Etiket: hizmet birleştirmesinde emekli ikramiyesi

Memuriyetten Çıkarılanların Emekli İkramiyesi

Memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi alıp alamayacağı konusu Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun farklı uygulamaları sebebiyle bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi alamaması yönünde uygulama yapan SGK’nın pek çok kararı açtığımız davalar sonucunda iptal edilmekte memuriyetten çıkarılanlar emekli ikramiyesi alabilmektedir. Özellikle hizmet birleştirmesi yapan memuriyetten çıkarılanlar emekli ikramiyesi ödemesinde sorun yaşamaktadır. Makalemizin devamında bu konuda kazandığımız davalardan örnek mahkeme kararları yer almakta olup, açtığımız davalar neticesinde müvekkillerimiz kamu görevinden çıkarılmış olsalar da emekli ikramiyelerini alabilmişlerdir. SGK’nın memuriyetten çıkarılanlara emekli ikramiyesi ödenmemesi dair uygulamasına ve buna ilişkin açılacak iptal davasına geçmeden önce, öncelikle memuriyetten çıkarma nedir, hangi durumlarda söz konusu olur gibi sorulara cevap arayalım.

Memuriyetten Çıkarma Nedir?

Devlet memurluğundan çıkarma pek çok sebeple tezahür edebilen bir durumdur. “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Nedir?” başlıklı makalemizde memuriyetten çıkarma durumunu ayrıntılarıyla ele almıştık. Özetlemek gerekirse, 657 sayılı Kanunun 125/E maddesine göre;

 1. İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
 2. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
 3. Siyasi partiye girmek,
 4. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
 5. Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
 6. Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
 7. Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
 8. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
 9. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
 10. Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
 11. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
 12. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak hallerinden memuriyetten çıkarma cezası verilebilir.

Memuriyetten Çıkarılanların Emekli İkramiyesi

Sosyal Güvenlik Kurumu memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi konusunda birbirinden farklı uygulamalar yürütmektedir. En büyük sorun hizmet birleştirmesi nedeniyle yaşanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle mülga 2829 sayılı Kanun uyarınca birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden tarafına emekli aylığı bağlanan ve ancak memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi ödemesini yapmamaktadır. Kurum, buna gerekçe olarak Emekli Sandığına tabi hizmetin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermemesini göstermekte; bu nedenle memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi ödemesini yapmamaktadır.

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli maaşı bağlanan ve ancak Emekli Sandığına tabi hizmetin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermemesi sebebiyle emekli ikramiyesi ödenmeyeceğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu kararları açılacak iptal davası ile iptal edilebilmektedir. Ancak bunun için de  Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresinin tek başına Sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olması gerekmektedir.

Memuriyetten Çıkarılanların Emekli İkramiyesi Ödenmezse Dava Açılabilir Mi?

Memuriyetten çıkarılanlara emekli ikramiyesi ödenmemesi de idari bir işlemdir. Dolayısıyla idarenin hukukla bağlılığı ilkesi gereğince her idari işlem gibi SGK’nın ihraç olanlara emekli ikramiyesi ödememesi işlemi de dava edilebilir. Bu dava da idari davalarda geçerli olan sürelere tabi olup, kurum işleminin tebliğinden veya kurumun zımnen red tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılmalıdır.

Makalemizin başında da izah ettiğimiz üzere SGK’nın emekli ikramiyesi ödememesine ilişkin kararları açılan davalar neticesinde iptal edilebilmekte,  memuriyetten çıkarılanlar da emekli ikramiyesi alabilmektedir.  Açılan davalar neticesinde sadece memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamakta ayrıca emekli ikramiyesinin, Anayasa’nın 125. maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi de sağlanmaktadır.

Memuriyetten Çıkarılanların Emekli İkramiyesi Emsal Karar

Aşağıda sonuç kısmına yer verdiğimiz Ankara 14. İdare Mahkemesi memuriyetten çıkarılan müvekkilimize emekli ikramiyesi ödenmemesine dair Kurum işlemini iptal etmiştir. Verilen kararda,  Sandığa tabi hizmetinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle ikramiyeden yoksun bırakılmasının, 2829 sayılı Kanun’un amacına, eşitliğe ve hakkaniyete aykırılık oluşturacağına dikkat çekilmiş ve memuriyetten çıkarılan müvekkilimize emekli ikramiyesi ödenmesine ve başvuru tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir.

Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamış-sansürlenmiş olup, memuriyetten çıkarılanların emekli ikramiyesi konusunda ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

200522 2
200522 1

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

 

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesinde Faiz

Bu makalemizde ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ve faiz hesaplaması ile ilgili emsal karara yer verilecektir. İhraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili buradaki makalemizde ayrıntılı bilgi vermiştik. Ancak KHK ile ihraç edilenlerin emeklilik ikramiyesinde faiz ödemesi ve faiz başlangıç tarihi ile ilgili çelişkili kararlar bulunsa da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi 18.02.2021 tarih, 2019/6537 Esas, 2021/867 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurumuz üzerine açıklayıcı bir karar vermiştir.

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesinde Faiz

Mahkeme kararında, ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi konusunda farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanan müvekkilin hizmet süreleri birleştirmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun 89/1.maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Verilen kararda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ile ilgili olarak da, Danıştay 11. Dairesinin, E:2009/5353, K:2010/2671 sayılı kanun yararına bozma kararına atıf yapılmıştır. Bu karara göre İdari işlem veya eylemlerden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak, idareye yapılmış bir başvuru varsa, başvuru tarihinin, başvurunun bulunmaması halinde ise, dava tarihinin esas alınması gerektiği hususu yerleşik hale gelmiştir.

Bu doğrultuda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz de Danıştay 11. Dairesi’nin iş bu kararı doğrultusunda değerlendirilmiştir. Kararda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ödemesinin yapılması gerektiği, ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz başlangıç tarihinin ise idareye başvuru tarihi olarak esas alınması gerektiğine hükmedilmiştir. Yine idareye başvuru tarihinden öncesine ilişkin faiz talebinin reddi yönünde hüküm kurulmasında usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Kararın tam metni şu şekildedir:

emsal1
emsal2

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , adana ilinde idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir.