Tam Yargı Davası Nedir?

TAM YARGI DAVASI

Tam yargı davası, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılan davalardır. İdari işlemin iptali davası ile idari işlemdeki herhangi bir unsurdaki hukuka aykırılık nedeniyle işlem iptal edilirken, tam yargı davasında idarenin bir işlemi, eylemi veya eylemsizliği nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi istenmektedir. Bu makalemizde, tam yargı davası, tam yargı davası nedir, tam yargı davası nerede açılır, tam yargı davasını kim açar, tam yargı davası kime karşı açılır, dava açma süresi, tam yargı davası manevi tazminat gibi konu başlıkları üzerinde durulacaktır.

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası idari işlem veya eylem sebebiyle kişisel bir hakkı ihlal edilen kişi tarafından, ortaya çıkan bu zararın giderilmesi istemiyle idareye karşı açılabilecek bir davadır. Tam yargı davasında, tazminat davası, istirdat davası veya vergi davası şeklinde ortaya çıkabilir. Tam yargı davası manevi tazminat da talep edilebilmesi mümkündür. Bir idari işlem ile kişi maddi ya da manevi bir zarara uğruyorsa tam yargı davası manevi tazminat veya maddi tazminat amaçlı da açılabilir. Bu şekilde idareden manevi tazminat veya maddi tazminat istenebilir. Tam yargı davaları, idarenin idari işlemleri, idari eylemleri veya idari sözleşmeler nedeniyle açılabilir.

Tam Yargı Davası Nerede Açılır?

Tam yargı davalarında genel görevli yargı yeri idare mahkemeleridir. Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemeleri ise tam yargı davaları için özel görevli mahkemelerdir. 

Tam Yargı Davasını Kim Açabilir? 

Tam yargı davasında davacı menfaati ihlal edilendir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesine göre; idari eylem ve işlemlerde dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar (ihlal edilenler) tarafından açılabilir.

Tam Yargı Davası Kime Karşı Açılır?

Tam yargı davasında davalı daima idaredir. İdari işlem ve eylemler nedeniyle hakları ihlal edilenler, tam yargı davasını bu hak ihlaline neden olan idareye karşı açar. İdari sözleşmeler nedeniyle açılan tam yargı davasında gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri de davalı olabilirler. Tam yargı davasında davalının yanlış gösterilmesi halinde mahkeme bu hayatı kendiliğinden düzeltir. 

Tam Yargı Davasında Dava Açma Süresi

İdari işlemler nedeniyle tam yargı davasında dava açma süresi aksine bir hüküm olmadıkça altmış gündür. Bir idari işleme karşı iptal ve tam yargı davasıyla birlikte açılacak ise, bu davanın idari işlemin tebiğini izleyen günden itibaren altmış gün içinde açılmalıdır. Bir idari işlem hakkında önce iptal davası, daha sonra tam yargı davasını açılabilir. Bu durumda açılacak olan tam yargı davasının iptal davasının karara bağlanması üzerine. verilen kararın tebliğini izleyen 60 gün içinde açılması gerekir. İdari işlemin uygulanması nedeniyle tam yargı davası açılacaksa, davanın işlemin uygulanmasını izleyen altmış gün içinde açılması gerekir.

İdari eylemler nedeniyle tam yargı davası ise, bu hakkın yerine getirilmesine ilişkin idareye yapılan başvurunun idarece reddine ilişkin işlemin tebliğini izleyen altmış gün içinde açılması gerekir.

İdari sözleşmeler nedeniyle tam yargı davası, idari sözleşmenin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklarda dava açma süresi talebe verilen cevabın tebliğini izleyen altmış gün içinde açılmalıdır.

Tam Yargı Davası Dava Dilekçesi

Tam yargı davasında görevli ve yetkili mahkemeye verilecek dava dilekçesi ile açılır. Yazılan dilekçenin tıpkı iptal davasındaki gibi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. ve 5. maddesine uygun nitelikte olmalıdır. Aksi halde dava dilekçesi ön şartlar yönünden reddedilir ve dilekçe ret kararı verilir. Dilekçe ret kararı üzerine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava dilekçesinde bulunan eksiklikler düzeltilerek yeniden yargı yerine başvurulabilir.

İdari yargıda davanın usulüne uygun biçimde yürütülmesinde bir adana idare hukuku avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir