İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği

İdare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi örneği nasıl yazılır, idari dava savunmaya cevap dilekçesi örnek, adana idare hukuku avukatı, idari dava avukat

Bu makalemizde idare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi örneği ne yer verilecektir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesine göre,  “1.Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur 2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir….” hükmüne amirdir. Maddede “davacının ikinci dilekçesi” olarak geçen dilekçe davacının davalı idarenin savunma dilekçesine verdiği cevap dilekçesidir. Bu dilekçe uygulamada idare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi olarak bilinmekle birlikte somut olayın özelliğine göre uyarlanmalıdır.

İdare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi içeriğinde, davalı idarenin ortaya koyduğu savunmalara uygun biçimde cevap verilmesi gerekir. Dolayısıyla yazılacak dilekçenin içeriği somut olayın özelliklerine göre değişmektedir.  Ayıca idare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi, idarenin savunma dilekçesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye sunulmalıdır. Aksi halde davacı idarenin savunmalarına cevap verme hakkını kaybetmiş olur.

Bu makalede verdiğimiz idare mahkemesi savunmaya cevap dilekçesi örnek niteliğinde olup, uzmanlık gerektiren idari davalarda adana idare hukuku avukatı ndan danışmanlık alınması daha doğru olacaktır.

İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi Örneği

ADANA ….. İDARE MAHKEMESİ’NE

Dosya No : …../……. Esas

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Davalı idarenin savunma dilekçesine cevaplarımızın arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Davalının savunmaya cevap dilekçesi tarafımıza …/…./…… tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içinde savunmaya cevaplarımızı sunak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Davalı savunmalarında müvekkile verilen disiplin cezasının soruşturma raporunu kelimesi kelimesine tekrar etmekle yetinmiş ve herhangi bir somut savunma sunmaksızın davanın reddini talep etmiştir. Bu bakımdan esasında davalı idarenin savunma dilekçesindeki iddiaları davanın esasına tesir edebilecek yeni bilgi ve belge getirmemekte verilen disiplin cezası kararının tekrarı mahiyetinde bulunmaktadır. Ancak açılan davada şu hususların üzerinde durmakta fayda görüyoruz;

2. Açılan davada müvekkilin disiplin suçu işlemediğinin ispatlanmasına, ortada ….’nun birbiriyle çelişkili, soyut ve ispatsız iddiaları dışında herhangi bir somut delil bulunmamasına rağmen davalı idarenin …/…./……… tarih, …../……. Karar numaralı kararı ile müvekkilin ……. disiplin cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Müvekkil hakkında yürütülen disiplin soruşturması sırasında, ortaya çıkan deliller neticesinde …………………. Dolayısıyla ……….’ın ifadeleri ile ……’nun iddialarının gerçekliğinin bulunmadığı, müvekkilin disiplin suçu işlemediği, aksine şikayetçi tarafından iftiraya uğradığı ortaya çıkmıştır.

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

5.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemeniz’ce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, davalı ……………..’nın …/…/…. Tarih ve …../……. Karar numaralı kararı ile, “………………..” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle müvekkilin …….. disiplin cezası ile tecziyesine dair kararının dava sonucunda İPTALİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili makalemize buradan,
  • Akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir