Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi

kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz dilekçesi örneği, kademe ilerlemesinin durdurulmasına itiraz, nereye yapılır, dilekçe örnek, adana avukat

Bu makalemizde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz dilekçesi örneği vereceğiz. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz nereye yapılır sorusunun cevabını kanun vermiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 135. maddesine göre; “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir” Dolayısıyla kademe ilerlemesinin durdurulmasına itiraz yüksek disiplin kuruluna yapılır.

Adana İdari Dava Avukatı

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız. 0507 057 53 35 nolu telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz dilekçesi örnek olarak şu şekilde kaleme alınabilir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Dilekçesi

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NA
Gönderilmek Üzere
…………………………………

            Hakkımda …./…./…….. tarihinde ……………….’ne intikal eden dilekçeye istinaden başlatılan Disiplin Soruşturması neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin ‘d’ bendinin ‘I’ fıkrasına göre; “Amirine mahiyesindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek” disiplin suçu işlediğim gerekçesi ile “1 YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI” cezası ile tecziye edildiğimi, …./…./….. tarih ve …………. sayılı yazısının …./…./…… tarihinde tebellüğ ederek öğrendim. Bu nedenle tecziye edilen “1 YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI” disiplin cezasına yasal yedi günlük süresi içinde itiraz etmek zorunluluğum hasıl olmuştur.

  1. SORUŞTURMA SIRASINDA SAVUNMA HAKKIM İHLAL EDİLMİŞTİR: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Savunma hakkı” başlığını taşıyan 130. Maddesine göre; “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” Bu doğrultuda usulüne uygun biçimde savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği Kanun’un bir gereğidir. Dolayısıyla disiplin amirleri tarafından atanan muhakkik veya disiplin kurulları nezdinde alınan savunmalarda memura 7 günden az olmamak üzere savunma süresi tanınmaması halinde de, usulüne uygun biçimde savunma alındığından bahsedilemez. Bu doğrultuda eldeki soruşturmada savunma süresi verilmemiş ve bu suretle savunma hakkım ihlal edilmiştir.
  2. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR: Disiplin soruşturması kural olarak gizlilik esasına göre yürütülmektedir. Soruşturmanın gizliliği ilkesi gerek idari sırların üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesini engeller ve gerekse delillerin karartılma ve yok edilme riskini azaltır. Soruşturmanın gizliliği ilkesi aynı zamanda lekelenmeme hakkının da bir tezahürüdür. Ancak özellikle şikayetçi tarafından söz konusu disiplin soruşturması neredeyse her yerde dillendirilmiş, bu yolla hem soruşturmanın gizliliği ilkesi ihlal edilmiş hem de ismim ve onurum lekelenmiştir.
  3. DİSİPLİN CEZASININ TEBLİĞİ SIRASINDA “BAŞVURU YOLLARININ GÖSTERİLMESİ İLKESİ” İHLAL EDİLMİŞTİR.: Anayasa’nın 40. maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” hükmü bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre disiplin cezası verilen kamu görevlisine, kaç gün içinde hangi idari mercie itiraz edebileceği ve bu itiraz sonucunda olumlu bir netice alınamazsa kaç gün içinde, hangi görevli ve yetkili mahkemede dava açabileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Ancak dilekçemin başında da ifade ettiğim gibi, …/…./…… tarih ve ………….. sayılı yazısı ile aldığım disiplin cezası tarafıma bildirilmiş ancak ilgili yazıda başvuru yolları, itiraz ve idari dava yolu tarafıma bildirilmemiştir.

…………………………………………….…………………………………………………………………………….

Bu nedenlerle 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasına karşı itiraz etme zorunluluğum doğmuştur. Gereğini arz ve talep ederim.

……………………………………….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir