Etiket: disiplin soruşturma raporu

İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği, disiplin cezasına idare mahkemesine itiraz dilekçesi, adana idare hukuku avukat, disiplin soruşturması

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

Daha önceki makalelerimizde disiplin cezasının ne olduğuna, hangi hallerde memurlara hangi disiplin cezalarının verilebileceğini irdelemiştik. Bu makalemizde idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği  vereceğiz. Ancak öncelikli olarak disiplin soruşturması sürecinden ve disiplin cezası ile karşılaşan memurun ne yapması gerektiği hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Açıklamalarımızın ardından idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi makalemizin devamında yer almaktadır.

Disiplin Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Bir memur disiplin cezası ile tecziye edildiği zaman kendisine yapılacak bir tebligatla durum bildirilir. Bu Bu tebligat ile öncelikle disiplin cezasına itiraz süreci başlar. Disiplin cezasına itiraz 657 s. DMK‘nun 135. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin cezasına itiraz hakkında ayrıntılı bilgi verdiğimiz makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Yine buradaki makalemizde ise disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği yer almaktadır.

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz

Her ne kadar makalemizin başlığı idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi olsa da, görüldüğü üzere itiraz Kanun’un 135. maddesi kapsamında idari mercie yapılır. Disiplin cezasına idare mahkemesine itiraz dilekçesi verilmez. Disiplin cezası alındığı zaman idare mahkemesine sunulacak dilekçe bir dava dilekçesidir.

Memulara verilen disiplin cezasına açılacak iptal davası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi buradaki makalemizde vermiştik. Ancak kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi olarak bilinen dava dilekçesi 2577 sayılı İYUK‘nun 3. maddesine uygun biçimde hazırlanmalı ve 7. maddesine uygun biçimde 60 gün içinde İdare Mahkemesi’ne verilmelidir. 60 günlük süre kararın tebliğini izleyen günden itibaren başlar.

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

…………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………….
ADRES : …………………….

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………….
ADRES : …………………….

TEBLİĞ TARİHİ : …../…../……….

KONU : Davalı idarenin ………… tarih ve …………. sayılı yazısı ile müvekkile bildirilen; müvekkile “…………………” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle tecziye edilen ………………….. cezasının İPTALİ talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkil hakkında, ………………….. suretiyle …………… iddiası ile davalı idare …………… Başkanlığı’nın ………. tarih ve …………. sayılı yazısı ile disiplin soruşturması başlatılmıştır.

2. Soruşturmaya başlanmasına esas olay ………….. olup; soruşturma sırasında cereyan eden müvekkilin savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelen pek çok usul hatası sonucunda, müvekkile “……………………..” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle …………………. cezası tecziye edilmiştir. Disiplin cezasının tecziyesine ilişkin davalı idarenin ………. tarih ve ………….. sayılı yazısı ve tebliğ tebellüğ belgesi ekte arz edilmektedir.

3. Ortaya konan idari işlemde müvekkilin savunma hakkının kısıtlanması, 7 günden az olmamak üzere savunma süresi verilmemesi, şikayetçi ile akrabalığı bulunan bir kişinin muhakkik olarak atanması; “tarafsızlık ilkesi”ne gölge düşmesi, cezanın tecziyesi sırasında iyi hal değerlendirmesinin hiç yapılmaması, “ölçülülük ilkesi”ne riayet edilmemesi ve dilekçemiz devamında açıklayacağımız nedenler dahlinde dava açılması gerekmiştir.

4. Nitekim disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Soruşturma emri verilmesi; bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir. Ancak eldeki soruşturma dosyasında bu temel ilkelerin neredeyse tamamı çiğnenmiştir.

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Somut olayda; ……………….. gibi nedenlerden ötürü; ………… tarih ve ………….. sayılı yazısı ile müvekkile bildirilen; müvekkile “……………………” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle tecziye edilen …………….. cezasının İPTALİ için Sayın Mahkemenizde dava açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Müvekkilin özlük dosyası,
 2. Müvekkilin olumlu sicil raporları,
 3. Müvekkilin disiplin soruşturması dosyası,
 4. Soruşturma Raporu,
 5. Savunma yazıları,
 6. ………… tarih ve …………… sayılı yazısı,
 7. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemeniz’ce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, davalı idarenin, ……….. tarih ve ………….. sayılı yazısı ile müvekkile bildirilen; müvekkile “……………………” suçunun sübuta erdiği gerekçesiyle tecziye edilen …………….. cezasının İPTALİNE, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana disiplin soruşturması avukatı müvekkillerimize disiplin soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Memur Disiplin Soruşturmasında Savunma Nasıl Yapılmalıdır

Memur Disiplin Soruşturmasında Savunma Nasıl Yapılmalıdır?

Bu makalemizde memur disiplin soruşturmasında savunma nasıl yapılmalıdır sorusuna cevap vermeye çalışacağız. İdarenin memur disiplin soruşturması ile amaçladığı kamu düzeninin verimli ve etkin biçimde devamını sağlamak, bu doğrultuda disiplin hükümlerine aykırı davranın personelin davranışına uygun ceza ile tecziyesi ile devletin onur ve saygınlığının korunmasıdır. Dolayısıyla memur disiplin soruşturmasında savunma da oldukça hassas ve önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda önceki makalelerimizde ayrıntılı bilgi vermiştik. Ancak memur disiplin soruşturmasında savunma nasıl yapılmalıdır sorusu hayati öneme sahip olduğu için ayrı bir konu başlığı altında değerlendirmek istedik.

Memur disiplin soruşturması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124 ve devamı maddeleri ile düzenlenmiştir. Kanun’un 125. maddesinde memurların disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller sayılmış ve maddede sayılan fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verileceği düzenlenmiştir. Kanun’un 130. maddesinde ise savunma hakkı düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre memur disiplin soruşturmasında savunma alınmadan disiplin cezası verilmesi mümkün değildir. Memura savunmasını yapması için en az 7 gün süre verilmelidir. İşte bu noktada memur disiplin soruşturmasında savunma nasıl yapılmalıdır sorusu gündeme gelmektedir.

Memur Disiplin Soruşturmasında Savunma Nasıl Yapılmalıdır?

Memur disiplin soruşturması usulüne göre savunma yapmadan önce, muhakkik veya yetkili disiplin kurulu tarafından memura ifadeye çağrı yazısı (savunma istem yazısı) tebliğ edilir. Memur disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısında kamu görevlisinin disiplin cezasıyla cezalandırılmadan önce savunması alınırken disiplin suçunu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeli,  memurun disiplin suçunu oluşturan eyleminin hangi disiplin kurallarını ihlal ettiği ortaya konulmalıdır. Bütün bu hususlar kendisine bildirilmeyen memurun, gerektiği gibi savunma yapamayacağı, dolayısıyla kendisine tanınmış savunma hakkını kullanamayacağı açıktır.

Savunma istem yazısı tebliğ alınmasından itibaren başlayan en az 7 günlük savunma süresinde memur disiplin soruşturmasında savunma nasıl yapılmalıdır sorusu gündeme gelir. Memur savunmalarını yazılı veya sözlü olarak sunabilir. Memur disiplin soruşturmasında savunma, tebliğ edilen yazıda bildirilen olay ve vakıalara yönelik olmalı, çok detaylı veya konu ile alakasız bilgilere yer verilmemeli, konudan uzaklaşılmamalıdır. Yine suçlamaya ilişkin tanık mevcutsa tanıkların isim, soyisim ve adres bilgileri de savunma yazısına eklenmeli ve muhakkikten veya yetkili kuruldan tanıkların dinlenmesi istenmelidir. Zira memur disiplin soruşturmasında savunmasında tanık deliline dayanıyorsa, soruşturmacının ibu tanıkları dinlemesi gerekmektedir. Bu konuyu “Disiplin Soruşturmasında Tanık Delili” başlıklı makalemizde ayrıntılı biçimde incelemiştik.

Eğer yazılı savunma verilecekse tüm iddia ve olaylara cevaplar yazılı savunmada açıkça irdelenmeli ve deliller belirtilmelidir. Disiplin soruşturması yazılı savunma örneği ne buradan ulaşabilirsiniz.

Adana Disiplin Soruşturması Avukatı

Adana disiplin soruşturması avukatı müvekkillerimize disiplin soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Disiplin soruşturması ifade tutanağı örneği, disiplin soruşturmasında ifade tutanağı nasıl hazırlanır, disiplin soruşturması sanık ifade tutanağı

Disiplin Soruşturması İfade Tutanağı

Bu makalemizde disiplin soruşturması ifade tutanağı örneği ne yer verilecektir. 657 sayılı Kanun‘a göre memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında ilgilinin usulüne uygun biçimde savunmasının alınması zorunludur. Daha önceki makalemizde memura savunma istem yazısı tebliğ edilmesi gerektiğini ve en az 7 gün savunma süresi verilmesi gerektiğini belirtmiştik. İlgili makalemize, savunma istem yazısı örneği için buradan ulaşabilirsiniz.  Disiplin soruşturması sanık ifade tutanağı nda ise hakkında soruşturma yapılan memura yapılan isnatlara öznel bir görüş eklenmeden, somut ve tarafsız biçimde ele alınmalıdır. Memurun ifadesinde sunduğu delilleri de ifade tutanağına, varsa tanıkları da ifadeye çağrılmalı ve ifadeleri alınmalıdır.  Disiplin soruşturması ifade tutanağı nda ilgilinin beyanları, savunmaları ve delilleri soruşturma raporunda değerlendirilmelidir. Soruşturma raporu örneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Disiplin soruşturması sanık ifade tutanağı düzenlendiği sırada, eğer sunmak istediğiniz delillerinizi (tanık vb) soruşturmacı ifadenize eklemek istemiyor, delillere yer vermekten kaçınıyorsa ya da ifadelerinizi olduğu gibi tutanağa geçmiyorsa bu durumda ifade tutanağını şerh koyarak imzalayabilir, imza vermekten kaçınabilir ve ilgili soruşturmacının görevden alınması için disiplin amirinize başvuruda bulunabilirsiniz. 

Disiplin soruşturması ifade tutanağı örneği şu şekildedir:

Disiplin Soruşturması İfade Tutanağı

Disiplin Soruşturması İfade Tutanağı Örneği

………………………

İFADESİ ALINANIN:
1. Adı Soyadı: ………………………………..
2. Doğum yeri ve tarihi: ………………………………..
3. Ana adı: ……………………………….. Baba adı: ………………………………..
4. Görevi veya unvanı: ………………………………..
5. Görevli olduğu birim: ………………………………..
6. İkametgah adresi: ………………………………..

İFADENİN ALINDIĞI YER: ………………………………..

İFADE TARİHİ: …./…./…….

Yukarıda açık kimliği yazılı ……………………………….. hakkında ……………………………….. soruşturma konusu olay açıklanarak soruldu:

SORU 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEVAP 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

SORU 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEVAP 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, ifade tutanağı okunarak hep birlikte imzalandı.

İFADEYİ ALAN                                   İFADEYİ YAZAN                                 İFADEYİ VEREN

SORUŞTURMACI                                      KATİP                                                 SANIK

………………………                                ………………………                                    ………………………


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Soruşturma raporu örneği, disiplin soruşturma raporu, idari soruşturma raporu örneği, soruşturma raporu nasıl hazırlanır, yazılır, adana idari dava avukatı

Soruşturma Raporu Örneği

Bu makalemizde soruşturma raporu örneği ne yer vereceğiz. Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında soruşturma raporu hayati öneme sahiptir. Bu nedenle makalemizin sonunda usulüne uygun bir disiplin soruşturma raporu örneği ni paylaşıyoruz. Ancak öncelikle soruşturma raporu nasıl hazırlanır sorusuna kısa bir cevap vermeyi uygun görüyoruz.

Soruşturma Raporu Nasıl Hazırlanır?

İdari soruşturma raporu, yukarıda da belirttiğimiz gibi disiplin soruşturması için hayati öneme sahiptir. Disiplin soruşturma raporu nasıl hazırlanır sorusunun cevabı ise pozitif olarak mevzuatla belirlenmektedir. Yine doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. Buna göre, disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması gerekir. Disiplin soruşturmasında memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde memurun hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve delillerle şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konulması gerekir.

Soruşturmacının olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması gerekir. Disiplin soruşturma raporu nda ilgili olay ile ilgili tüm delillerin değerlendirilmesi gerekir. Örneğin tanık dinlendiyse tanık ifadeleri de raporda yer almalıdır.

Soruşturmacı olarak görevlendirilenlerin, soruşturma veya ön inceleme raporu düzenlemekle yükümlü bulunduklarından, bulguların saptırılması ve karartılması halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri disiplin soruşturma raporu nda getirdikleri tekliflerden, karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.

Soruşturma Raporu Örneği

………………………………………………’NE

DOSYA NO: ……………..

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU
 1. SORUŞTURMA EMRİ: Buraya soruşturma emrini veren makam ile emrin tarih ve sayılı yazılmalıdır.
 2. SANIĞIN KİMLİĞİ: Buraya sanığın adı, soyadı, TC kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri ile yaptığı görev yazılır.
 3. SORUŞTURMANIN KONUSU: Kısaca soruşturmaya konu olayın ne olduğu yazılır.
 4. SUÇ: …………………………………….
 5. SUÇ TARİHİ: …./…./…….
 6. İNCELEME: Bu bölümde soruşturma konusu olayın ne olduğu açıklanmalıdır. Soruşturmaya ne şekilde başlandığı, bu kapsamda nelerin incelendiği, şikayetçi, sanık ve varsa tanık ifadeleri ile soruşturma kapsamında yapılan diğer işlemler özetlenir.
 7. DEĞERLENDİRME: İncelenen deliller ışığında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılır.
 8. SONUÇ ve TEKLİF: Bu bölümde yapılan değerlendirme ışığında, olayın suç teşkil edip etmediği ve suç teşkil ediyorsa bu suçun ve verilecek cezanın karşılığı olan Kanun maddesi, tekerrür ve indirimin hangi nedenle uygulanacağı ya da hangi nedenle uygulanamayacağı, sanık hakkındaki teklif açık ve somut olarak belirtilir. …./…../……..

………………………………………

EKLER:

 1. Soruşturma Dosyası.
 2. Dizi Pusulası

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.