Yürütmenin Durdurulması Talebi Dilekçesi

yürütmenin durdurulması talebi dilekçesi örneği, yürütmenin durdurulması talebi örneği, yürütmenin durdurulması talebi dilekçe örnek adana idari dava avukat

İdari yargıda yürütmenin durdurulması talebi dilekçesi ile idarece tesis edilen idari işlemin yürütülmesinin durdurulması istenebilir. Ayrıntılı bilgi almak için “Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?” başlıklı makalemizi buradan inceleyebilirsiniz. Ancak kısaca açıklamak gerekirse; tesis edilen idari işlemin uygulaması mahkeme kararı ile iptal edilinceye dek devam eder. Bu nedenle iptal davalarında yürütmenin durdurulması talebi dilekçesi ile talepte bulunulmalı ve idari işlemin uygulamasının sonlandırılması istenmelidir. Yürütmenin durdurulması talebi dilekçesi üzerine mahkemenin vereceği yürütmenin durdurulması kararı ile henüz mahkeme dava konusu işlem hakkında iptal kararı vermemişken, sanki iptal kararı verilmiş gibi bir durum ortaya çıkar. İptali istenen işlemin icrası durdurulur ve idari işlemin tesisinden önceki hukuki duruma geri dönülür. Makalemizin sonunda verilen örnek olarak verilen yürütmenin durdurulması talebi örneği ile bu talep dile getirilebilir.

Yürütmenin Durdurulması Talebi Dilekçesi

…………………. İDARE MAHKEMESİ’NE

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : ………………….
ADRES : ………………….

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : ………………….
ADRES : ………………….

KONU : Davalı idarenin …/…/…….. tarih ve ……………. sayılı yazısı ile ………………… yönünde tesis edilen işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Türkiye Cumhuriyeti Anasayası’nın 70’inci maddesine göre; Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Anasayası’nın 49’uncu maddesine göre; Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
 3. Davalı idare tarafından tesis edilen işlem ile müvekkilin hak kazandığı kamu görevine atanmasına engel olunmaktadır. Bu şekilde müvekkilin Anayasadan gelen çalışma ve kamu hizmetine girme hakları da gasp edilmektedir. Ayrıca söz konusu işlem müvekkilin Anayasal haklarının gasp edilmesinin yanı sıra, açılan kadroya atanmak üzere yedek kazananlar da belirlendiğinden, dava sürecinde belirtilen kadroya atama yapıldığının görülmesi halinde davalı idarece TESİS EDİLEN İŞLEMDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN DA TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR ORTAYA ÇIKACAĞI AÇIKTIR. Dolayısıyla dava konusu idari işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararlara neden olabileceği açıktır.
 4. Bu nedenle müvekkilin kazandığı atama hakkının saklı tutulması ve göreve başlatılması gerekirken, davalı idarenin …/…/…….. tarih ve ……………. sayılı yazısı ile atamasının yapılmaması yönünde tesis edilen işlemin müvekkilin kendisi, ailesi ve hatta kadro sınavını yedek olarak kazanan 3.kişiler açısından TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARA NEDEN OLACAĞI açıktır. Yine dilekçemiz devamında arz ettiğimiz benzer nitelikteki idari işlemlerin hukuka uyarlı olmadığını belirten EMSAL DANIŞTAY KARARLARI DA SÖZ KONUSU İŞLEMİN AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR.
 5. Bu doğrultuda Sayın Mahkemenizden 2577 sayılı yasanın 27/2. maddesinde öngörülen, idari işlemin uygulanması halinde telafısi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği açıkça ortada olduğundan yürütmenin durdurulması istemimizin kabulüne karar verilmesini talep etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın -Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, davalı idarenin, …/…/…….. tarih ve ……………. Sayılı yazısı ile ………………… yönünde tesis edilen işleminin tesis edilen işleminin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir