Boşanmada Fiziksel Şiddet Tazminat Talebi

Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Boşanma davasında fiziksel şiddet tazminat hakkı doğurur. Fiziksel şiddet görenin manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/22863 E, 2018/9704 K ve 20.09.2018 tarihli kararında, boşanmada kadına şiddet halinde eşinin bu davranışının  kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğine ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/22863

Karar Numarası: 2018/9704

Karar Tarihi: 20.09.2018

BOŞANMADA FİZİKSEL ŞİDDETE TEŞEBBÜS EDİLEN KİŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 

Erkeğin Kabul Edilen Kusurlu Davranışlarının Yanında, Kadına Fiziksel Şiddet Teşebbüsünde de Bulunduğu – Erkeğin Gerçekleşen Bu Kusurlu Davranışı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği – Kanundaki Koşulların Kadın Lehine Gerçekleştiği – Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları, Hakkaniyet Ölçüsü, Kusurun Ağırlığı Dikkate Alınarak Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

ÖZETİ

Somut uyuşmazlıkta; davacı-karşı davalı erkeğin kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında, erkeğin davalı-karşı davacı kadına fiziksel şiddet teşebbüsünde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Erkeğin gerçekleşen bu kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Kanundaki koşullar davalı-karşı davacı kadın lehine gerçekleşmiştir. O halde tarafların ekonomik ve sosyal durumları, hakkaniyet ölçüsü, kusurun ağırlığı dikkate alınarak davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, yoksulluk nafakasının reddi, manevi tazminat talebini reddi ve manevi tazminatın miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece davacı-karşı davalı erkeğin kabul edilen kusurlu davranışlarının yanında, davacı-karşı davalı erkeğin davalı-karşı davacı kadına fiziksel şiddet teşebbüsünde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı-karşı davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Türk Medeni Kanunun 174/2. maddesi koşulları davalı-karşı davacı kadın lehine gerçekleşmiştir. O halde tarafların ekonomik ve sosyal durumları, hakkaniyet ölçüsü, kusurun ağırlığı dikkate alınarak davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir