Etiket: aile mahkemesi adana

Boşanmadan sonra nafaka davası açılır mı, anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası, çekişmeli boşanmadan sonra nafaka davası, adana boşanma avukatı

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası

Bu makalemizde boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir mi sorusuna cevap arayacağız. Boşanmadan sonra nafaka davası açılıp açılamayacağı somut olayın özelliklerine, özellikle anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka davası konusunda boşanma protokolünün incelenmesine, çekişmeli boşanmadan sonra nafaka davası nda da yasal şartların yerinde olup olmadığına göre değişmektedir. Dolayısıyla somut olayın doğru değerlendirilmesi açısından adana boşanma avukatı ndan hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir.

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası

Boşanmadan sonra nafaka davası açılıp açılmayacağının değerlendirmesinde öncelikle boşanmanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma davası şeklinde mi gerçekleştirildiği önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası konusunu buradaki makalemizde ayrıntılı olarak incelemiştik. Ancak özetlemek gerekirse  Yargıtay son tarihli kararlarında anlaşmalı boşanma esnasında yoksulluk nafakası talep edilmemişse bu durum taraflar açısından kesin hüküm oluştuğundan anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası istenemeyeceğine hükmetmektedir. Ancak düzenlenen protokolde açıkça yoksulluk nafakası istenmediği beyan edilmemiş ise sonradan yoksulluk nafakası istenmesi mümkündür.

Boşanma çekişmeli boşanma davası ile gerçekleşmiş ve boşanma kararında nafakaya hükmedilmemişse bu durumda ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir. Çekişmeli boşanmadan sonra nafaka davası açılması mümkündür. Ancak, boşanma davası sonrasında yoksulluk nafakası isteme hakkını kaybetmemiş nafaka alacaklısı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 178.maddesi hükmü gereğince bir yıl içerisinde boşanmadan ayrı olarak açacağı dava ile yoksulluk nafakası isteyebilecektir. Dolayısıyla boşanmadan sonra nafaka davası açılması ile ilgili  Kanun’un 178.maddesinde 1 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Dolayısıyla boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre içinde boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir. Bu sürenin geçirilmesi halinde açılan davada davacı yoksulluk nafakası isteyebilme şartlarını taşıyor olsa bile boşanmadan sonra nafaka davası zamanaşımı nedeniyle reddedilecektir.

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Yargıtay Kararları

“Uyuşmazlık, anlaşarak boşanma davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanının, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi nedeniyle açacağı yoksulluk nafakası davasında kendisini bağlayıp bağlamayacağı noktasında toplanmaktadır. Tarafların boşanma sırasında nihai olarak anlaştıklarını bildirdikleri ve nafaka isteğinden feragat edildiği, davacının bu beyanında açıkça yoksulluk nafakasından söz edilmemiş ise de kendisini bağlayacağı, anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi ile istenebilecek tek nafakanın çocuklar için iştirak nafakası olduğu, somut olayda, davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünden bahisle nafaka isteyemeyeceği, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu benimsenmiş ve bu nedenle direnme kararının onanması gerekmiştir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ,Esas Numarası: 2012/3-836, Karar Numarası: 2013/306, Karar Tarihi: 06.03.2013

“Dava, yoksulluk nafakası istemine ilişkindir. Taraflar arasında önce görülen dava kabulle sonuçlanmış ancak istek bulunmadığından nafakaya karar verilmemiştir. Hemen belirtmek gerekir ki önce görülen boşanma davası sırasında yoksulluk nafakası talep edilmemiş olması kural olarak boşanmadan sonra yoksulluk nafakası istenmesine engel değildir. Yeter ki M.K.nun 144 ncü maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği kanıtlanmış olsun. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas Numarası: 1995/2-316, Karar Numarası: 1995/525, Karar Tarihi: 17.05.1995

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Ülkemizde boşanma davaları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle Adana boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı ilerimizden biridir. Boşanma davası, velayet davası gibi davalarda, adana boşanma avukatları nın en çok zorladığı konu, bu davalar hakkında uzman olan olmayan herkesin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmasıdır. Bu nedenle özellikle internette adana boşanma avukatı, adana en iyi avukat, adana en iyi boşanma avukatı gibi aramalar yapıldığı göze çarpmaktadır. Ve ancak söz konusu aramalar yapıldığında karşımıza çıkan makaleler ve sitelerde çok temel konularda yanlış bilgiler verildiğini üzülerek gözlemliyoruz. İşte bu noktada  en iyi avukat değil, alanında uzmanlaşmış bir avukat ile birlikte çalışmanın daha doğru olduğu kanaatindeyiz.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma en tipik anlatımıyla evliliği sona erdiren nedenlerden bir tanesidir. Boşanma, eşler henüz hayattayken bir eşin kanunda öngörülen sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakimin kararı ile son verilmesidir.”(Akıntürk ve Ateş Karaman, 2011)

Boşanma davalarını basitçe anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde gidilebilen bir yoldur. Bu halde eşlerin boşanma ve nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb hususlarda anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokol ile resmileştirmiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Eşler Arasında Yapılacak Protokol Nasıl Olmalıdır?

Anlaşmalı boşanma halinde, eşlerin boşanma ve boşanmanın kişisel, mali ve çocuklar ile ilgili tüm sonuçları hakkında anlaşmaları gerektiğini yukarıda belirtmiştik idik. İşte eşler bu anlaşmalarını bir protokol ile resmileştirmek zorundadır. Eşler arasında yapılacak protokol, boşanma iradesi ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında maddeler barındırmalı ve kanuna uygun biçimde tanzim edilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği için buraya tıklayınız

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davalarında ise evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gibi bir şart aranmamakta olup, evlilik bir gün sürmüş olsa dahi anlaşma davası açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası eşlerden biri tarafından açılabilir ve ancak esas olarak “evliliğin sona ermesinde kusuru bulunmayan eş” tarafından açılması gerekmektedir. Her iki tarafın boşanmayı istediği ve ancak nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb hususlarda anlaşmazlığın devam ettiği hallerde de davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilir. Çekişmeli boşanma davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine verilecek bir dava dilekçesi ile açılır. Eğer boşanma davası bir avukat tarafından takip edilecekse, taraflardan biri avukat tutacaksa, dava açılmadan önce avukata vekalet verilmesi zorunludur. Boşanma davası için avukata verilecek vekaletnamelerde boşanma davası açmak için özel yetki verilmesi, diğer eşin isminin geçmesi ve bu vekaletnamelerde vekil edenin bir fotoğrafının bulunması zorunludur.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dava dilekçesinde, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen sebeplerden hangisine dayanıldığı (evlilik birliğinin temelden sarsılması, terk, zina, hayata kast, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme vb) açıkça belirtilmeli ve ispat araçları açıklanmalıdır. Hazırlanan dilekçe ile birlikte mahkemenin tevzi bürosuna gidilerek gerekli harç ve masrafların yatırılmasının ardından dava açılmış olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere ikiye ayrıldığını yukarıda belirtmiş idik. Anlaşmalı boşanma davaları, çoğunlukla her iki eşin de mahkemede hazır olması ilk celsede bitmekte iken, çekişmeli boşanma davaları değişkenlik göstermektedir. Her dosyanın kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğinden boşanma davasının ne kadar süreceği konusunda kesin bir süre belirtmek doğru olmayacaktır.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuku’nda boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir davada avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Ve ancak avukatı bulunmayan bir kimsenin, dava dilekçesini gerektiği gibi düzenlemesi, boşanma sebebini ve delillerini tespit edebilmesi, cevap dilekçesi, delil dilekçesi, ıslah dilekçesi vb pek çok dilekçeyi hukuki bilgi ve eğitimi olmaksızın hazırlaması oldukça zordur.

Örneğin bir kısım boşanma nedenleri ayrıca tazminat hakkı doğurmakta ve hatta cezai sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yanı sıra usulün esastan önce geldiği hukuk sistemimizde yapılacak en küçük hata hak kaybına neden olacağından, boşanma davalarının bir adana boşanma avukatı ile açılması ve yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarında ortak çocuğun velayeti en çekişmeli konulardan bir tanesi olup, çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda ilk olarak çocuğun menfaati göz önünde tutulur. Temelinde önemli olan çocuğun hangi eşin velayeti altında daha iyi yetiştirileceği, eğitiminin daha iyi sağlanacağı, manevi bütünlüğünün daha iyi korunacağıdır. 

Boşanma Davalarında Nafaka İstenebilir Mi?

Boşanma davasında, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf diğerinden yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakası için, istemde bulunan tarafın kusurunun diğerinden daha fazla olmaması gerekir. Ayrıca hükmedilecek nafaka miktarı diğer tarafın maddi gücüyle de orantılı olmalıdır. Yoksulluk nafakası için herhangi bir süre sınırlaması yapılmamış olup, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf “süresiz olarak” nafaka isteyebilir.

Boşanma davalarında şiddetin varlığı, tehdit unsuru olması halinde 6284 sayılı Kanun doğrultusunda gerekli koruma tedbirlerinin alınması mümkündür.

Adana boşanma avukatı ücreti ise, her olayın somut şartlarına ve verilmesi gereken emeğin niteliğine göre belirlenmektedir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.