Torunla Kişisel İlişki Kurulması

Torunla kişisel ilişki kurulması, dede ve babaannenin torununu görme hakkı, gelin göstermiyor, torunla kişisel ilişki kurulması dava dilekçesi, adana avukat

Bu makalemizde torunla kişisel ilişki kurulması halinden bahsedeceğiz ve makalemizin sonunda torunla kişisel ilişki kurulması dava dilekçesi ni örnek niteliğinde yer vereceğiz. Torunla kişisel ilişki kurulması velayeti almayan eşin ölümü halinde söz konusu olmaktadır. Bu durumda dede, anneanne ve babaannenin torununu görme hakkı elbette vardır.

Torunla Kişisel İlişki Kurulması

Esasında Medeni Kanunumuzda torunla kişisel ilişki kurulması durumunu doğrudan düzenlememektedir. Ancak Kanun’un 325. maddesi çocukların anne baba dışındaki üçüncü kişilerle menfaatine uygun düştüğü ölçüde kişisel ilişki kurulabileceği düzenlemektedir. Maddenin tam metni şu şekildedir; “Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir. Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır.”

Ancak Yargıtay, üçüncü kişilerin, koşulları gerçekleştiği takdirde çocukla kişisel ilişki kurma hakkı mevcut ise de; kişisel ilişki süresinin ana ve babaya tanınan genişlikte olması beklenemeyeceği kanaatindedir.  Yargıtay anneanne, dede, büyükanne ve büyükbabalarla torun arasındaki kişisel ilişki torunun bunlarla “aile bağlarını” güçlendirmek ve geliştirmek, onların da torun sevgilerini tatmaya elverişli olacak yeterlilikte olması gerektiği görüşünü benimsemiştir. İlgili kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Üçüncü kişilerin, koşulları gerçekleştiği takdirde çocukla kişisel ilişki kurma hakkı mevcut ise de; kişisel ilişki süresinin ana ve babaya tanınan genişlikte olması beklenemez. Ancak; anneanne, dede, büyükanne ve büyükbabalarla torun arasındaki kişisel ilişki torunun bunlarla “aile bağlarını” güçlendirmek ve geliştirmek, onların da torun sevgilerini tatmaya elverişli olacak yeterlilikte olmalıdır. Çocuğun yaşı dikkate alındığında, davacı-davalı dede ve babaanne ile çocuk arasında yatılı kişisel ilişki kurulmasının, çocuğun sağlığını, ahlaki ve bedensel gelişimini tehlikeye düşüreceğine dair bir delil bulunmadığına göre, müşterek çocuk ile davacılar arasında ayın belirli haftasonlarında, yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde yatılı olacak şekilde kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesi gerekir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 2016/12739, K. 2016/12650, T. 28.6.2016

Yargıtay son tarihli bir kararında ise, geride kalan büyükanne-büyükbaba ile davalı arasındaki husumetin bu davayı etkilemeyeceğine, çocuğun yararının önem arz ettiğine hükmetmiştir. Kararda, ebeveynlerinden birini kaybetmiş çocukların bu eksikliğini gidermesi için büyükanne ve büyükbaba ile vakit geçirmesi, bu durumun çocukların yas sürecindeki ruhsal durumunu da destekleyeceğine ve bu durumun da çocuğun yararına olacağı vurgulanmıştır.

Davacılar küçüğün büyük annesi ve büyük babası olup, torunlarını sevme, onunla kişisel ilişki kurulmasını isteme, en doğal haklarıdır. Baba ve davacılar arasında anlaşmazlık bulunması, davacıların torunları ile kişisel ilişki kurmasına engel teşkil etmemelidir. Annesini kaybetmiş çocukların bu eksikliğini gidermesi için büyükanne ve büyükbaba ile vakit geçirmesi ve sosyal inceleme raporunda da belirtildiği üzere kurulacak kişisel ilişkinin çocukların yas sürecindeki ruhsal durumunu da destekleyeceğinin belirlenmesi, onların yararına olacaktır. İlk derece mahkemesince kişisel ilişki süresinin düzenlenmesine karar verilmesi doğru ise de; kurulan kişisel ilişki süresinin az olduğu anlaşılmaktadır. Davacılar ile torun arasında çocukların menfaati de göz önüne alınarak, yatılı olacak şekilde daha uygun süreli ve infazda tereddüt yaratmayacak şekilde, kişisel ilişki kurulmasına karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas Numarası: 2020/3888, Karar Numarası: 2020/4296, Karar Tarihi: 29.09.2020

Yine Yargıtay’ın başka bir kararında torunla kişisel ilişki kurulması davası nda tanıkların dinlenmesini ve uzman görüşü alınması gerektiğini belirtmiştir.

Davacı ile torunu arasında kişisel ilişki kurulması talebine ilişkin koşulların varlığını tespit yönünden davalı tanıkları dinlenilip, uzman raporu alınarak sonucu itibarıyla bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas Numarası: 2013/25241, Karar Numarası: 2014/6786, Karar Tarihi: 25.03.2014

Torunla kişisel ilişki kurulması davası Aile Mahkemesinde açılması gereken bir davadır. Torunla kişisel ilişki kurulması davası için aşağıda verdiğimiz örnek niteliğindeki torunla kişisel ilişki kurulması dava dilekçesi kullanılabilir.

Torunla Kişisel İlişki Kurulması Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 :  ………………………….

VEKİLİ                                   : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI                                 : …………………………. 

D.KONUSU                           :Torunla kişisel ilişki kurulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Davalı ile müvekkillerin müteveffa oğlu…/…./….. tarihinde boşanmış olup, müşterek çocukları …/…./….. doğumlu ………….. ile …/…./….. doğumlu ………….. davalı annenin velayetine verilmiştir. Ancak müvekkillerin oğlu bundan bir süre önce hayatını kaybetmiştir. Müvekkillerin torunları ……….. ve …………. müteveffa hayatta iken torunları her cumartesi babalarının yanına geldiğinde zaman geçirme fırsatı buluyorken, şu anki durumda davalı çocukları müvekkillere göstermeye yanaşmamaktadır. Müvekkillerimizin oğlunun vefatı üzerine büyük baba ve büyük anne ile torunları arasındaki kişisel ilişki kesintiye uğramıştır.

Müvekkillerin erken yaşta hayatını kaybeden oğullarının yadigarı olan torunlarını görmek, onunla zaman geçirmek büyük anne ve büyük babanın en temel hakkı olduğundan huzurdaki bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

  1. Adana … Aile Mahkemesi’nin …../……. Esas sayılı dosyası
  2. Nüfus kayıtları
  3. Tanık,
  4. Bilirkişi,
  5. Uzman Görüşü
  6. Yemin
  7. Sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde müvekkiller ile davalının velayeti altındaki torunları  ………. ve ………… arasında Sayın Mahkemenizce uygun görülecek şekilde kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Hukuk sistemimizde avukat ile temsilin zorunlu olmamakla birlikte boşanma davasında, adana boşanma avukatı ndan hukuki danışma hizmeti almanız en büyük tavsiyemizdir. Velayet ve kişisel ilişki, torunla şahsi ilişki kurulması davası gibi davalarda, tazminatın belirlenmesinde eşlerin kusur durumu ve eşlerin maddi güçlerinin tam olarak ortaya konması önem arz ettiğinden bir adana boşanma avukatı ve adana velayet avukatı aracılığıyla takip edilmesinde hukuki yarar olduğu görüşündeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir