Etiket: fetö emekli ikramiyesi

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesinde Faiz

Bu makalemizde ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ve faiz hesaplaması ile ilgili emsal karara yer verilecektir. İhraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili buradaki makalemizde ayrıntılı bilgi vermiştik. Ancak KHK ile ihraç edilenlerin emeklilik ikramiyesinde faiz ödemesi ve faiz başlangıç tarihi ile ilgili çelişkili kararlar bulunsa da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi 18.02.2021 tarih, 2019/6537 Esas, 2021/867 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurumuz üzerine açıklayıcı bir karar vermiştir.

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesinde Faiz

Mahkeme kararında, ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi konusunda farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanan müvekkilin hizmet süreleri birleştirmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun 89/1.maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Verilen kararda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ile ilgili olarak da, Danıştay 11. Dairesinin, E:2009/5353, K:2010/2671 sayılı kanun yararına bozma kararına atıf yapılmıştır. Bu karara göre İdari işlem veya eylemlerden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak, idareye yapılmış bir başvuru varsa, başvuru tarihinin, başvurunun bulunmaması halinde ise, dava tarihinin esas alınması gerektiği hususu yerleşik hale gelmiştir.

Bu doğrultuda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz de Danıştay 11. Dairesi’nin iş bu kararı doğrultusunda değerlendirilmiştir. Kararda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ödemesinin yapılması gerektiği, ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz başlangıç tarihinin ise idareye başvuru tarihi olarak esas alınması gerektiğine hükmedilmiştir. Yine idareye başvuru tarihinden öncesine ilişkin faiz talebinin reddi yönünde hüküm kurulmasında usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Kararın tam metni şu şekildedir:

emsal1
emsal2

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , adana ilinde idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

Kamuda çalışan memurların en büyük hayali bir gün emekli olabilmektir. Ancak kamudan ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili süreci farklı işletmektedir. İhraç edilenlerin emekli ikramiyesi ödenme süreci iş bu makalemizde kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. Khk ihraç emekli ikramiyesi dava dilekçesi hazırlanırken ve dava açılırken bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

Emekli İkramiyesi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Emekli ikramiyesi en basit anlatımıyla emekli olan kişiye toplu olarak ödenen paradır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayan memurların emekli ikramiyeleri, 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi kapsamında, bu tarihten sonra göreve başlayan kamu görevlilerin emekli ikramiyeleri ise Kanunun Ek 82. maddesine göre ödenir.

Kamudan İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kamudan ihraç edilen personel, emeklilik için yaş ve hizmet süresini 4C’li olarak doldurmuşsa, yani SSK’lı veya Bağ-Kur’lu hizmeti yoksa, herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Bu durumda emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesi doğrultusunda hiçbir tereddüte yer olmaksızın ödenmesi gerekir. Ödenmemesi halinde dava yolu açıktır.

Ancak KHK ile kamudan ihraç edilen personel, hizmet birleştirmesi yoluyla emekli oluyorsa; yani emeklilik yaşına gelene kadar farklı bir yerde SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olarak çalışmışsa bu durumda, emekli ikramiyesi 5434 sayılı Kanun’un 89. Maddesinin 2. Fıkrasına göre değerlendirilecektir.

Kanunun 89. Maddesi’nin 2. Fıkrası’na göre; SSK’lı veya Bağ-kur’lu olarak çalışmış ve hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olan personelin emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kıyasen uygulanacaktır. Bu durumda, personelin bu maddenin aradığı şartlara uygun olarak işten ayrılıp ayrılmadığı araştırılacaktır. Dolayısıyla çalışma kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermişse emekli ikramiyesi ödemesi yapılabilecektir.

İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; işveren, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi halinde kıdem tazminatı ödemeden iş akdini derhal feshedebilmektedir. Hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olup da OHAL kapsamında ihraç edilenler için de bu madde kıyasen uygulanmaktadır. SGK, OHAL kapsamında ihraç edilenlere “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin bulunduğu” gerekçesiyle emekli aylığı bağlamakta ve ancak emekli ikramiyesi ödememektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu uygulamasına karşı yargı yolu açık olup, idari dava açılabilmektedir.

Hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olan ve OHAL kapsamında ihraç edilen personelin, Emekli Sandığı’na bağlı olarak geçen hizmet süresinin emekli olmaya yeterli olup olmadığının da ayrıca tespit edilmesi gerekir. Eğer personelin Emekli Sandığı’na bağlı olarak geçen hizmet süresi emekli olmaya yeterli ise başkaca hiçbir şart aranmaksızın emekli ikramiyesinin de ödenmesi gerekir.

Bu hususta EMSAL niteliğinde olan, DANIŞTAY 11. DAİRESİNİN 2014/3451 E, 2015/5301 K ve SAYILI kararında, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olan davacıya, 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.