Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Geçici teminatın gelir kaydedilmesi, geçici teminatın irat kaydı, geçici teminatın yüzde 3'ten fazlası gelir kaydedilemez, adana idari dava avukatı, danıştay kararı, kik

Bu makalemizde ihalelerde geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumundan bahsedeceğiz. Kamu İhale Kanunu’na göre kamu idarelerinin, ihale sürecini, doğru ve kesintisiz bir şekilde yönetme görev ve sorumluluğu vardır. Kamu idarelerine  ihalelere katılanların mevzuata uygun hareket etmemesi halinde bu kişileri ihalelerden yasaklama ve geçici teminatların gelir kaydedilmesi gibi bazı yaptırım yetkileri verilmiştir. Ancak kamu idarelerinin geçici teminatın gelir kaydedilmesi (geçici teminatın irat kaydedilmesi) yetkisi sınırsız değildir.

Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici Teminat” başlıklı 33. Maddesi “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.” hükmüne amirdir.   İhaleye katılan isteklilerden geçici teminat istenmesi, işi yapabilecek nitelikteki ciddi isteklilerin ihaleye katılımını sağlamak ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme yapmaması halinde o ana kadar ortaya çıkabilecek muhtemel idare zararının da karşılanmasını temin etmek amaçlanmaktadır.

Ve fakat, geçici teminat gelir kaydedilirken, istekli tarafından verilen teklifin %3’üne denk gelen kısmın iade mi edileceği gelir mi kaydedileceği hususlarında idarelerin çeşitli yaptırımlara gittiğine şahit olunmaktadır. Yine kısmi teklife açık ihalelerde geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumlarında farklı yaklaşımlar olabilmektedir.

Ancak, geçici teminatın irat kaydedilmesi durumunda, isteklinin geçici teminat miktarının sadece %3’ünün irat kaydedilmesi, %3’ü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla geçici teminatın yüzde üçten fazlası gelir kaydedilemez.

Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi İle İlgili Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesinin 12.12.2013 tarihli 2011/4467 E., 2013/3636 K. Sayılı kararında teklif edilen bedelin %3 den fazla kısma tekabül eden miktarın irad kaydedilme işlemi ni hukuka aykırı bulunduğu hususu vurgulanmıştır. Kararda özetle;

“…Dava; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından 02.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Kısım 2 Kalem Seyyar Yangın Motopompu Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin uhdesinde kalmayan ihalenin 1. kısmına ilişkin geçici teminatın irat kaydedilmesi yönündeki idari işlemle ilgili olarak yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 26.01.2010 tarih ve 2010/UM.II-313 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; davacı şirketin, ihalede 1. kısım için 712.080,00-TL ve 2. kısım için 362.900,00-TL olmak üzere toplam olarak 1.074.980,00-TL teklifte bulunduğu, bu toplam teklif miktarının %3’ünü aşar nitelikte … Bankası A.Ş.’nin Mecidiyeköy Şubesinden aldığı 30.04.2010 tarihine kadar geçerliliği bulunan 37.500,00-TL bedelli geçici teminat mektubu sunduğu, üzerinde kalan ihalenin ikinci kısmı için sözleşme imzalamaması üzerine 1. kısım ve 2. kısım için verdiği tüm geçici teminatın irat kaydedildiğinin görüldüğü, bu durumda; ilgili mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; kısmi teklife konu 2 kısım mal alımı için ayrı ayrı teklifte bulunan ve ihalenin her iki kısmı için toplam teklif bedeli karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, iki kalem için teklif ettiği toplam miktarın tamamı için verildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği ihalenin 1. kısmına tekabül eden miktarın, ihalesi üzerinde kalan isteklinin idare ile sözleşme imzalaması sonrasında davacı şirkete iade edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, geçici teminatın tamamının irat kaydedilmesi gerektiği yönündeki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir. … anılan Mahkeme kararının onanmasına; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir