Ara Karardan Dönülmesi İstemi

Ara karardan dönülmesi istemi dilekçesi nedir, ara karardan rücu dilekçesi örneği, mahkeme hangi ara kararlardan dönebilir, usuli kazanılmış hak

Bu makalemizde ara karardan dönülmesi istemi dilekçesini paylaşacağız. Bilindiği üzere mahkemeler yargılamalarını duruşmalarda verdikleri ara kararlar doğrultusunda yürütürler. Mahkeme hakimi kazanılmış hak sonucunu doğuran ara kararlarından dönemez ise de, bunlar dışındaki ara karardan dönülmesi mümkündür.

“Kural olarak mahkemece verilen ara kararından rücu mümkündür. Ancak, ara kararı verilmekle taraflar yönünden usuli kazanılmış hakkın doğduğu hallerde bu karardan rücu mümkün değildir.” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1996/1-200, K. 1996/311, T. 24.04.1996)

“O halde mahkeme, işten el çekmesine müncer olmayan bir ara karariyle, belli bir olayı halledip, bilahare bu kararında hukuki bir hata yaptığını anlarsa, bundan rücu ile yerine hukuka uygun olan yeni bir karar ikame edebilir.” (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 1978/5187, K. 1978/8485, T. 27.6.1978)

 

“Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adıyan/Gölbaşı A. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.11.1983 gün ve 1981/261 E., 1983/437…uyarınca karar verilmesi konusunda usuli kazanılmış hak doğar; bu bu nedenlerle de bozma kararına uyulmasına ilişkin ara kararlar dönülmesi mümkün olmayan kararlardandır. Bozmaya uyulmasına karar verildikten…özel daire bozma kararına 12.9.1985 günü oturumda uyulmasına karar verildiği halde daha sonra bundan dönülerek direnme kararı verilmesi açıklanan nedenlerle usule aykırıdır.” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1986/1-50, K. 1986/174, T. 26.02.1986)

Ara karardan rücu Yargıtay kararları özetle bu şekilde olup, bu doğrultuda usuli kazanılmış hak doğurmayan ara karardan dönülmesi istemi nde bulunulması mümkündür. Bu makalemizde ara karardan rücu dilekçesi örneği paylaşılmaktadır.

Ara Karardan Dönülmesi İstemi

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …../…… Esas 

DAVACI: …………………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

KONU : Sayın Mahkemenizin …/…/…… tarihli duruşmasının … nolu ara kararından dönülmesi ve dosyanın bilirkişiye tevdi istemimizi içerir  dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasında yapılan …/…./…… tarihli duruşmanın 1 nolu ara kararı ile “………………..’ne yeniden müzekkere yazılarak ………………… evraklarının dosyamıza gönderilmesinin istenmesine” karar verilmiş akabinde 2 nolu ara karar ile “1 nolu ara karar yerine geldiğinde dosyanın bilirkişiye tevdine” karar verilmiştir.

Ancak ………………..’nden beklenen yazı cevapları hali hazırda dosyamıza kazandırılmış olup, ikinci defa aynı yazı cevaplarının istenmesi zaman ve işgücü kaybına neden olacak mahiyettedir. Bu nedenle Sayın Mahkemenizin …/…./…… tarihli duruşmasının 1 nolu ara kararından dönülerek; söz konusu ara kararın gereği beklenmeden dosyanın ivedilikle bilirkişiye tevdine karar verilmesini talep etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir