Etiket: fetö etkin pişmanlık

Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Fetö etkin pişmanlık. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2018/2771 E, 2018/3107 K. 08.10.2018 T. sayılı fetö etkin pişmanlık kararında; “…Sanığın Yakalandıktan Sonra Samimi Olarak Beyanda Bulunarak Örgütün Kullandığı Haberleşme Aracı Olan Bylock Programını Kullandığını Kabul Etmesi, Pişmanlığını Dile Getirerek Örgütte Kaldığı Süre ve Konumuna Uygun Bilgiler Verdiği – Sanığın Suçun Aydınlatılmasına Katkıda Bulunup Samimi Olarak Pişmanlık Duyduğunun Anlaşılması Karşısında, Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği…” nedeniyle hükmün bozulmasına karar vermiştir.

FETÖ/PDY ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR KARAR ŞU ŞEKİLDEDİR:

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ, 2018/2771 E, 2018/3107 K, 08.10.2018 T.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

Özeti: Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hüküm kurulan sanığın yakalandıktan sonra samimi olarak beyanda bulunarak örgütün kullandığı haberleşme aracı olan Bylock programını kullandığını kabul etmesi, pişmanlığını dile getirerek örgütte kaldığı süre ve konumuna uygun bilgiler vermek suretiyle suçun aydınlatılmasına katkıda bulunup samimi olarak pişmanlık duyduğunun anlaşıldığından,hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

53/1-2-3, 58/9, 63. maddeleri gereğince mahkumiyetine dair istinaf başvurusunun esastan reddi 

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; 

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü; 

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanık savunması ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş ise de; sanığın yakalandıktan sonra samimi olarak beyanda bulunarak örgütün kullandığı haberleşme aracı olan Bylock programını kullandığını kabul etmesi, pişmanlığını dile getirerek örgütte kaldığı süre ve konumuna uygun bilgiler vermek suretiyle suçun aydınlatılmasına katkıda bulunup samimi olarak pişmanlık duyduğunun anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK’nın 221/4-2 cümlesinde yazılı etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekirken dosya kapsamı ile uyuşmayan, hukuki ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma sebebi ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre nazara alınarak sanığın 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a ve b maddesi gereğince “yurt dışına çıkmamak” ve duruşmalarına katılmak adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal salıverilmesine için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 08.10.2018 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

Fetö yargıtay kararı olarak yayınlanan ve Bylock, Mor Beyin ve CG-NAT Kayıtları nın incelendiği bir diğer makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Emsal bylock kararı için buraya tıklayınız. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği FETÖ PDY

Silahlı Terör Örgütü Nedir?

Bir yapının silahlı terör örgütü olarak tanımlanabilmesi için

  1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde belirtilen örgüt şartlarını sağlaması,
  2. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için örgütlü bir yapısının olması,
  3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/1. Maddesinde belirtilen Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerini kullanmalı,
  4. Siyasi bir amaç taşımalı,
  5. Amaca matuf bir eylem gerçekleştirmeye yeterli derecede silahlı olması ya da bu silahları kullanabilme imkânına sahip bulunması gerekir.
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu Nedir?

Silahlı bir terör örgütüne katılmayı, bağlanmayı ve örgüte hakim olan hiyerarşik yapının emrine girmeyi ifade eden örgüte üyelik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 314.maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; “Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.”

Madde gerekçesine göre, suçun unsurlarının oluşabilmesi için “…örgütün silahlı olması gerekmektedir. Ancak örgütün bütün mensuplarının silahlı olmaları zorunlu değildi; hedeflenen suçların işlenmesini sağlayabilecek derecede olmak üzere bazı üyelerinin silahlı olmaları suçun oluşması için yeterlidir.”

Unutulmamalıdır ki, terör örgütüne üye olma suçu kast ile işlenebilen bir suç olup, failin örgütün amacını bilerek ve bu amacı benimseyerek örgüte girmesi gerekir.

Zira, örgüt belli bir amaç için kurulduğundan, failde bu amaca yönelik özel kasıt bulunmalıdır.

Silahlı örgütün amacı örgüte katılanlar tarafından da bilinmelidir. Diğer bir deyişle örgüte üye olan kişinin, bu örgütün suç işlemek amacına yönelik olarak bir faaliyet icra ettiğini bilmesi gerekir.(İzzet Özgenç, 75. Yılında Cumhuriyet Hukuku, s.230)

Bu nedenle failin sadece örgütün benimsediği siyasi-dini görüşe sahip olması, yakınlık duyması, sempati beslemesi onun silahlı terör örgütü üyesi olarak cezalandırılabilmesi için yeterli değildir.

Ayrıca kişinin silahlı terör örgütü üyesi olarak kabul edilebilmesi için fail ile terör örgütü arasında devamlılık arz eden bir organik bağın bulunması gerekir. Yani failin örgütle organik bağ kurup, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden örgüt amacı doğrultusunda süreklilik çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunması gerekmektedir.

Yargıtay’ın süreklilik kazanmış kararlarında Silahlı Örgüt üyeliği kabul edilebilecek bazı hallere örnek vermek gerekirse, örgüt ile ilgili faaliyette bulunmak, kamplarında siyasi veya silahlı eğitim almak, kod adı kullanmak, ders almak, eleman temin etmek süreklilik çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerdir.

FETÖ/PDY Kapsamında Yapılan Yargılamalarda Sanığın Sürekli, Çeşitli ve Yoğun Faaliyet Gösterip Göstermediğinin Tespitinde

Öncelikle failin örgütün kriptolu haberleşme ağı olan Bylock kullanımının olup olmadığı, Bylock içerik bilgileri.  Bank Asya’da hesabının bulunup bulunmadığı, varsa hesap hareketleri, failin dijital materyal incelemesi, failin kamudan ihraç bilgisinin olup olmadığı.  SGK kaydı, vakıf-dernek üyeliği veya gazete ve dergi aboneliği, yurt dışı giriş çıkış bilgileri, eğitim geçmişi (terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda eğitim görüp görmediği), sendika üyeliği gibi kriterlerin baz alındığı görülmektedir.

Kanaatimize göre, sadece bu unsurların süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk gösteren faaliyet olarak sayılması yeterli olmayıp, esas önemli olan failin örgütün amacını bilerek ve bu amacı benimseyerek örgüte girip girmediğinin değerlendirilmesidir. Her dosyanın kendi şartları içinde değerlendirilmesi gereken ceza yargılamasında, failin durumunun bir ceza avukatı tarafından her olayda ayrıca incelenmesi gerekir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.