Etiket: nafaka yükümlülüğünün ihlali

Nafaka şikayet dilekçesi örneği, nafakanın ödenmemesi icra ceza şikayet dilekçesi adana boşanma avukatı, nafaka yükümlülüğünün ihlali nafaka ödememe şikayet

Nafaka Şikayet Dilekçesi Örneği

Bu makalemizde nafaka şikayet dilekçesi olarak da bilinen borçluyu nafakanın ödenmemesi şikayet dilekçesi ile icra ceza mahkemesine başvuruda kullanılabilecek örnek dilekçeye yer vereceğiz. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi nafaka yükümlülüğünün ihlali suçunu düzenler. Düzenlemeye göre nafaka ödememe şikayet dilekçesi ile başvurulması halinde borçlu 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılabilecektir. Nafaka şikayet dilekçesi örneği olarak yer verdiğimiz dilekçe örnek mukabilinde olup, somut olaya uyarlanması gerekmektedir. Hukuki haklarınızı kullanırken ve başvurularınızı yaparken alanında uzman bir adana boşanma avukatı ndan yardım almanız öncelikli tavsiyemizdir.

Nafaka Şikayet Dilekçesi Örneği

ADANA (…) İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra Takibi Dosya Bilgileri : Adana … İcra Müdürlüğü …../….. Esas

ŞİKAYET EDEN ALACAKLI : …………………… (TC: …………)

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

BORÇLU : …………………… (TC: …………)

KONU : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkil ile borçlu Adana …. Aile Mahkemesi’nin …./…… Esas ve …./…… Karar sayılı …/…./……. tarihli kararı ile boşanmışlardır. Boşanma kararı kesinleşmiş ve karar ile birlikte borçlunun müvekkile 1.000,00 TL yoksulluk nafakası müşterek çocukları ……..’a 1000,00 TL iştirak nafakası ödemesine karar verilmiştir. (Ek-1: Boşanma ilamı ve kesinleşme şerhi)

2. Nafaka borcunu ödemeyen borçlu hakkında Adana …. İcra Müdürlüğü’nün …./…… Esas sayılı takibi üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte devam eden aylara ilişkin nafaka borcunun tahsili için icra takibi başlatılmıştır. (Ek-2: Ödeme emri) Adana ….. İcra Müdürlüğü’nün ……/…… Esas sayılı dosyasından gönderilen icra emri borçluya …/…/….. tarihinde tebliğ edilmiş ve bu suretle takip kesinleşmiştir. (Ek-3: Tebliğ mazbahatası)

3. Ancak borçlu ….. yılının ….. ayı nafakasını ödememiş olup, bu nedenle iş bu şikayeti yapmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

DELİLLER : Adana …. Aile Mahkemesi’nin …./…… Esas ve …./…… Karar sayılı …/…./……. tarihli kararı, Adana …. İcra Müdürlüğü’nün …./…… Esas sayılı takibi, yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen neden dahilinde nafaka ilamını yerine getirmeyen borçlunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden Alacaklı
Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

EKLER :
Ek-1: Boşanma ilamı ve kesinleşme şerhi
Ek-2: Ödeme emri
Ek-3: Tebliğ mazbahatası

Nafaka borcunu ödememe cezası, nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka ödememe şikayeti, Nafaka borcunu ödememe cezası tazyik hapsi, adana avukat

Nafaka Borcunu Ödememe Cezası

Nafaka borcunu ödememe yani nafaka yükümlülüğünün ihlali Türk Hukuk Sisteminde tazyik hapsi uygulanması öngörülen bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda makalemizde nafaka borcunu ödememe cezası, nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka borcunu ödememe şikayeti gibi konulara değinmeye çalışacağız.

Nafaka Nedir?

Nafaka en basit tabirle para ödeme zorunluluğudur. Türk Hukuk Siteminde iştirak nafakası, tedbir nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakası olarak dört tür nafaka vardır. İştirak nafakası ile ayrıntılı bilgi almak için “İştirak Nafakası Nedir?”  başlıklı makalemizi buradan; yardım nafakası ile ilgili makalemizi buradan, yoksulluk nafakası ile ilgili bilgi almak için “Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?” başlıklı makalemizi buradan, tedbir nafakası ile ilgili makalemizi ise buradan okuyabilirsiniz.

Nafaka Borcunu Ödememe Cezası

Nafaka borcu hem ahlaki hem de toplumsal nedenlerden ötürü adi bir borç değildir. Nafaka borçlusu herhangi bir işte çalışmıyor dahi olsa mahkeme kararı ile hükmedilen nafaka miktarını her ay nafaka alacaklısına ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yani nafaka yükümlülüğünün ihlali halinde ise borçlunun tazyik hapsine mahkum edilmesi mümkündür. Nafaka borcunu ödememe cezası İİK’nun 344.maddesinde düzenlenmiştir.

İcra İflas Kanunun 344. maddesine göre;

Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Nafaka borçlusunun bu şekilde şikayet edilerek, tazyik hapsine zorlanabilmesi için; her şeyden önce nafakaya ilişkin mahkeme kararı bulunması, bu kararın icraya konması ve icra takibinin de kesinleştirilmesi gerekir. Şikayet için zamanaşımı süresi üç aydır. Dolayısıyla birikmiş nafaka alacakları için şikayette bulunmak mümkün değilse de, son üç aya ilişkin ödenmeyen nafaka alacakları için nafaka borcunu ödememe şikayet dilekçesi ile şikayette bulunulabilir. Dava icra ceza mahkemesinde görülür.

Düzenlemeden de açıkça anlaşıldığı üzere, nafaka alacaklısının şikayeti ile borcunu ödemeyen nafaka borçlusunun üç aya kadar tazyik hapsine mahkum edilmesi mümkündür. Nafaka ödememe cezası tazyik hapsidir yani zorlama hapsidir. Yani borçlu borcunu öderse tahliye edilir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.