Etiket: endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası

Kanser ilacı yürütmenin durdurulması kararı, kanser ilacı davası, yürütmenin durdurulması emsal karar, adana avukat, SGK kanser ilacı, kadcyla emsal karar

Kanser İlacı Yürütmenin Durdurulması Kararı

Bu makalemizde kanser ilacı yürütmenin durdurulması kararı na yer vereceğiz. Daha önceki makalelerimizde de yer verdiğimiz üzere, hastanın yetkili hekimi tarafından yapılan endikasyon dışı ilaç başvurusunun kabulüne karar verilmesi ve ancak kullanımı kabul edilen kanser ilacı SGK tarafından karşılanmaması üzerine dava açılabilir. SGK kanser ilacı davası idari yargı veya adli yargı yerinde görülür. SGK kanser ilacı davasında idari yargının görevli olması halinde idare mahkemeleri, adli yargının görevli olması halinde iş mahkemeleri uyuşmazlığı çözmekte görevlidir. Kanser ilacı davası nın idare mahkemesinde görülmesi halinde kanser ilacının kullanımı için kanser ilacı yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep edilir.

Adana İdare Mahkemelerinde görülen dosyamızda kanser ilacı yürütmenin durdurulması kararı gerekçesinde “…Uyuşmazlık konusu olayda, kanser hastası olan davacının hastalığının tedavisinde kullanılması için uygun görülen “trastuzumab emtansin” etken maddeli “kadycla” ticari markalı ilacın, tedavi sürecinin bir parçası olduğu, davacının hastalığı da göz önüne alındığında hayati öneminin bulunduğu, dolayısıyla sözü edilen ilaç bedelinin ödenmemesinin, davacının sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır. Bu durumda, yürütülen tedavi kapsamında davacı için kullanılan ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu işlemin, ilgili ilacın davacının rahatsızlığı olan kanser tanısının tedavisinde kullanılmaması halinde tedavisinin yapılamaması ve bu nedenle davacının sağlığının daha da bozulması sonucunu doğuracak olması nedeniyle davacı açısından telafisi imkansız zararlara yol açacağı da açıktır”  kanser ilacı yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından endikasyon dışı ilaç başvurusunu reddi kararı vermesi halinde açılacak dava ile ilgili buradan, SGK kanser ilacı davası emsal karar olarak ele aldığımız emsal ihtiyati tedbir kararını buradan inceleyebilirsiniz.

Kanser İlacı Yürütmenin Durdurulması Kararı

bgm 1
bgm2
bgm3

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , sağlık hukukunu ilgilendiren SGK’nın kanser ilacı bedelini karşılamaması davası veya endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası da dahil olmak üzere pek çok idari uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 0507 057 53 35 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilir, diğer makalelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

SGK kanser ilacı davası emsal karar, kanser ilacı davası, ihtiyati tedbir, endikasyon dışı, örnek karar, adana avukat, SGK'nın ilacı karşılamaması, kadcyla

SGK Kanser İlacı Davası Emsal Karar

Bu makalemizde SGK kanser ilacı dava emsal karar a yer vereceğiz. SGK kanser ilacı davası olarak da bilinen bu davalarda, hayati tehlike arz eden bir durum söz konusu olduğu için ihtiyati tedbir yoluyla SGK‘nın dava sonuna kadar ilaç bedelini karşılamasına karar verilmesi talep edilmektedir. Bu makalemizde de vekilliğini yürüttüğümüz SGK kanser ilacı davası emsal karar ını paylaşıyoruz.

Verilen kararda mahkeme dava açıldıktan sonra bir gün gibi kısa bir sürede ihtiyati tedbir talebimizi teminatsız olarak kabul etmiştir. Mahkeme SGK kanser ilacı emsal karar gerekçesinde “söz konusu ilacın altı aylık dozda kullanılmasının uygun olduğuna karar verildiği, ilaç seçimi ve kullanımında doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmanın olumsuz sonuç doğurma ihtimalinin bulunması, Sosyal Devlet İlkesi ve yaşam hakkının Anayasa ile güvence altına alınması, davacının hayati risk oluşturan hastalığı nedeni ile ilaç tedavisinin aksaması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğma ihtimalinin bulunduğu” hususlarına vurgu yapmıştır. Mahkeme müvekkilin TRASTUZUMAB EMTANSİN” etken maddeli “KADCYLA” isimli İLACIN ÜCRETİNİN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMADAN SGK TARAFINDAN KARŞILANMASINA karar vermiştir

Burada bahsedilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından endikasyon dışı ilaç başvurusu kabul edildiği halde bazı durumlarda SGK ilaç bedellerini karşılamaması halidir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından endikasyon dışı ilaç başvurusunu reddi kararı vermesi halinde açılacak davayı buradaki makalemizde incelemiştik.

SGK Kanser İlacı Davası Emsal Karar

1_0001
22

 

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , sağlık hukukunu ilgilendiren SGK’nın kanser ilacı bedelini karşılamaması davası veya endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası da dahil olmak üzere pek çok idari uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 0507 057 53 35 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilir, diğer makalelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası, kanser, yürütmenin durdurulması, idari dava avukatı, iptal davası avukatı, ilaç ve tıbbi cihaz kurumu,

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi İptal Davası

Bu makalemizde endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası ele alınacaktır. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası ile yargı mercilerine taşınabilecek olup, maalesef ki özellikle kanser tedavisi sırasında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak öncelikle endikasyon dışı ilaç nedir, endikasyon dışı ilaç başvurusu nedir, endikasyon dışı ilaç başvurusu kim tarafından yapılır gibi soruları cevaplandırmak gerekir.

Endikasyon Dışı İlaç Nedir?

Bilindiği üzere hastalıkların tedavisinde sadece endikasyonda etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılabilir. Bu durumun haricindeki yani ilgili endikasyonda etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak yeterli klinik çalışmalar ile kanıtlanmamış ve bu endikasyonda standart doz belirlenerek ruhsatlandırılmamış ilaçlar endikasyon dışı ilaç olarak tanımlanmaktadır. Endikasyon dışı ilaç kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusu yapılması gerekir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Ruhsatlı endikasyon dışı ilaçların bireysel tedavi amacıyla kullanılması ancak ve ancak Sağlık Bakanlığı’nın izni doğrultusunda yapılabilir. Endikasyon dışı ilaç başvurusu Sağlık Bakanlığı’na hastanın yetkili hekimi tarafından mevzuat hükümlerine göre yapılır. Endikasyon dışı ilaç başvurusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusunu kabul edebilir veya reddedebilir. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun kabul edilmesi halinde, kurul kaç aylık dozda kullanımının uygun olduğuna dair de belirleme yapar. Bu durumda iptal davası açmaya gerek yoktur. Ancak Kurul endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi kararı da alabilir. Bu durumda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusunun reddi iptal davası gündeme gelecektir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi İptal Davası

Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası ile sağlanabilir. Açılacak davada idari bir davadır, bu dava SGK ilaç bedelinin ödenmemesi üzerine İş Mahkemelerinde açılan davalar ile karıştırılmamalıdır. Açılacak davada Ankara İdare Mahkemeleri yetkili ve görevlidir, zira dava Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na karşı açılacaktır. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası da diğer tüm idari davalar gibi 60 günlük dava açma süresine tabidir. Süresi içinde dava açılmaması halinde idari işlem kesinleşir, dolayısıyla endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi kararının iptalini bu yolla istemek bir daha mümkün olmaz. Bu nedenle davanın zamanında açılması hayati öneme sahiptir.

Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun red kararının iptali talebini içerir. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası dava dilekçesinde red kararının neden hukuka aykırı ve usulsüz olduğunun uygun, açık ve sade bir dille izahatı oldukça önemlidir. Zira endikasyon dışı ilaç başvurusu hayati öneme sahiptir. Bu nedenle açılacak aendikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davasında alanında uzman bir idari dava avukatından hukuki yardım almak oldukça önemlidir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi İptal Davasında Yürütmenin Durdurulması

Açılacak endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilmesi de mümkündür. Bu durumda yürütmenin durdurulmasını gerektirecek şartların mevcut olup olmadığının da dava dilekçesinde açıkça izah edilmesi gerekir. Nitekim özellikle kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapılan endikasyon dışı ilaç başvurusu, başvurunun reddedilmesi ve hastanın bu nedenle tedaviye ulaşamaması nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu doğrultuda endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davasında yürütmenin durdurulması talebinde, yaşam hakkının her türlü haktan üstün olduğuna ve telafisi imkansız zararlara sebep olunabileceğinin üzerinde durmakta fayda vardır.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası da dahil olmak üzere pek çok idari uyuşmazlıkta idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar, disiplin soruşturmaları, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, idari mercilere müracaat yolları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 0507 057 53 35 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilir, diğer makalelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.