Kategori: Hukuki Makaleler

Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Bilişim Avukatı

Bilişim suçları, bilişim araçlarına ve sistemlerine karşı veya bilişim araçları ve sistemleri vasıtasıyla
işlenen, verilerle ilgili olan suç şekillerine karşılık gelmektedir. Adana bilişim suçları avukatı, adana bilişim avukatı olarak bilişim suçlarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca adana bilişim suçları avukatı, adana bilişim avukatı olarak  5651 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuatın el verdiği ölçüde içerik kaldırma, haber kaldırma ve erişim engelleme gibi hukuki çözümler bulunmaktadır.

Adana Bilişim Avukatı Olarak, Bilişim Suçları Alanında;

1. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu. (m.243),
2. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu. (m.244/1-2)
3. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu. (m.244/4)
4. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu. (m.245)
5. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu .(m.135)
6. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu. (m.136)
7. Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (m.138) gibi suçlar örnek verilebilir.
Yine benzer şekilde, internet yoluyla hakaret suçu, internet yoluyla tehdit suçu, internet yoluyla şantaj suçu da adana bilişim avukatı olarak bu kategoride değerlendirebileceğimiz suç tipleridir.

Adana Bilişim Avukatı Olarak İnternetten İçerik ve Haber Kaldırma, Erişim Engelleme Sağlanabilir Mi?

İnternetten içerik ve haber kaldırma ve erişim engelleme denildiğinde akla ilk olarak kişi hakkında itibarını zedeleyici bir yorum yapılması veya haber çıkması, müstehcen içeriklerin kişinin rızası olmadan sunulması, iftira niteliğinde yazılan ifade, haber ve yorumlar gelmektedir.  Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak bu nitelikteki içerikler hakkında başta 5651 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatın el verdiği ölçüde içerik kaldırma, haber kaldırma ve erişim engelleme gibi hukuki çözümler bulunmaktadır.

Son olarak Kripto paraların güvenliği de ülkemizde şu an için ancak “Bilişim Suçları” çerçevesinde yorumlanmaktadır.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK, 5651 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar kapsamında tüm işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Tazminat (Manevi Tazminat)

Medeni Kanununuz boşanmada taraflara sadece maddi değil manevi tazminat talep etme hakkı da tanımıştır. İş bu makalemizde boşanmada tazminat davalarında manevi tazminat istemi ve sonuçları incelenecek olup, maddi tazminat davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayarak makalemizi okuyabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Talep Etmenin Şartları Nelerdir

1.Manevi Tazminat Talep Edilmelidir

Hukuk sistemimizde hâkimin talep edilenden fazlasına karar vermesine imkan tanınmamıştır. Buna göre, boşanma davasında maddi tazminata hak kazanılabilmesi için manevi tazminat talebinin dava dilekçesinde mutlaka belirtilmesi ve açıklanması gerekir. Talep edilmemesi halinde, şartları oluşsa bile manevi tazminata hükmedilmeyecektir.

2. Davalı Tarafın Kusurlu Olması Gerekir

Manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilebilmesi için davalının kusurlu olması şarttır.

3. Boşanmada Tazminat İsteyen Tarafın Kişilik Haklarının Zedelenmiş Olması Gerekir

Manevi tazminat isteyebilmenin şartlarından en önemlisi istemde bulunan eşin kişilik haklarının, diğer eşin kusurlu davranışı nedeniyle zedelenmiş olmasıdır. Örneğin, boşanma eşin aleyhine birtakım dedikodulara yol açmışsa veya diğer eşin davranışları nedeniyle manevi ıstırap yaşamışsa manevi tazminat talep hakkı doğacaktır.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanma davasında manevi tazminat talebi, boşanma davasında ileri sürülebileceği gibi ek bir dava ile de manevi tazminat talep edilebilir. Boşanma davası devam ederken de ayrı bir dava ile de manevi tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Manevi tazminat istemi, eğer boşanma davasında ileri sürülmedi ise boşanma davası kesinleştikten sonra en geç bir yıl içinde açılacak dava ile istenmelidir. Ve ancak bu bir yıllık süre geçtikten sonra manevi tazminat talep etme hakkı zamanaşımına uğrar.

Dava genel yetki kurallarına göre davalının ikametinin bulunduğu yer aile mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanma davası dilekçesi ile birlikte talep edilen maddi ve manevi tazminat için ayrıca harç alınmayacakken, manevi tazminat talebinin ayrı bir dava ile ileri sürülmesi halinde açılacak dava nispi harca tabi olacaktır.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Miktarı Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?

Manevi tazminatın miktarını, aile mahkemesi hâkimi takdir yetkisini kullanarak belirleyecektir. Ve ancak bu miktarın belirlenmesinde, eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, evlilik ne kadar süre devam ettiği, tarafların boşanmadaki kusur derecesi, boşanma nedeniyle kişilik hakkının ne derece zedelendiği göz önünde bulundurulmaktadır.

Boşanmada manevi tazminat davasında, tazminatın belirlenmesinde eşlerin kusur durumu ve eşlerin maddi güçlerinin tam olarak ortaya konması önem arz ettiğinden bir boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesinde hukuki yarar olduğu görüşündeyiz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Boşanmada Tazminat İstenebilir Mi?

Boşanmada Tazminat (Maddi Tazminat)

Medeni Kanunumuz boşanmada kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu eşe, boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararın giderilmesini isteme için maddi tazminat davası açma hakkını, kişilik hakları saldırıya uğradıysa manevi tazminat davası açma hakkını tanımıştır. İş bu makalemizde boşanmada tazminat konusunda, maddi tazminat ve sonuçları incelenecek olup, manevi tazminat davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayarak makalemizi okuyabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.”

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Talep Etmenin Şartları Nelerdir?

1.Maddi Tazminat Talep Edilmelidir

Hukuk sistemimizde hâkimin talep edilenden fazlasına karar vermesine imkan tanınmamıştır. Buna göre, boşanma davasında maddi tazminata hak kazanılabilmesi için maddi tazminat talebinin dava dilekçesinde mutlaka belirtilmesi ve açıklanması gerekir. Talep edilmemesi halinde, şartları oluşsa bile maddi tazminata hükmedilmeyecektir.

2. Tazminat İsteyen Tarafın Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olmalıdır.

Maddi tazminat isteyebilmenin şartlarından en önemlisi istemde bulunan eşin kusursuz veya diğer eşten daha az kusurlu olması gerekliliğidir. Eğer tazminat isteyen taraf, kusurlu bir davranışı ile boşanmaya neden olmuşsa maddi tazminat isteminin reddine karar verilecektir. Her iki tarafın da boşanmada kusurlu olması hali söz konusuyla ancak diğer tarafa oranla ondan daha az kusurlu olan taraf maddi tazminat talep edebilir.

3.Davalı Tarafın Kusurlu Olması Gerekir

Maddi tazminat isteminin kabulüne karar verilebilmesi için davalının kusurlu olması gerekir. Davalı taraf kendi kusuru ile boşanmaya sebebiyet vermemişse onun aleyhine tazminata hükmedilemez.

4. Tazminat İsteyen Tarafın Mevcut veya Beklenen Bir Menfaatinin Boşanma Yüzünden Zedelenmiş Olması Gerekir

Mevcut menfaatten maksat, evlilik birliği boşanmayla ortadan kalkmamış olsaydı, kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın sağlamaya devam edecek olduğu yararlardır. Bunlara örnek olarak kusursuz eşin boşanma sonucunda diğerine ait malları veya sermayeyi vermeye, ticarethaneyi tasfiyeye mecbur kalması gösterilebilir.

Beklenen menfaat, sağlanmış veya sağlanmakta olan bir menfaat olmayıp, kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın evlilik devam etmiş olsaydı ileride sağlayacak olduğu bir takım yararlar demektir. Bunlara da örnek olarak sosyal güvenlik kurum veya sandıklarından eş dolayısıyla bağlanacak aylık veya eşlerden birinin diğerinin işyerinde çalışmasından elde ettiği gelir gösterilebilir.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanma davasında maddi tazminat talebi, boşanma davasında ileri sürülebileceği gibi ek bir dava ile de maddi tazminat talep edilebilir. Boşanma davası devam ederken de ayrı bir dava ile de maddi tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Maddi tazminat istemi, eğer boşanma davasında ileri sürülmedi ise boşanma davası kesinleştikten sonra en geç bir yıl içinde açılacak dava ile istenmelidir. Ve ancak bu bir yıllık süre geçtikten sonra maddi tazminat talep etme hakkı zamanaşımına uğrar.

Dava genel yetki kurallarına göre davalının ikametinin bulunduğu yer aile mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanma davası dilekçesi ile birlikte talep edilen maddi ve manevi tazminat için ayrıca harç alınmayacakken, maddi tazminat talebinin ayrı bir dava ile ileri sürülmesi halinde açılacak dava nispi harca tabi olacaktır.

Boşanmada Maddi Tazminat Miktarı Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?

Maddi tazminatın miktarını, aile mahkemesi hâkimi takdir yetkisini kullanarak belirleyecektir. Ve ancak bu miktarın belirlenmesinde, eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, evlilik ne kadar süre devam ettiği, tarafların boşanmadaki kusur derecesi, boşanma nedeniyle zedelenen mevcut veya beklenen zararın miktarı da göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla özellikle eşlerin boşanmadaki kusur durumları ve eşlerin alım gücü hükmedilecek maddi tazminatın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Boşanma Davasında Hangi Alacaklar Maddi Tazminata Konu Edilemez?

  1. Boşanma kararı kesinleştikten sonra açılacak maddi tazminat davasının, kesinleşmeden itibaren bir yıllı süre içinde açılması gerekir, aksi halde zamanaşımına uğrar.
  2. Taraflar evlenme sırasında yapılan masraflar ile evlenme nedeniyle verilen hediyeleri maddi tazminat olarak isteyemezler.
  3. Tarafların eşit kusurlu olması veya tazminat talep eden eşin davalı eşten daha fazla kusurlu olması halinde maddi tazminata hükmedilemez.

Boşanmada tazminat davasında maddi tazminatın belirlenmesinde eşlerin kusur durumu ve eşlerin maddi güçlerinin tam olarak ortaya konması önem arz ettiğinden bir boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesinde hukuki yarar olduğu görüşündeyiz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.