Etiket: boşanmadan sonra nafaka

Boşanmadan sonra nafaka davası açılır mı, anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası, çekişmeli boşanmadan sonra nafaka davası, adana boşanma avukatı

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası

Bu makalemizde boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir mi sorusuna cevap arayacağız. Boşanmadan sonra nafaka davası açılıp açılamayacağı somut olayın özelliklerine, özellikle anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka davası konusunda boşanma protokolünün incelenmesine, çekişmeli boşanmadan sonra nafaka davası nda da yasal şartların yerinde olup olmadığına göre değişmektedir. Dolayısıyla somut olayın doğru değerlendirilmesi açısından adana boşanma avukatı ndan hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir.

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası

Boşanmadan sonra nafaka davası açılıp açılmayacağının değerlendirmesinde öncelikle boşanmanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma davası şeklinde mi gerçekleştirildiği önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası konusunu buradaki makalemizde ayrıntılı olarak incelemiştik. Ancak özetlemek gerekirse  Yargıtay son tarihli kararlarında anlaşmalı boşanma esnasında yoksulluk nafakası talep edilmemişse bu durum taraflar açısından kesin hüküm oluştuğundan anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası istenemeyeceğine hükmetmektedir. Ancak düzenlenen protokolde açıkça yoksulluk nafakası istenmediği beyan edilmemiş ise sonradan yoksulluk nafakası istenmesi mümkündür.

Boşanma çekişmeli boşanma davası ile gerçekleşmiş ve boşanma kararında nafakaya hükmedilmemişse bu durumda ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir. Çekişmeli boşanmadan sonra nafaka davası açılması mümkündür. Ancak, boşanma davası sonrasında yoksulluk nafakası isteme hakkını kaybetmemiş nafaka alacaklısı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 178.maddesi hükmü gereğince bir yıl içerisinde boşanmadan ayrı olarak açacağı dava ile yoksulluk nafakası isteyebilecektir. Dolayısıyla boşanmadan sonra nafaka davası açılması ile ilgili  Kanun’un 178.maddesinde 1 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Dolayısıyla boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre içinde boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir. Bu sürenin geçirilmesi halinde açılan davada davacı yoksulluk nafakası isteyebilme şartlarını taşıyor olsa bile boşanmadan sonra nafaka davası zamanaşımı nedeniyle reddedilecektir.

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Yargıtay Kararları

“Uyuşmazlık, anlaşarak boşanma davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanının, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi nedeniyle açacağı yoksulluk nafakası davasında kendisini bağlayıp bağlamayacağı noktasında toplanmaktadır. Tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından söz edilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu benimsenmiş ve bu nedenle direnme kararının onanması gerekmiştir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ,Esas Numarası: 2012/3-836, Karar Numarası: 2013/306, Karar Tarihi: 06.03.2013

“Dava, yoksulluk nafakası istemine ilişkindir. Taraflar arasında önce görülen dava kabulle sonuçlanmış ancak istek bulunmadığından nafakaya karar verilmemiştir. Hemen belirtmek gerekir ki önce görülen boşanma davası sırasında yoksulluk nafakası talep edilmemiş olması kural olarak boşanmadan sonra yoksulluk nafakası istenmesine engel değildir. Yeter ki M.K.nun 144 ncü maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği kanıtlanmış olsun. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas Numarası: 1995/2-316, Karar Numarası: 1995/525, Karar Tarihi: 17.05.1995

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İŞTİRAK NAFAKASI

İştirak Nafakası Nedir?

Bu makalemizde iştirak nafakası nedir, iştirak nafakasının kaldırılması mümkün müdür, iştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir, iştirak nafakası hangi durumlarda kesilir, iştirak nafakası hangi mahkemede açılır, boşanma davasından sonra iştirak nafakası istenebilir mi sorularına cevap bulmaya çalışacağız.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, evlilik birliğinin sona ermesi halinde ödenecek nafakadır. İştirak nafakası evlilik devam ederken ödenmez. Çocuğun bakım ve yetiştirilme yükümlülüğü her ne kadar boşanma sonucu çocuğun velayetini alan eşe bırakılmışsa da diğer eşin de çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma yükümlülüğü vardır. Yani velayet kendisine bırakılmayan eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine “gücü oranında”  katılmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 182/2. maddesine göre;

“Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.”

İştirak Nafakası Davası Şartları

İştirak Nafakası Davasını Kim Açar?

Türk Medeni Kanunu’nun 329. maddesine göre;  Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.  Davalı, velayet hakkı kendisine verilmeyen anne veya babadır.

İştirak Nafakası Davasında Görevli Mahkeme

İştirak nafakası görevli mahkeme, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair K. m. 4 hükmüne göre  Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi davayı görmekte görevlidir.

İştirak Nafakası Davasında Yetkili Mahkeme

İştirak nafakası yetkili mahkeme, nafakanın boşanma davasında mı yoksa bağımsız bir dava ile mi talep edildiğine göre değişir. Eğer nafaka boşanma davasında talep edilmiş ise, boşanma davasına bakmakla yetkili olan mahkeme nafaka talebini incelemeye de yetkilidir. Bağımsız olarak açılan iştirak nafakası davası için Türk Medeni Kanunu’nun 177. maddesi gereğince nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

İştirak Nafakası Ne Kadardır? İştirak Nafakası Miktarı Nasıl Belirlenir?

Hakim nafaka miktarını takdir yetkisini kullanarak serbestçe belirler. Ancak hakim nafakayı belirlerken, çocuğun ihtiyaçlarını, velayet kendisine bırakılmış tarafın ekonomik gücünü ve en önemlisi nafaka ödeyecek olan tarafın maddi gücünü göz önünde tutar. 

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocukların yaşları ve ihtiyaçları ile özellikle nafaka yükümlüsünün gelir durumu nazara alınarak hükmedilecek nafaka hakkaniyet ilkesine uygun olmalıdır.  Mahkemece, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu ile çocukların yaşı, eğitim durumları ve ihtiyaçları da gözetilerek, Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesi de dikkate alınmak suretiyle daha uygun miktar nafakaya hükmedilmelidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 330/2. maddesi gereğince iştirak nafakası, her ay “peşin” ödenir. Ancak hâkim istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Hangi Giderler İştirak Nafakasına Konu Edilir?

İştirak nafakası ortak çocuğun bakım ve eğitim giderlerine yöneliktir. Bu kapsamda çocuğun eğitim giderleri, sağlık giderleri, giyecek giderleri, yiyecek giderleri, barınma giderleri ve gelişimi için gerekli sosyal giderler nafakaya konu edilebilir.

İştirak Nafakasının Kaldırılması Mümkün Müdür?

İştirak nafakası velayet hakkındaki mahkeme kararı kesinleşme tarihinden başlayarak ortak çocuğun ergin olduğu güne kadar devam eder. Dolayısıyla çocuk erginliğe yani 18 yaşına ulaşana kadar velayet kendisine verilmeyen taraf hükmedilen nafaka ödemekle yükümlüdür. Çocuğun 18 yaşını doldurması ile  nafaka yükümlülüğü ortadan kalkar. Kısacası çocuk ergin oluncaya kadar iştirak nafakasının kaldırılması söz konusu olamaz. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa iştirak nafakasının yardım nafakasına dönüşmesi  de Türk Medeni Kanunu’nun328/2.maddesi hükmü gereğince mümkündür.

Nafaka alacaklısının yani ortak çocuğun ölümü halinde de nafaka kendiliğinden ortadan kalkar.

Talep Edilmeden İştirak Nafakasına Hükmedilebilir Mi?

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, hakim,  talep olmasa dahi kendiliğinden ortak çocuk için iştirak nafakası ödenmesine karar verebilir. İştirak nafakası konusunda talep bulunmasa bile mahkemece re’sen karar verilebilirse de, talep olduğu takdirde mahkeme talepten fazlasına hükmedilemez.

Boşanma Davasında İştirak Nafakası İstenmemişse;

İştirak nafakası kamu düzeni ile ilgili olduğundan önceden feragati mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma sırasında velayet hakkı kendisine bırakılan eşin, o zaman nafaka istememesi sonradan iştirak nafakası istemesine engel değildir. Yani anlaşmalı boşanmaya yönelik protokolde iştirak nafakasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması halinde, sonradan açılacak ayrı bir dava ile nafaka talep edilebilir.

İştirak Nafakası Davasında Zamanaşımı 

İştirak nafakası talebi, artırılması veya azaltılmasına yönelik açılacak davalarda zamanaşımı süresi yoktur. Çocuk ergin oluncaya dek  nafaka talep edebilir.

İştirak Nafakası Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2017/6624 Esas, 2018/12202 Karar ve 31/10/2018 Tarih Sayılı Kararı

…Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle mahkemece davalı kadına yüklenen “erkeğe hakaret ettiği” vakıasına erkek tarafından usulünce dayanılmadığının, bu nedenle süresinde ve usulünce dayanılmayan bu vakıanın kadına kusur olarak yüklenemeyeceğinin, yine de boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı erkeğin, davalı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50. ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) ve (3.) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.  (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2017/6624 E, 2018/12202 K ve 31/10/2018 T. sayılı kararı)


Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre, yoksulluk nafakası şartları açıkça sayılmıştır. Düzenlemeye göre, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Hakimin boşanmış olan taraflardan biri için yoksulluk nafakasına hükmedebilmesi için sayılan  yoksulluk nafakası şartları gerçekleşmiş olmalıdır.

  • Taraflardan Birinin İstemde Bulunması Gerekir: Yoksulluk nafakasına ancak istemde bulunulması halinde hükmedilebilir. Taraflardan biri talep etmedikçe aile mahkemesi hakimi kendiliğinden yoksulluk nafakası ödenmesine karar veremez.
  • Yoksulluk Nafakası Talep Eden Eşin Kusurunun Daha Ağır Olmaması Gerekir: Yoksulluk nafakası talep eden eşin kusurunun diğer eşin kusurundan daha ağır olmaması gerekir. Aksi halde nafaka istemi reddedilecektir. Burada kast edilen boşanmaya yol açan olaylardaki kusurlu davranıştır.
  • Yoksulluk Nafakası Talep Eden Eşin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşmesi Gerekir: Yoksulluk nafakası talep edebilmenin en önemli şartı budur. Nafaka talep eden eş, hiçbir gelirinin olmaması veya çalışamayacak durumda olması nedeniyle kendi geçimini sağlayamayacaksa yoksulluğa düşecek olduğu kabul edilmelidir. 
  • Hükmedilen Nafakanın Diğer Tarafın Mali Gücüyle Orantılı Olması Gerekir: Hükmedilecek yoksulluk nafakası miktarının nafakayı ödeyecek tarafın mali gücüyle orantılı olması gerekir. Elbette kendisi de yoksul olan kişi yoksulluk nafakası ile yükümlü tutulamaz.

Boşanan Erkek Nafaka Talep Edebilir Mi?

Görüldüğü üzere Medeni Kanunumuz yoksulluk nafakası hususunda cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Dolayısıyla erkeğin de karısından yoksulluk nafakası talep edebilmesi mümkündür. Boşanan erkek, karısından daha az kusurluysa ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek ise yoksulluk nafakası talep edebilir. 

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/8977 E, 2016/596 K ve 14.01.2016 Tarihli emsal niteliğindeki kararında da, bu hususa değinmiş ve karşı davacı erkek lehine nafaka ödenmesine karar verilmiştir. Karara göre;

“…Mahkemece davalı-karşı davacı erkek lehine aylık 250 TL yoksulluk nafakasına hükmolunmuştur. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının doktor olarak çalıştığı aylık 9.000,00TL gelirinin, evi ve arabasının olduğu, davalı-karşı davacı erkeğin ise her hangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davacı-karşı davalı erkek lehine takdir edilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır…”

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Nafaka talep edenin çalışması, düzenli bir gelirinin olması (örneğin asgari ücretle çalışması) veya dul yetim aylığı alması halleri yoksulluk nafakası talebinde etkili değildir. Zira yoksulluk nafakası davası incelenirken, yoksulluk nafakası şartları önemli olan kıstas “talep edenin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek durumda olup olmaması”dır. Normal düzeydeki bir yoksulluk tehlikesi de yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için yeterlidir.

Boşanma Davasından Sonra Nafaka İstenebilir Mi?

Yoksulluk nafakası talebi boşanma davası içinde dile getirilmişse, nafaka boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yoksulluk nafakası talebi boşanma davası sırasında dile getirilmediyse, boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılacak ayrı bir davayla da yoksulluk nafakası istenebilir. Yoksulluk nafakasının boşanma davası içinde talep edilmesi halinde talep ayrı bir harca tabi tutulmayacaktır. Boşanma kararından sonra açılacak yoksulluk nafakası davasının boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde açılması gerekir. Aksi halde talep zamanaşımına uğrar.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için Türk Medeni Kanunu’nun 177. maddesi ile özel yetki kuralı öngörülmüştür. Buna göre, boşanmadan sonra açılacak nafaka davası nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Süresiz Nafaka Mümkün Müdür?

Eski Medeni Kanuna göre yoksulluk nafakasına ancak bir yıl için hükmedilirken, yürürlükte olan kanuna göre bu süre sınırlaması kaldırılmıştır. Yoksulluk nafakası süresiz olup, mevzuat gereğince herhangi bir süre ile kısıtlanması da mümkün değildir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.