Disiplin Soruşturmasında Tanık Delili

Bu makalemizde disiplin soruşturmasında tanık delili ve idari soruşturmada tanıkların dinlenmesinin önemini emsal bir yargı kararı doğrultusunda inceleyeceğiz.

Disiplin Soruşturmasında Tanık Dinlenmesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, “Uygulamayı isteme hakkı” başlıklı 17. Maddesinde; Devlet memurlarının, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahip oldukları hükmü bulunmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 129 maddesine göre de; “Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler” hükmüne amirdir.

Yine benzer bir düzenlemeye Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin “Soruşturma Yapılış Şekli” başlıklı 23. Maddesinde yer verilmiştir. Maddeye göre; Disiplin soruşturmasında soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle tesbit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeminin şekli de yazılır.

Bilindiği üzere idari işlemin iptali davası, idare hukukunda, idari işlemin yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden birisi nedeniyle hukuka aykırı olması nedeniyle açılan davalardandır. Dolayısıyla hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen memur yazılı veya sözlü savunmalarında tanık deliline dayanıyorsa, soruşturmacının idari soruşturmada tanıkları dinlemesi gerekmektedir.

Disiplin soruşturmasında bildirilen tanıkların ifadelerine herhangi bir gerekçe olmaksızın başvurulmaması halinde verilecek disiplin cezasının hukuka uygun olduğundan bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla disiplin cezasının iptali açılacak iptal davası ile mümkün hale gelir. Zira tanıkların dinlenmemesi halinde soruşturulanın savunma ve delil gösterme hakkının kısıtlanması söz konusudur. Bu nedenle işlemin kanuna uygun olabilmesi için memurun savunmasında tanık bildirmesi halinde, disiplin soruşturmasında tanık dinlenmesi gerekecektir.

İdari Soruşturmada Tanık

Aşağıda yer verilen mahkeme kararına konu olayda ….. Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan davacı, Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesi gereğince, “brüt aylığının 1/4 oranında kesinti yapılması” disiplin cezası ile tecziye edilmiştir. Ancak disiplin soruşturmasında yazılı savunmalarında bildirdiği, tanıklarının beyanları alınmamıştır. Verilen disiplin cezasına karşı tarafımızca iptal davası açılmıştır.

Açılan dava sonucunda DAVAMIZ KABUL EDİLMİŞ, DİSİPLİN CEZASININ İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Adana İdare Mahkemesi tarafından verilen KARARDA özetle;

“….Öte yandan; davacının, idari soruşturma kapsamında, ….. tarihli savunma dilekçesinde bildirmiş olduğu tanıklarının beyanlarına başvurulmasını talep ettiği, idarece hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden davacı tanıklarının beyanlarının alınmadığı, bu durumun ise, davacının aklanmak için delile dayanma ve savunma hakkını kısıtladığı gibi idari soruşturmanın da yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin 23. Maddesine uygun yapılmadığı sonucuna neden olduğu açık olduğundan; Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesi gereğince, davacı hakkında tesis edilen, “brüt aylığının 1/4 oranında kesinti yapılması” na ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” denilerek dava konusu işlemin, disiplin cezasının iptaline karar verilmiştir.

tanık 1
tanık2
tanık3

Adana idare hukuku avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

İdari yargıda davanın usulüne uygun biçimde yürütülmesinde bir adana idare hukuku avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması faydalı olacaktır.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir