Etiket: sınavın geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali

Sınavın geçersiz sayılmasına itiraz, sınavın geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali, danıştay, geçersiz sayılmasına itiraz davası, idari dava avukatı

Sınavın Geçersiz Sayılmasına İtiraz

Bu makalemizde Danıştay 8. Dairesi’nin sınavın geçersiz sayılmasına itiraz davasında verdiği bir karara yer vereceğiz. Danıştay aşağıda yer verilen kararında, sınavın geçersiz sayılmasına itiraz davası nın kabul edilmesi gerektiğine karar vermiş ve sınavın geçersiz sayılmasına itiraz davasında. Sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali isteminde sınav görevlilerinin kusurundan dolayı öğrencinin sınavının iptal edilemeyeceğine karar vermiştir.

Sınavın Geçersiz Sayılmasına İtiraz

DANIŞTAY
8. 
DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/6988
Karar Numarası: 2020/5296
Karar Tarihi: 19.11.2020

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASINA İTİRAZ

SINAVININ GEÇERSIZ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN IPTALİ İSTEMİNDE SINAV GÖREVLİLERİNİN KUSURUNDAN DOLAYI ÖĞRENCİNİN SINAVININ İPTAL EDİLEMEYECEĞİ

Özeti: Sınav evrakının, sınav poşetine konulmamasında salon görevlilerinin kusurlu olduğunun sınava giren öğrencinin ise herhangi bir kusuru olmadığı, salon görevlileri tarafından poşetin kapatılmasından sonra fark edildiğinin sınav komisyonu tarafından düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, öte yandan, sınavın geçersiz sayılacağını belirten yönerge hükmünün sınav evrakında değişiklik yapılmasını ve haksız olarak sınav sorularının sonradan cevaplandırılmasını önlemek amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, öğrenciye atfedilebilecek herhangi bir kusur olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline, manevi tazminat istemi yönünden de davacının fiziki veya ruhsal yapısını bozan bir manevi zarardan söz edilemeyeceğinden reddine karar verilmiştir.

“İçtihat Metni”

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 2020 yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava katılan davacı tarafından, sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile 10.000,00 TL manevi tazminatın tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; sınav evrakının, sınav poşetine konulmamasında salon görevlilerinin kusurlu olduğunun sınava giren öğrencinin ise herhangi bir kusuru olmadığı, salon görevlileri tarafından poşetin kapatılmasından sonra fark edildiğinin sınav komisyonu tarafından düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, öte yandan, sınavın geçersiz sayılacağını belirten yönerge hükmünün sınav evrakında değişiklik yapılmasını ve haksız olarak sınav sorularının sonradan cevaplandırılmasını önlemek amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, öğrenciye atfedilebilecek herhangi bir kusur olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline, manevi tazminat istemi yönünden de davacının fiziki veya ruhsal yapısını bozan bir manevi zarardan söz edilemeyeceğinden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, …’in bahsi geçen sınavın 1. oturum sözel alana ait cevap kağıdının güvenlik zarfı dışında posta yolu ile geldiği, sınav yönerge ve kılavuz hükümlerine göre cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veye zarar görmüş olması durumunda merkezi sınav puanının hesaplanmayacağı düzenlendiğinden tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalının temyiz isteminin reddine,
  2. … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
  3. Posta giderleri avansından artan tutarın istemi hâlinde davalı idareye iadesine,
  4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 19/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , adana idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar, disiplin soruşturmaları, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, idari mercilere müracaat yolları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 

0507 057 53 35 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilir, diğer makalelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.