İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği, disiplin cezasına idare mahkemesine itiraz dilekçesi, adana idare hukuku avukat, disiplin soruşturması

Daha önceki makalelerimizde disiplin cezasının ne olduğuna, hangi hallerde memurlara hangi disiplin cezalarının verilebileceğini irdelemiştik. Bu makalemizde idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği  vereceğiz. Ancak öncelikli olarak disiplin soruşturması sürecinden ve disiplin cezası ile karşılaşan memurun ne yapması gerektiği hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Açıklamalarımızın ardından idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi makalemizin devamında yer almaktadır.

Disiplin Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Bir memur disiplin cezası ile tecziye edildiği zaman kendisine yapılacak bir tebligatla durum bildirilir. Bu Bu tebligat ile öncelikle disiplin cezasına itiraz süreci başlar. Disiplin cezasına itiraz 657 s. DMK‘nun 135. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin cezasına itiraz hakkında ayrıntılı bilgi verdiğimiz makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Yine buradaki makalemizde ise disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği yer almaktadır.

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz

Her ne kadar makalemizin başlığı idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi olsa da, görüldüğü üzere itiraz Kanun’un 135. maddesi kapsamında idari mercie yapılır. Disiplin cezasına idare mahkemesine itiraz dilekçesi verilmez. Disiplin cezası alındığı zaman idare mahkemesine sunulacak dilekçe bir dava dilekçesidir.

Memulara verilen disiplin cezasına açılacak iptal davası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi buradaki makalemizde vermiştik. Ancak kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi olarak bilinen dava dilekçesi 2577 sayılı İYUK‘nun 3. maddesine uygun biçimde hazırlanmalı ve 7. maddesine uygun biçimde 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne verilmelidir. 60 günlük süre kararın tebliğini izleyen günden itibaren başlar.

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

…………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………….
ADRES : …………………….

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………….
ADRES : …………………….

TEBLİĞ TARİHİ : …../…../……….

KONU : Davalı idarenin ………… tarih ve …………. sayılı yazısı ile müvekkile bildirilen; müvekkile “…………………” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle tecziye edilen ………………….. cezasının İPTALİ talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkil hakkında, ………………….. suretiyle …………… iddiası ile davalı idare …………… Başkanlığı’nın ………. tarih ve …………. sayılı yazısı ile disiplin soruşturması başlatılmıştır.

2. Soruşturmaya başlanmasına esas olay ………….. olup; soruşturma sırasında cereyan eden müvekkilin savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelen pek çok usul hatası sonucunda, müvekkile “……………………..” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle …………………. cezası tecziye edilmiştir. Disiplin cezasının tecziyesine ilişkin davalı idarenin ………. tarih ve ………….. sayılı yazısı ve tebliğ tebellüğ belgesi ekte arz edilmektedir.

3. Ortaya konan idari işlemde müvekkilin savunma hakkının kısıtlanması, 7 günden az olmamak üzere savunma süresi verilmemesi, şikayetçi ile akrabalığı bulunan bir kişinin muhakkik olarak atanması; “tarafsızlık ilkesi”ne gölge düşmesi, cezanın tecziyesi sırasında iyi hal değerlendirmesinin hiç yapılmaması, “ölçülülük ilkesi”ne riayet edilmemesi ve dilekçemiz devamında açıklayacağımız nedenler dahlinde dava açılması gerekmiştir.

4. Nitekim disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Soruşturma emri verilmesi; bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir. Ancak eldeki soruşturma dosyasında bu temel ilkelerin neredeyse tamamı çiğnenmiştir.

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Somut olayda; ……………….. gibi nedenlerden ötürü; ………… tarih ve ………….. sayılı yazısı ile müvekkile bildirilen; müvekkile “……………………” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle tecziye edilen …………….. cezasının İPTALİ için Sayın Mahkemenizde dava açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Müvekkilin özlük dosyası,
 2. Müvekkilin olumlu sicil raporları,
 3. Müvekkilin disiplin soruşturması dosyası,
 4. Soruşturma Raporu,
 5. Savunma yazıları,
 6. ………… tarih ve …………… sayılı yazısı,
 7. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemeniz’ce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, davalı idarenin, ……….. tarih ve ………….. sayılı yazısı ile müvekkile bildirilen; müvekkile “……………………” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle tecziye edilen …………….. cezasının İPTALİNE, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana disiplin soruşturması avukatı müvekkillerimize disiplin soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir