Etiket: işe iade kararının sonuçları

İşe iade ihtarname örneği, işe iade ihtarnamesi nasıl düzenlenmeli, işe iade kararı sonrası yapılacak işlemler ihtarname, adana iş avukatı, işe iade avukatı

İşe İade İhtarname Örneği

Bu makalemizde işe iade ihtarname örneği ne yer vereceğiz. Önceki makalelerimizde de açıkladığımız üzere işe iade davasının kesinleşmesi üzerine işçinin işverene başvurması zorunludur.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/6. maddesi; işe iade kararı sonrası işçiye kesinleşmeden itibaren 10 işgünü içinde işverene başvurma yükümlülüğü getirmektedir. Söz konusu başvuruda işe iade ihtarname örneği kullanılabilir. İşe iade ihtarnamesi nin noter kanalıyla gönderilmesi ispat açısından kolaylık sağlayacaktır. İşe iade kararı sonrası yapılacak işlemler ayrıntılı biçimde ele aldığımız makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

İşe iade ihtarnamesi nin önemi şudur ki; işçi işe iade kararı sonrası 10 işgünü içinde işverene işe iade talebini iletmelidir. İşe iade ihtarname örneği işe iade kararının kesinleşmesinden sonra gönderilmelidir. İşçinin, kesinleşen işe iade kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işverene başvurmaması halinde boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı hakkı doğmamış sayılacaktır.

“İşe İade Davası Nedir?” başlıklı makalemize buradan, İşe iade davasında arabuluculuk ile ilgili makalemize buradan, işe iade dava dilekçesi örneği için buradan bilgi alabilirsiniz.

Adana iş avukatı olarak diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İşe İade İhtarname Örneği

İHTAR EDEN                                 : ………………….
TC                                                     : ………………….
ADRES                                             : ………………….

VEKİLİ                                             : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

MUHATAP                                      : ………………….
TC                                                     : ………………….
ADRES                                             : ………………….

Sayın Muhatap;

İşverenliğinizce …/…/……. tarihinde yapılan iş akdinin feshi işlemi, Adana …. İş Mahkemesi’nin … E., … K. sayılı 17.11.2009 tarihli kararı ile geçersiz sayılmış ve müvekkilin işe iadesine karar verilmiştir. Verilen karar Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin … tarih … E. ve … K. sayılı ilamı ile …/…./…… tarihinde kesinleşmiştir.

Verilen kararda ayrıca boşta geçen 4 aylık ücret ve diğer haklarının müvekkile ödenmesine ve yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işe başlatılmaması durumunda 4 aylık brüt ücreti tutarında tazminatın tarafına ödenmesine karar verilmiştir. 

Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, kesinleşen mahkeme kararına istinaden müvekkilin daha önce çalıştığı …….. pozisyonunda çalışmak üzere işe başlama talebini bildiririz.

İhtar Eden Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

İşe iade kararı sonrası süreç, yapılacak işlemler, işe iade kararı sonrası ihtarname, işe davet, işverene başvuru, adana iş avukatı, işçinin işe başlamaması

İşe İade Kararı Sonrası Yapılacak İşlemler

Bu makalemizde işe iade kararı sonrası yapılacak işlemler in neler olduğu anlatılacak, çeşitli ihtimallere göre hukuki sonuçları değerlendirilecektir. Ancak konuya geçmeden önce işe iade davası nedir, işe iade kararının sonuçları nelerdir gibi konuları özetlemek ihtiyacı duyuyoruz. İşe iade davası en basit tanımıyla, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan iş güvencesi koruması altında olan işçinin tekrar işe iadesi için açabileceği bir davadır. İşe iade davası nın kabul edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilir. Yine kararla birlikte işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı da belirlenir. Kararın kesinleşmesine kadar işçinin çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları da ödenir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için buradan “İşe İade Davası Nedir?” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Bu makalemizde işe iade kararı sonrası yapılacak işlemler ele alınmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/6. maddesiişe iade kararı sonrası işçiye kesinleşemden itibaren 10 işgünü içinde işverene başvurma yükümlülüğü getirmektedir.

İşte bu makalemizde işçinin işverene 10 işgünü içinde başvuru yapmaması, işçinin 10 işgünü içinde başvuru yapması ve işe başlatılması, işçinin 10 işgünü içinde başvuru yapması ancak işe başlatılmaması ve işçinin 10 işgünü içinde işe başvuru yapması ve işverenin davetine rağmen işe başlamaması hallerinde neler olacağı değerlendirilecektir. Bu nedenle makalemize işe iade kararı sonrası yapılacak işlemler başlığını uygun gördük.

İşe İade Kararı Sonrası Yapılacak İşlemler

1.İşe İade Kararı Sonrası İşçinin İşverene 10 İşgünü İçinde Başvuru Yapmaması

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/6. maddesi“İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla işçi işe iade kararı sonrası 10 işgünü içinde işverene işe iade talebini iletmelidir. Bu anlamda işe iade kararının kesinleşmesinden önce yapılan başvurular geçerli değildir. Başvuru işe iade kararının kesinleşmesinden sonra yapılmalıdır. İşçinin, kesinleşen işe iade kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işverene başvurmaması halinde boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı hakkı doğmamış sayılacaktır.

2. İşe İade Kararı Sonrası İşçinin İşe İade Başvurusu Yapması ve İşe Başlatılması

İşe iade kararı sonrası işçi kararın kesinleşmesinden sonra 10 işgünü içinde işverene başvurursa, işveren işçiyi talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe iade kararı sonrası ihtarname ile başvuru yapılabilir. Kural olarak işçi  fesih tarihinde çalıştığı işyerinde ve işte işe başlatılmalıdır. İşçiye önceki koşulları tam olarak sağlanmalıdır. Aynı parasal haklar ödenmelidir. İşverenin işe başlattığı işçiye boşta geçen süre ücretini de ödemesi gerekir.

3. İşe İade Kararı Sonrası İşçinin İşe İade Başvurusu Yapması ve İşe Başlatılmaması

İşveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye boşta geçen süre ücretini ve işe başlatmama tazminatını ödemek zorundadır. Bu sırada şunu da söylemek gerekir ki, işverenin işe iade kararı sonrası işçiyi işe davet beyanının samimi olması gerekir. İşverenin, işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yaptığı çağrı gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez. Bu nedenle işverenin işe davet ederken, işçinin hangi işte nerede ve ne şekilde, hangi şartlarda işe başlatılacağını, işe davet yazısında belirtmesi gerekir. Davette başlatılacak iş, işyeri, iş şartları, hazır olunması gereken tarih, verilen süre belirtmemiş ise davetin ciddi ve samimi olup olmadığı tartışma konusu olacaktır. Yine aynı şekilde işverenin işçiyi işe başlatması şarta bağlı tutulamaz.

3. İşe İade Kararı Sonrası İşçinin İşe İade Başvurusu Yapması Ancak İşverenin Davetine Rağmen İşe Başlamaması

İşçi işe iade kararından sonra işe iade başvurusu yapmış ve ancak işveren tarafından da usulüne uygun biçimde işe davet edilmiş olmasına rağmen işe başlamamış olması gerekir. İşçinin işverenin daveti üzerine işe başlamaması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilir. Bu durumda işçi, işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Dolayısıyla bu durumda işe iade kararı sonrası işe başlamayan işçi boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı talebinde bulunamaz. Ancak bu durumda geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi söz konusu olabilir.

İşe iade davasında arabuluculuk ile ilgili makalemize buradan, işe iade dava dilekçesi örneği için buradan bilgi alabilirsiniz.

Adana iş avukatı olarak diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.