Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

belirli süreli iş sözleşmesi nedir, zincirleme belirli süreli iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, işe iade davası, istifa, bakiye süre ücreti, adana iş avukatı.

Belirli süreli iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.” Bu makalemizde belirli süreli iş sözleşmesi nedir, zincirleme belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı, işe iade davası, istifa vb olgular incelenecektir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli iş sözleşmesi ancak yazılı şekilde yapılabilen bir sözleşmedir. İş sözleşmesinin süreli yapılabilmesi için Kanun’da objektif üç koşul daha sayılmıştır. Bunlardan birincisi işin belirli süreli olma zorunluluğudur. Yani işin niteliği gereği işin ne kadar sürede biteceğinin bilinmesi veya bilinebilir olması gerekir. Bir diğer koşul da belirli süreli iş sözleşmesi, konu edilen işin tamamlanmasına yönelik olması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullar taşıması gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin bir kanunun gereği olarak yapılması durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesinin 2. fıkrasında sayılan bu objektif koşulların varlığı aranmayacaktır.

Zincirleme Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça zincirleme biçimde yani birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde, esaslı bir neden olmadan yapılan zincirleme belirli süreli iş sözleşmesinin varlığı halinde, iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli hale gelir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı talep edebileceği gibi, iş aksinin feshi halinde işe iade davası  da açabilir. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden dolayısıyla zincirleme biçimde yapılması halinde sözleşme belirli süreli olma özelliğini korur.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı ve İşe İade

İş sözleşmesinin belirli süreyle yapıldığı durumlarda, belirlenen sürenin geçmesiyle sözleşme kendiliğinden sona erer. Dolayısıyla belirlenen sürenin geçmesiyle sona eren belirli süreli iş sözleşmesi bitiminde işçi   kıdem tazminatına hak kazanamaz. Aynı şekilde işçi belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı da talep edemez. Yine belirli süreli iş sözleşmesi bitiminde işe iade davası  açılması da mümkün değildir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bakiye Süre Ücreti

Belirlenen süreden önce iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işçi kalan süreye ilişkin bakiye süre ücretini talep edebilir.

T.C. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu
2014/2514 Esas
2017/13 Karar
18.01.2017 Tarih

“…Dosya içeriğinde somut uyuşmazlığa bakıldığında, yanlar arasındaki iş ilişkisine konu sözleşmenin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesinin objektif koşullarını taşıdığını söyleyebilme olanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki, taraflar arasında 14.04.2006 tarihinde “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” başlığı altında yapılan sözleşmenin başlangıç tarihi 16.04.2006 sona erme tarihi ise 15.04.2009 tarihi olarak kararlaştırılmış ve davacı yapılan bu sözleşme ile davalıya ait işyerinde “satın alma müdürü “olarak çalışmak üzere işçi statüsünde işe girmiştir.

Her ne kadar sözleşmenin hem başlık kısmında hem de türünün yazıldığı bölümde niteliği “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” olarak gösterilmiş ise de sözleşmeye konu işin niteliği ve türü itibariyle süresi belirli bir iş olmadığı gibi belirli bir işin tamamlanmasına yönelik olduğu ya da belirli bir olgunun ortaya çıkmasına bağlı olarak süre ile sınırlandırılan bir iş de olduğu söylenemez. Satın alma müdürlüğü işinin belli bir süre ile sınırlı olarak yapılmakla sona ermeyeceği, işletme faaliyetine bağlı olarak devamlılık ve süreklilik arz eden bir iş olduğu açıktır. Somut bu maddi ve hukuki olgulara göre taraflar arasındaki iş ilişkisi objektif koşullara bağlı bulunmadığından sözleşmenin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli sayılması gerekmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesinde ise bakiye süre ücreti gerçekleşmez”

İşçilik alacakları hesaplamalarının alanında uzman avukatlar nezdinde yapılması ve açılması muhtemel davanın bir adana iş avukatı ile takibi önem arz etmektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir