Etiket: covid-19 paket tur para iadesi tüketici hakem heyetine başvuru

Paket Tur Para İadesi Dilekçe Örneği, paket tur sözleşmesinin iptali nedeniyle para iadesi dilekçe örneği tüketici hakem heyetine başvuru dilekçesi örneği

Covid-19 Paket Tur Para İadesi Dilekçe Örneği

Bu makalemizde paket tur sözleşmesinin iptali nedeniyle para iadesi dilekçe örneği ne yer vereceğiz. Covid-19 paket tur para iadesi dilekçe örneği makalemiz devamında yer almaktadır. Örnek dilekçede paket tur para iadesi dilekçe örneği tüketici hakem heyeti için kaleme alınmıştır. Ancak verilen dilekçe örnek mukabilinde olup, somut olayın şartlarına göre uyarlanması gerekir. Başvurulacak merciin ilçe tüketici hakem heyeti mi, il tüketici hakem heyeti mi yoksa tüketici mahkemesi mi olduğu da 6502 sayılı Tebliğe göre değerlendirilmelidir.

Covid-19 Paket Tur Para İadesi Dilekçe Örneği

……………. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE

BAŞVURUDA BULUNAN            : ………………………………………

ADRES                                  : ……………………………………….

KARŞI YAN                          : ………………………………………

ADRES                                  : ………………………………………

UYUŞMAZLIK DEĞERİ   : ………….-TL

AÇIKLAMALARIM

  1. Karşı taraf …………. ile paket tur kapsamında……………… içerikli …/…./…….. tarih ve ………. numaralı sözleşme imzaladık. (Ek-1: Paket Tur Sözleşmesi) Sözleşme bedeli olan ………..-TL’yi aynı gün karşı tarafa ödedim. (Ek-2: Ödeme belgeleri)
  2. Ancak sonraki süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 PANDEMİSİ nedeniyle yaşımın ileri olması, kendimin ve ailemin sağlığını tehlikeye atmamak için; tur paketini iptal isteğimi Mart ayı içerisinde sözlü olarak dijital ortamda tur şirketine ilettim. Yine bu kapsamda ……… Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ………..yevmiye numaralı ihtarnamesi ile karşı tarafa paket tur sözleşmesinden Covid-19 salgını sebebiyle döndüğümü tekrar bildirdim ve ödediğim bedelin yasal faizi ile birlikte iade edilmesini talep ettim. (Ek-3: ……… Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ………..yevmiye numaralı ihtarnamesi)
  3. İhtarname karşı tarafa …/…./……. tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen bugüne dek ne bir dönüş sağlanmış ne de ödediğim para tarafıma iade edilmiştir. (Ek-4: Tebliğ tebellüğ belgesi)
  4. 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51/6 maddesi uyarınca tüketicinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde sözleşmeden dönmesi mümkündür. Bu durumda tüketiciye ödemiş olduğu tüm bedelin herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iadesi de Kanun gereğidir.
  5. Yine Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin değişik Covid-19 salgını nedeni ile sözleşmenin feshini düzenleyen geçici 1. Maddesi ile “Yönetmeliğin 16. maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir. Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir. Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.” hükümleri uyarınca karşı yanın paket tur sözleşmesi bedeli olarak ödediğim …….. TL’yi tarafıma iade etme yükümlülüğü vardır.
  6. Ancak karşı yan söz konusu yükümlülüğüne uygun davranmayarak tarafımı mağdur etmekte olup, halen tarafıma yapılan bir iade yoktur. Bu nedenle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğin “Parasal Sınırlar” başlıklı 3. Maddesi gereğince “Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri … görevlidir” Sayın Heyetinize başvurmak zorunluluğum hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM                          : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde, karşı yana …./…./……. tarihli Paket Tur Sözleşmesi bedeli olarak ödediğim ……….. TL’nin ihtarnamenin tebliğ tarihi olan …/…./2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tarafıma ödenmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı yana tahmilini talep eder, fazlaya ilişkin diğer hak ve alacaklarımı saklı tuttuğumu bildiririm. …/…./…….

Başvurucu …………………….

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , adana tüketici hakları avukatı olarak, ayıplı mal ve hizmetten doğan uyuşmazlıklarda. ayıplı mal ve hizmet dolayısıyla ortaya çıkan zararın tazmininde. tüketici kredisi sözleşmesi dosya masrafı vb ad altında alınan ücretlerin iadesinde. tip sözleşmelerdeki haksız şartlara ilişkin uyuşmazlıklarda. taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar hususunda hizmet sunmaktadır.