Etiket: ohal komisyonu kararının iptali

Ohal komisyonu kararının iptali emsal karar, adana idari dava avukatı, ohal komisyonu banka hesabı ihraç kararı iptal davası, idare mahkemesi avukat

OHAL Komisyonu Kararının İptali Emsal Karar

Bu makalemizde OHAL Komisyonu kararının iptali emsal karar paylaşacağız. Bilindiği üzere, 7075 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre;  Komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Ohal komisyonu kararının iptali ancak bu şekilde açılacak idari dava ile sağlanabilir. Buradaki makalemizde örnek dava dilekçesini paylaşmıştık. Bu makalemizde ohal komisyonu kararının iptali emsal karar olarak yer verdiğimiz kararda; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi  banka hesabı bulunduğu sebebiyle ihraç edilen davacının banka hesabı hareketlerinin FETÖ/PDY ile ilişkili olduğunun kabulünü gerektirecek yeterlilikte bulunmadığı ve FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu yönünde dosyaya başkaca bir bilgi veya belgenin sunulmadığı gerekçesiyle ohal komisyonu kararının iptaline karar vermiştir. Özellikle banka hesabı nedeniyle ihraç edilenlerin ohal komisyonu kararının iptali emsal karar olarak değerlendirebilecek kararın tam metni şu şekildedir:

OHAL Komisyonu Kararının İptali Emsal Karar

GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
4. İDARİ DAVA DAİRESİ
Esas Numarası: 2020/4995
Karar Numarası: 2020/3606
Karar Tarihi: 13.11.2020

BANKA HESABININ FETÖ/PDY İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜ GEREKTİRECEK YETERLİLİKTE BULUNMADIĞINDAN DAVACININ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEREK KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI

Özeti: Davacının Dicle Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak görev yapmaktayken, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden davacıya ait Banka hesabının davacının FETÖ/PDY ile ilişkili olduğunun kabulünü gerektirecek yeterlilikte bulunmadığı ile FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu yönünde dosyaya başkaca bir bilgi veya belgenin sunulmadığı da dikkate alındığında, davacının 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ye istinaden sözleşmesinin feshedilerek kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, Dicle Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak görev yapmakta iken, 23/07/2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/07/2016 tarihli 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 4/1-g maddesi uyarınca 28/07/2016 tarih ve 2016/7 Sayılı yönetim kurulu kararı ile tesis edilen sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Mardin 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 13/07/2017 gün ve E: 2016/20, K: 2017/1504 Sayılı “davanın reddine” ilişkin kararın; mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenip kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep Dördüncü İdari Dava Dairesi’nce, davacının adli yardım isteminde bulunduğu ve dosyada bulunan bilgi ve belgelerden, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 334 ve 339. maddelerinde sayılan şartların mevcut olduğu görüldüğünden adli yardım talebinin kabulüne karar verilip dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;

KARAR : 23/07/2016 tarihli 29779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinde; “(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” 4. maddesinde; “(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; … g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Dicle Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak görev yapmaktayken, 23.07.2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.07.2016 tarihli 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 4/1-g maddesi uyarınca 28.07.2016 tarih ve 2016/7 Sayılı yönetim kurulu kararı ile tesis edilen sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı hakkında yapılan soruşturma neticesinde; davacının Mardin’de Dicle Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak görev görevini yaptığı, Banka’da aktif olarak kullandığı hesabının olduğu ve 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonrada anılan hesabı kullanmaya devam ettiğinin anlaşıldığı, davalı idarece de Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirildiği görülmekle davacı hakkında yapılan soruşturmada Banka hesabına 10.09.2014 tarihinde hurda altın alımı ve 08.01.2015 tarihinde vadesinden önce bu hesabın kapatılması dışında başkaca bir tespitin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava dosyada bulunan bilgi ve belgelerden; davacıya ait Banka hesabının davacının FETÖ/PDY ile ilişkili olduğunun kabulünü gerektirecek yeterlilikte bulunmadığı ile FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu yönünde dosyaya başkaca bir bilgi veya belgenin sunulmadığı da dikkate alındığında, davacının 23/07/2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 4/1-g maddesine istinaden sözleşmesinin feshedilerek kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak ve irtibatını ortaya koyan hukuken kabul edilebilir yeni somut bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde idare hukuku ilkeleri uyarınca idarece her zaman işlem tesis edilebileceği de açıktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne, Mardin 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 13/07/2017 tarih ve E:2016/20, K:2017/1504 Sayılı “davanın reddine” ilişkin kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 158,15 TL ilk derece yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, davacının adli yardım talebinin kabul edilmiş olması nedeniyle tahsil edilmemiş olan 212,00 TL istinaf yargılama giderinin davalı idareden tahsili için mahkemesince ilgili birime müzekkere yazılmasına, posta giderine karşılık yatırılmış olan avanstan artanın talep edilmemesi halinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca mahkemesince ilgili tarafa re’sen iadesine, 2577 Sayılı Kanun’un 46. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 13/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi