Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi 2019, taahhüdü ihlal suçu, taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örneği, geçerli icra taahhüdü nasıl olmalıdır, adana avukat

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi konusuna geçmeden önce İcra İflas Kanununun icra taahhüdü ve taahhüdü ihlal konusu ile ilgili düzenlemelerini incelemekte fayda görüyoruz. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 111. maddesine göre; Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır. Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 111. maddesine göre ise;111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

Taahhüdü İhlal Suçu

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi ile taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak belirlenmesi, tarafların belirlenen bu miktar üzerinde icap ve kabulde bulunması zorunludur. Ceza sorumluluğunun doğabilmesi için, taahhüt esnasında ödenecek miktarın hiçbir kuşkuya yer vermeksizin saptanmasında zorunluluk bulunmaktadır. Bu miktar belirlenmediğinde, hangi miktar için taahhütte bulunulduğu, kabulün de hangi miktar nazara alınarak yapıldığı saptanamayacağından, ödeme koşulunun ihlali halinde cezai sorumluluk doğmayacaktır.

Yine icra taahhüdünde tutanakta faizin belirtilmemesi ve alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek olan faizden feragat beyanının yer almaması halinde belirsizlik nedeniyle taahhüt tutanağı geçersiz olacaktır. Bu halde de taahhüdü ihlal suçunun oluşması mümkün değildir.  (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/2533 E. 2018/3592 K.)

Taahhüdü ihlal şikayeti aşağıdaki taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örneği ile yapılabilir.

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

ADANA (…) İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KARŞI TARAF : …………………

KONU : Taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanıkların  cezalandırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ: 

1. Sanıkların müvekkile olan  borcu nedeniyle, Adana …. İcra Müdürlüğü’nün 20../….. sayılı takibi ile aleyhlerinde icra takibi yapılmış, ödeme emri usulüne uygun olarak sanık borçlulara tebliğ edilmiştir.

2.  Borçlular, daha sonra dosya borcunu ödemek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde yazılı taahhütte bulunmuş, fakat gereğini ifa etmeyerek taahhüdü ihlal etmişlerdir. 2004 s. İcra ve İflas Kanunu’nun 340. Maddesi; “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” hükmüne amirdir. Bu suretle taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlunun cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :
1. Adana …. İcra Müdürlüğü’nün 20../….. sayılı takibi,
2. Bilirkişi incelemesi,
3. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlu …………’nın İcra İflas Kanununun m. 340 ve ilgili diğer hükümleri gereğince hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir