Karşı Dava Dilekçesi Örneği

Karşı dava dilekçesi, karşı dava dilekçe örneği, karşı dava dilekçesi nasıl yazılmalıdır, karşı dava dilekçesi örnek, adana avukat, karşı dava süresi

Bu makalemizce karşı dava dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. “Karşı Dava Nedir?” başlıklı makalemizde ayrıntılı bilgi verdiğimiz üzere, karşı dava açılmış ve görülmeye devam eden davada davalının aynı mahkemede davacıya karşı açtığı davadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132 ve 133 maddelerinde düzenlendiği üzere, Karşı dava süresi içinde asıl davanın görüldüğü mahkemeye verilecek cevap dilekçesi veya karşı dava dilekçesi ile açılır. Karşı dava dilekçesi nde karşı davanın dayandığı olaylar, ispat araçları vb tüm hususlar açıkça anlatılmalı ve açıklanmalıdır.

Karşı Dava Dilekçesi Örneği

ADANA …. İŞ MAHKEMESİ’NE

Dosya No : …../…….. Esas

DAVALI-KARŞI DAVACI : ………………………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVACI-KARŞI DAVALI : ………………………………

KARŞI DAVA DEĞERİ : …………. TL

KONU : Haksız ve mesnetsiz davaya cevaplarımızın ve karşı dava dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasında müvekkile karşı açılan dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafımıza tebliğ edilmiş, açılan davanın ve dava dosyasının irdelenmesi neticesinde iş bu cevap dilekçesini sunmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Ayrıca davacının müvekkilin işlettiği eğitim kurumuna gelen öğrencilerin velilerine attığı iftira niteliğindeki mesajlar nedeniyle, müvekkil eğitim kurumuna olan güvenin sarsılmasına ve yaklaşık 40 kadar öğrencinin kaydını sildirmesine neden olduğundan karşı dava ikame etmek zorunluluğumuz doğmuştur. Bu doğrultuda, dilekçemiz iki kısımdan oluşmakta olup, önce açılan haksız ve mesnetsiz davaya cevaplarımızı; akabinde karşı davamıza ilişkin açıklamalarımızı ve delillerimizi arz ederiz.

DAVAYA CEVAPLARIMIZ

1. İş akdini haklı bir neden olmaksızın fesheden ve istifa eden davacı kurum müdürü değil ingilizce öğretmeni olarak, haftada … saat, hafta içi saat ……….. arası, …… TL brüt maaş ile çalışmıştır.

2. Davacı müvekkile ait eğitim kurumunda, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olup, bu doğrultuda kıdem tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.

3. Davacı …/…/….. tarihinde kendi el yazısını ve imzasını taşıyan istifa dilekçesi ile iş akdini feshetmiştir. Nitekim davacı dava dilekçesinde de iş akdinin kendisi tarafından feshedildiği ikrar etmiştir. Bilindiği üzere, iş sözleşmesinin işçi tarafından İş Kanunu m.24’te yer alan haklı sebeplerden en az biri ile feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir; bu durumda ispat yükü de davacı işçi üzerindedir. Salt fesih gerekçesi elde etme çabasından ibaret iddialarının kabulü ve feshin bu gerekçeyle haklı nedene dayandığının kabulü kesinlikle mümkün değildir.

4. Davacı sadece hafta içi çalışmış olup, Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamıştır. Dolayısıyla hafta tatili ücreti talebi kabul edilebilir değildir. Ayrıca davacı haftalık …. saatin üzerinde çalışma yapmamış olup, fazla mesai ücreti talebi de dinlenebilir ve kabul edilebilir nitelikte değildir. Ayrıca müvekkil kurumda ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma yapılmamaktadır. Bu nedenle davacının UBGT ücreti talebinin de kabulü mümkün değildir. Ayrıca tüm yıllık izinlerini kullanmış olan davacının yıllık izin ücreti alacağı da yoktur.

KARŞI DAVA DİLEKÇESİ

Davacı iş akdini feshetmeden önce müvekkil kuruma gelen öğrencilerin velilerinin telefonlarını gizli biçimde almıştır. Davacı ekte yer alan …/…./….. tarihli istifa dilekçesini verdikten hemen sonra telefon numarasını gizli biçimde aldığı velilere ekte sunduğumuz mesaj metnini göndererek, müvekkil kurumun itibarını zedeleyici davranışta bulunmuştur.

Davacı attığı mesajda; kurumda pek çok sorun yaşandığı iddiasında bulunmuş, görevinden istifa ettiğini belirtmiş, profesyonel davranmamış ve müvekkil kurumu karalamıştır. Davacının mesaj attığı veliler kurumda ne olduğunu neden böyle bir mesaj aldıklarını sorgulamaya başlamış, müvekkil eğitim kurumuna olan güvenleri sarsıldığından pek çok veli kayıt yenilememiştir. Atılan mesaj üzerine ….-….. eğitim öğretim döneminde kaydı bulunup da ….-……. döneminde yaklaşık 40 kadar öğrencinin kayıt yenilememesine sebebiyet vermiştir. Velilerden …….. ve………… “kendilerine atılan mesajdan rahatsız olduklarını, profesyonel bulmadıklarını, kurum içi sorunların velilere ve öğrencilere yansımasını doğru bulmadıklarından kayıt yenilemeyeceklerini” yazılı bildirmişlerdir.

Davacının haksız fiil niteliğindeki kötü niyetli davranışı nedeniyle müvekkil kuruma olan güven sarsılmış, iyi bir konuma sahip olan müvekkil kurum kötü bilinir olmaya başlamıştır. Davacı müvekkil kurumun itibarı ile oynamış, hem kazanç kaybına hem de manevi zararlara sebebiyet vermiştir. Bu nedenle haksız davranışları nedeniyle, davacıdan …. TL manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır.

HUKUKİ DELİLLER :

  1. Davacının SGK dosyası,
  2. İşyeri özlük dosyası,
  3. Tanık,
  4. Bilirkişi incelemesi,
  5. Emsal ücret araştırması,
  6. Yemin,
  7. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde ASIL DAVANIN REDDİNE, KARŞI DAVAMIZIN KABULÜ ile ……. TL MANEVİ TAZMİNATIN davacı-karşı davalıdan alınarak, müvekkile ödenmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı-karşı davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davalı-Karşı Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir