Etiket: idare mahkemesi duruşma talebinden vazgeçme

İdari yargıda duruşma talebinden vazgeçme dilekçesi örneği, idare mahkemesi duruşma talebi vazgeçme, duruşma talep dilekçesi, adana idare mahkemesi avukatı

İdari Yargıda Duruşma Talebinden Vazgeçme Dilekçesi

İdari yargıda duruşma talebinden vazgeçme mümkündür. 2577 sayılı İYUK’nun 17. maddesine göre; Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

Dolayısıyla idari yargıda duruşma talebi tarafların ancak dava dilekçesi ile cevap ve savunma dilekçelerinde ileri sürebilecekleri bir durumdur. Yine taraflar talep etmese bile mahkeme dosyanın duruşmalı görülmesine re’sen karar verebilir. İdari yargıda duruşma talebinden vazgeçme de mümkündür. Bu durumda duruşma talepli olarak açılan veya savunma dilekçesinde duruşmalı görülmesi istenen dosyadaki bu istemden vazgeçilir. İdari yargıda duruşma talebinden vazgeçme dilekçesi aşağıda yer almaktadır.

İdari Yargıda Duruşma Talebinden Vazgeçme Dilekçesi

……… İDARE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 20…/…….. Esas

DAVACI : …………………………..
ADRES : …………………………..

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………………..
ADRES : …………………………..

KONU : Duruşma talebinden vazgeçtiğimize dair dilekçemizin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Yukarıda esas numarası verilen dosyamız dava dilekçesinde her ne kadar duruşma istemli olarak açılmış ise de, DURUŞMA TALEBİMİZDEN VAZGEÇİTİĞİMİZİ BİLDİRİR, dosyamız hakkında duruşmasız biçimde inceleme yapılarak davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usul