Delil Dilekçesi Örneği

Delil dilekçesi örneği, iş mahkemesi delil dilekçesi örneği, delil bildirme dilekçesi, adana iş avukatı, delil bildirme süresi, delil listesi sunma dilekçe

Bu makalemizde delil dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre Kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, kendiliğinden delil toplayamaz. Dolayısıyla hukuk sistemimizde delillerin taraflarca bildirilmesi esas olup, hakimin kendiliğinden delil toplayabileceği durumlar istisnadır. Davacının dava dilekçesinde iddia ettiği vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini bildirmesi, davalının da cevap dilekçesinde savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini bildirmesi yasal bir zorunluluktur.

Bir davanın tarafları kural olarak kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. Dolayısıyla kanuni sürelerinden sonra delil sunulması istisna olduğu için, tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin delillerini delil dilekçesi ile mahkemeye ibraz etmeleri önemlidir. Davada deliller aşağıda yer verdiğimiz delil dilekçesi örneği ile sunulabilir.

Delil Dilekçesi Örneği

ADANA …. İŞ MAHKEMESİ’NE

Dosya No : 2020/99…. Esas

DAVACI : ………….

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : ………….

KONU : Sayın Mahkemenizin …/…/….. tarihli tensip zaptının ilgili ara kararları gereğince beyan ve delil dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizin …/…/….. tarihli tensip tutanağının ilgili ara kararları gereğince delillerimiz arz edildiği gibidir.

 1. Müvekkilin işyeri özlük dosyası,
 2. Müvekkilin ………. Bankası ………. Şubesinde bulunan TR………. IBAN nolu maaş hesabı maaş hesabı kayıtları,
 3. Dava dışı …….. A.Ş’ye müzekkere yazılarak davalı ile olan yüklenici sözleşmesinin ne zaman sona erdiğinin sorulması,
 4. SGK kayıtları,
 5. Davalının …/…/…… tarihli fesih bildirimi
 6. Davalının …/…/…… tarihli bildirimi
 7. …/…/…… tarihli teslim belgesi
 8. Adana …. Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ……. sayılı ihtarnamesi
 9. SGK’na müracaat dilekçemiz
 10. SGK Çukurova Sosyal Güvenlik Merkezi’nin …/…/….. tarihli cevabı
 11. Tanık,
 12. Bilirkişi incelemesi,
 13. Emsal ücret araştırması,
 14. Yemin,
 15. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

TANIKLARIMIZ :
İSİM SOYİSİM, ADRES

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde;
Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, …… TL Kıdem tazminatının iş akdinin sona erdiği …/…/…… tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile, ……. TL Fazla çalışma ücreti alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile ve …….. TL Yıllık izin ücreti alacağımızın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

İş mahkemesi delil dilekçesi örneği belirtildiği gibidir. Mahkemelere verilecek dilekçelerin, yapılacak işlemlerin alanında uzman avukatlar nezdinde yapılması ve açılması muhtemel davanın bir adana iş avukatı ile takibi önem arz etmektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

One thought on “Delil Dilekçesi Örneği

 1. Mahmut Reply

  Peki ben Uyap Vatandaştan dilekçe ekleyeceğim. Dosya Bölge Mahkemesinde ve vatandaş olarak ekleyeceğim fotoğraflar var. Bu dilekçeyi baz alarak ekleme yapabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir