Maaş Haczi Nedir?

MAAŞ HACZİ NEDİR

Maaş haczi nedir sorusunun cevabı İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesinde verilmiştir. Maaş haczi alacaklı bakımından kolay ve risksiz bir yol olduğundan tercih sebebidir. Makalemizde maaş haczi nedir, işverenin sorumluluğu, emekli maaşı haczi gibi konular irdelenecektir. Makalemizin sonunda maaş haczi talebi örneği paylaşılmıştır.

Maaş Haczi Nedir?

İcra İflas Kanunu 83. maddesine göre; 

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez

Alacaklı icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun maaşlı bir işte çalıştığını tespit ederse, bu durumda icra müdürlüğünden borçlunun maaşının haczedilmesini isteyebilir. Bu durumda alacaklı dosyaya bir maaş haczi talebi gönderir. İcra müdürü, borçlunun maaşına haciz konmasına karar verirse bu durumda borçlunun çalıştığı işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderir. Ancak borçlunun muvafakatı olmadığı sürece maaşının 1/4’inden fazlası haczedilemez.

Maaş Haczi İşverenin Sorumluluğu

İcra müdürü tarafından gönderilen maaş haczi müzekkeresi alan işveren İcra ve İflas Kanunu’nun 355. maddesine uygun biçimde hareket etmek zorundadır. 

Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.

Buna göre, maaş haczi müzekkeresini alan işveren en geç bir hafta içinde ilgili müzekkereye cevap vermeli, borçlunun maaşının ne kadar olduğunu bildirmeli ve devam eden aylarda borç bitinceye dek borçlunun maaşının 1/4’ini kesip icra dairesine göndermelidir.

Emekli Maaşı Haczedilemez

Uygulamada en büyük problemler emekli maaşı haczedilemez niteliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesine göre;

Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.

Görüldüğü üzere  kural olarak borçlunun muvafakatı yoksa emekli maaşı haczedilemez. Borçlunun muvafakatı olmaksızın alacaklı borçlunun emekli maaşının haczi talebinde bulunursa bu talebi reddedilir. Emekli maaşının haczi yalnızca borçlunun muvafakatı veya borçlu muvafakat etmese dahi nafaka  ve sgk prim borcu halinde söz konusu olabilir.

Maaş Haczi Talebi

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2019/……

Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu ……………………..’nın iş bu borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretlerinin, fazla mesai, ikramiye, prim ve her türlü ücret farklarının borca yeter miktarda 1/4’ünün haczedilmesi için borçlunun çalışmakta olduğu ……………………..’ne maaş haczi müzekkeresi yazılmasını talep ederim. …/…/……

Alacaklı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

G.D.: Alacaklı vekilinin talebi üzerine dosya incelendi, talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

İCRA MÜDÜRÜ

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir