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre;  Komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Yani OHAL Komisyonu red kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi mümkündür. Ohal komisyonu kararına dava açma süresi 60 gün olup, süre kararın tebliği ile başlar. Mahkemeye makalemizin devamında sunduğumuz ohal komisyonu kararına dava dilekçesi ile başvurulabilir.

OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………

KONU : T.C. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun …/…/…… tarih ve …./…….. Karar numaralı komisyon kararının iptali ile müvekkilin mesleğine iadesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

 1. Müvekkil, davalı ………. bünyesinde, …………….. bağlı olarak ………… ilinde ……. olarak görev yapmaktayken ……. sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile memuriyetine son verilmiştir.
 2. Bu işleme karşı …/…/…. tarihinde olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna başvurulmuş, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından …/…/…… tarih ve …./…….. Karar numarası ile müvekkilin başvurusu reddedilmiştir. İşbu karar müvekkile …/…/…… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş olup, karar içeriğinin incelenmesi neticesinde süresi içinde Sayın Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.
 3. Gerekçeleri aşağıda açıklandığı gibi, olağanüstü hal ilan edildiği dönemde çıkartılan kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarma işlemi ile müvekkil birçok hakkı açıkça ihlal edilmiş olup komisyon tarafından  gerekli değerlendirmelerin yapılmadığı ve açıkça hukuka aykırı bir karar verildiği için OHAL Komisyonu ret kararının iptali amacıyla Sayın mahkemeniz nezdinde işbu iptal davası açılmıştır.
 4. Kanun Hükmünde Kararnamelerde belirtilen üyelik, mensubiyet veya iltisak yahut irtibat kavramlarının değerlendirilmesinde terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla normal bir vatandaştan beklenebilecek olandan daha yoğun bir bağ aranması gerektiği açıktır.
 5. Bu durumda müvekkilin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle bağının olup olmadığı hususunun irdelenmesi gerekir.

 6. Müvekkil hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yapılan yargılama neticesinde; …… Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……… E, ……. K sayılı kararı ile; müvekkilin BERAATİNE karar verilmiştir. Verilen BERAAT KARARI KESİNLEŞMİŞTİR.
 7. Dava konusu idari işlemde ise ……. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……… E, ……. K sayılı dosyasında dinlenen ……’nın ifadelerine yer verilmiş, ancak aynı dosyada müvekkil lehine oldukça kesin biçimde ifade veren ….’nin ifadelerinden hiç bahsedilmemiştir. Tanık …..’nin açıkça müvekkilin lehine olan ifadesinin OHAL komisyonunca değerlendirilmemiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.
 8. (OHAL KOMİSYONU KARARINDA BELİRTİLEN İSNATLARA KARŞI AÇIKLAMALARA DEVAM EDİLEBİLİR) …..
  ……..
 9. YUKARIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA GELİNEN NOKTADA;

  Müvekkilin ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……… E, ……. K sayılı kararı ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan beraat ettiği OHAL komisyonunca değerlendirilmeden; ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……… E, ……. K sayılı sayılı dosyasında dinlenen tanık ….’nin müvekkil aleyhine verdiği soyut ve mahkumiyete yeterli olmayan beyanına yer verilirken, tanık ….’nin müvekkil lehine olacak şekilde verdiği ifadesi değerlendirilme dışı tutularak, Kanuna aykırı delil niteliğindeki fişleme listesinde bulunan ….. kodlamasının müvekkil aleyhine delil olarak değerlendirilmesi neticesinde böylesi kanuna aykırı bir karara imza atılmıştır.

 10. MÜVEKKİL İLE FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA NORMAL BİR VATANDAŞTAN BEKLENEBİLECEK OLANDAN DAHA YOĞUN BİR BAĞ TEŞKİL ETMEDİĞİ AÇIKÇA ORTADADIR.

  Müvekkilin ….. sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden  çıkarılması üzerine kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurunun reddine ilişkin eksik ve yetersiz verilere dayalı dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

  Müvekkilin kamu görevinden ihracını gerektiren somut hiçbir neden bulunmamaktadır.  OHAL Komisyonu tarafından da somut herhangi bir bilgi ve belge ortaya konulmaksızın, objektiflikten uzak ve keyfi bir şekilde başvurumuz reddedilmiştir. Bu nedenle ohal komisyonu kararına dava dilekçesi ni sunmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:
1. T.C. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun …/…/…… tarih ve …./…….. Karar numaralı numaralı komisyon kararı ve dosyası, (Dosyanın celbini talep ederiz)

2.  ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……… E, ……. K sayılı kararı (Dosyanın celbini talep ederiz)

3. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde,
1. T.C. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun …/…/…… tarih ve …./…….. Karar numaralı numaralı komisyon kararının İPTALİ ile MÜVEKKİLİN MESLEĞİNE İADESİNE
2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline,
Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Sisiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir