Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi esasen doktrinde karşılığı bulunmayan, uygulama ve yargı kararları nedeniyle ortaya çıkmış bir dilekçe türüdür. Ceza yargılamasında karar tefhim edildiğinden yani istinaf ve temyiz süreleri kısa kararın tarafların yüzüne okunmasıyla başladığından gerekçeli karar yazılana kadar “süreyi durdurmak” için verilen dilekçeye süre tutum dilekçesi denmektedir.  Süre tutum dilekçesi esasen bir istinaf başvuru dilekçesi veya temyiz başvuru dilekçesidir. 

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ….) CEZA DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
ADANA …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No : 2019/……. Esas

SANIK : 

MÜDAFİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN-

KONU : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Adana ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/……  Esasa kayıtlı görülen dosyasında, …/…/2019 tarihli duruşmasında müvekkilin üzerine atılı suç dolayısıyla CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Verilen karar tarafımıza tefhim edilmiş olup, bu nedenle iş bu süre tutum dilekçesini vermek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Mahkemenizin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyiz. Gerekçeli istinaf başvuru dilekçemizi, Mahkemenizin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal süresi içinde vereceğiz.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Daireniz’ce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler dahilinde, gerekçeli Mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, karara karşı istinaf kanun yoluna başvurduğumuzu arz ederiz. …/…/2019

Sanık Müdafi
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

İstinaf Başvurusu Nedir?

Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 272. maddesine göre;

İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

Ancak;
a) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,
b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,
c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir