Etiket: adana icra avukatı

Ödeme nedeniyle takibin iptali dilekçesi, ödeme nedeniyle takibin iptali, itfa nedeniyle takibin iptal edilmesi, dilekçe örneği, adana avukat

Ödeme Nedeniyle Takibin İptali Dilekçesi

Bu makalemizde ödeme nedeniyle takibin iptali dilekçesi örneğine yer verilecektir. İcra İflas Kanunu’nun 33. Maddesi İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir hükmüne amirdir. Dolayısıyla ödeme yapılan bir borçtan dolayı ilamlı icra takibi başlatılması ve icra emrinin tebliği üzerine ödeme nedeniyle takibin iptali davası açılarak gönderilen icra emrine itiraz edilebilir. Ödeme nedeniyle takibin iptali takibin yapıldığı yer icra mahkemelerine aşağıda örneğini verdiğimiz ödeme nedeniyle takibin iptali dilekçesi  ile yapılabilir.

Ödeme Nedeniyle Takibin İptali Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

İcra Dosya No : Adana …. İcra Müdürlüğü 

ŞİKAYET EDEN  BORÇLU :

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

ALACAKLI :

VEKİLİ :

KONU : Adana … İcra Dairesi’nin …../……. E. sayılı ilamlı icra takibinin, takip dayanağı olarak gösterilen ilamda yer alan alacakların ödenmiş olmasından dolayı usule ve yasaya aykırı mükerrer ödeme talebi içeren takibin iptali isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…./…….

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Alacaklı tarafından Adana … İcra Dairesi’nin …./….. E. sayılı dosyasına binaen Örnek No: 4-5* icra emri düzenlenmiş olup …/…./…… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen icra emri, ilamların yerine getirilmesine ilişkin olup, takip dayanağı ilam niteliğinde belge olarak da ……….. Mahkemesi’nin …./……. E. Ve …../…….. K. Sayılı kararı gösterilmiştir. (Ek-1: İcra emri) Ancak Adana … İcra Dairesince yapılan işlem usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

2. Takibin dayanağı ilam niteliğinde belge olarak gösterilen ilam ……….. Mahkemesi’nin …./……. E. Ve …../…….. K sayılı kararıdır. (Ek-2: A ……….. Mahkemesi’nin …./……. E. Ve …../…….. K sayılı kararı) Kararda, ……. TL alacak bedelinin, …… TL vekalet ücretinin ve …….. TL yargılama giderinin müvekkilden alınarak davalıya ödenmesine hükmedilmiştir. Başlatılan icra takibi de bu alacaklara ilişkindir.

Müvekkilin alacaklı görünene borcunu ödemiştir. Bu nedenle ödeme nedeniyle takibin iptali talep etmek zorunlu olmuştur.

3. Bu doğrultuda, 4….. TL alacak bedelin, …… TL vekalet ücreti ve ……….. yargılama gideri kararda davalının web sitesinde ve ödeme sisteminde de bulunan ve aktif olarak kullanılan …………….. IBAN nolu hesabına takipten önce …./…./….  tarihinde toplam ……… TL havale edilmek suretiyle ödenmiştir. Ödeme dekontunda da “ ……….. Mahkemesi’nin …./……. E. Ve …../…….. K gereği alacak, yargılama gideri ve vekalet ücreti ödemesi” olduğu açıklaması belirtilmiştir. (Ek-3: Ödeme Dekondu)

4. İcra İflas Kanunu’nun 33. Maddesi İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir hükmüne amirdir. Bu doğrultuda borcun ödenmiş olması sebebiyle müvekkil aleyhine başlatılmış olan Adana … İcra Dairesi’nin …../……. E. sayılı ilamlı icra takibi usule ve yasaya aykırı olup söz konusu takibin iptalini talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :
1. Adana … Dairesi’nin …./…… E. sayılı Dosyası,
2. …………….. Mahkemesi’nin ……/…….. Esas, …../….. Karar sayılı kararı,
3. Ödeme belgesi,
4. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz tüm bu sebepler ışığında müvekkil şirket aleyhine başlatılan Adana … İcra Dairesi’nin …./…… E. sayılı icra dosyasına istinaden gönderilen Örnek 4-5* icra emrinin usul ve yasaya aykırı olmasından dolayı, öncelikle İCRA DOSYASININ TEDBİREN DURDURULMASINA, İlamlı icra takip işlemi ve İCRA EMRİNİN İPTALİNE yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden Borçlu
Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

EKLER :
Ek-1: İcra emri
Ek-2: Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/75 Esas, 2021/37 Karar sayılı kararı
Ek-3: Ödeme Dekondu

Borca itirazın süresinde ve usulüne uygun biçimde yapılmasında, bir adana icra avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Takibin iptali dava dilekçesi örneği, icra takibinin iptali dava dilekçesi örnek dilekçesi, adana avukat, icra takibinin iptali ilamlı icra, tedbir talebi

Takibin İptali Dava Dilekçesi Örneği

Bu makalemizce icra takibin iptali dava dilekçesi örneğine yer verilecektir. İcra takibinin iptali dava dilekçesi olarak kullanılabilecek dilekçe örnek niteliğinde olup, somut olaya göre uyarlanması gerekmektedir.

Takibin İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

İcra Dosya No : Adana …. İcra Müdürlüğü 

ŞİKAYET EDEN  BORÇLU :

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

ALACAKLI :

VEKİLİ :

KONU : Adana … İcra Dairesi’nin …../……. E. sayılı ilamlı icra takibinin, takip dayanağı olarak gösterilen ilamın menfi tespit kararı olmasından dolayı usule ve yasaya aykırı takibin iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1.Alacaklı tarafından Adana …. İcra Dairesi’nin …./…… E. sayılı dosyasına binaen Örnek No:4-5* icra emri düzenlenmiş olup …/…/….. tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen icra emri, ilamların yerine getirilmesine ilişkin olup, takip dayanağı ilam niteliğinde belge olarak da …………… Mahkemesi’nin …../…….. E. Ve ……/…….. K. Sayılı kararı gösterilmiştir. Ancak Adana …… İcra Dairesince yapılan işlem usul ve yasaya aykırıdır. Aşağıda izah edilen nedenler dahilinde takibin iptali dava dilekçesi ni Sayın Mahkemenize sunmak zarureti doğmuştur.

2. TAKİP DAYANAĞI İLAM MENFİ TESPİT KARARI NİTELİĞİNDE OLUP KARAR KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİ USULE VE YASAYA AYKIRIDIR.

 Alacaklı davalı tarafın menfi tespit davası olarak açmış olduğu ve takip dayanağı olarak gösterdiği Adana………….. Mahkemesi’nin …../…….. E. Ve ……/…….. K. Sayılı kararı ile; “Davanın kabulü ile, Davacının Ankara ….. İcra Müdürlüğü’nün …./…… E. Sayılı takip dosyasından davalıya borçlu olmadığının tespitine” karar verilmiştir. Ancak söz konusu mahkeme kararı tarafımıza henüz tebliğ edilmemiş olup KARAR KESİNLEŞMEMİŞTİR.

Takibe dayanak mahkeme kararı tespite ilişkin hükümleri kapsadığından MENFİ TESPİT DAVASIDIR. Tüketici tarafından menfi tespit davası sonucunda verilen karar kesinleşmeden müvekkil aleyhine icra takibine konu edilmiştir. Dava dosyasının celbi ile menfi tespite ilişkin kararın henüz kesinleşmediği anlaşılacaktır.

2. İLAMIN ESAS HAKKINDAKİ HÜKMÜ KESİNLEŞMEDEN VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE İLİŞKİN BÖLÜMÜ AYRICA İNFAZ VE İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEMEZ. 

Takip dayanağı menfi tespit konulu kararın İİK 72. Maddesi gereğince kesinleşmeden icra takibine konulması mümkün değildir. İlamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabi olduğundan müvekkil aleyhine başlatılan icra takibi usul ve yasaya aykırıdır.

İlamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekalet ücreti ve yargılama giderine ilişkin bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez. (Yargıtay HGK 05.10.2005 tarih ve 2005/12-534 E. 2005/554 K. Sayılı kararı)

Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere; müvekkil aleyhine başlatılmış olan Adana …. İcra Dairesi’nin …./….. E. sayılı ilamlı icra takibi usule ve yasaya aykırı olup söz konusu takibin iptalini talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

1.Adana …. İcra Dairesi’nin ……/….. E. sayılı Dosyası
2. ………….. Mahkemesi’nin …../…….. E. Ve ……/…….. K. Sayılı dosyası
3.İcra Emri tebliğ mazbatası sureti vs her türlü yasal deliller

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz tüm bu sebepler dahilinde; öncelikle İCRA DOSYASININ TEDBİREN DURDURULMASINA, İlamlı icra takip işlemi ve İCRA EMRİNİN İPTALİNE
Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden Borçlu Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Borca itirazın süresinde ve usulüne uygun biçimde yapılmasında, bir adana icra avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi, ilamsız icra takibinde yetkili icra müdürlüğü ve yetkiye itiraz nasıl yapılır, yetkiye itiraz dilekçe örneği, adana icra avukatı

İcra Takibinde Yetkiye İtiraz Dilekçesi

İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi, takibin yapıldığı ilgili icra müdürlüğüne hitaben yazılır. Ancak icra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi örneği ne geçmede önce, yetkili icra müdürlüğü nasıl belirlenir sorusuna cevap vermek istiyoruz. İlamsız icra takibinde yetki genel hükümlere göre belirlenir. Nitekim İcra İflas Kanunu’nun 50. maddesine göre; “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir.” Buna göre; ilamsız icra t10akiplerinin borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu icra müdürlüğünde yapılması gerekir. Aksi halde icra takibi yetkisiz icra müdürlüğünde yapılmış olacağından, icra takibinde yetkiye itiraz yani icra müdürlüğünün yetkisine itiraz edilebilir. İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi, tıpkı borca itiraz dilekçesi gibi ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilmelidir.

İcra Takibinde Yetkiye İtiraz Dilekçesi

………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : ……./………

BORÇLU GÖRÜNEN : …………………………………..

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU : Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası verilen icra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müdürlüğünüzün ……./……… sayılı ilamsız icra takibine ilişkin ödeme emri müvekkile …/…./….. tarihinde tebliğ edilmiş olup; yetkisiz icra müdürlüğünde yapılan icra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi ni arz etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

ZİRA AÇILAN TAKİPTE …………….. İCRA MÜDÜRLÜKLERİ YETKİSİZDİR. BU NEDENLE YETKİYE İTİRAZ EDİYORUZ.

Müdürlüğünüzün ……./……… sayılı icra takibi ilamsız nitelikte olup, söz konusu icra takibinde borçlunun, Türk Medeni Kanun gereğince ikametgahı sayılan yerdeki icra daireleri görevli ve yetkilidir. Nitekim müvekkilin ikametgah adresi “……………………………….. Seyhan/ADANA” adresi olup, takibe yetkili icra müdürlüğü ADANA İCRA MÜDÜRLÜKLERİDİR. Müvekkil, hayatının hiçbir döneminde İzmir İcra Müdürlüklerinin yargı çevresi içinde yerleşimi olmamıştır, dolayısıyla takibin İzmir İcra Müdürlüklerinde başlatılabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu icra takibi yetkisiz icra müdürlüğünde başlatılmış olup, bu nedenle icra takibinde yetkiye itiraz ediyoruz.

Borçlu Vekili
Av. SELCE MARAŞ BÜKEN

Borca itirazın süresinde ve usulüne uygun biçimde yapılmasında, bir adana icra avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

MAAŞ HACZİ NEDİR

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi nedir sorusunun cevabı İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesinde verilmiştir. Maaş haczi alacaklı bakımından kolay ve risksiz bir yol olduğundan tercih sebebidir. Makalemizde maaş haczi nedir, işverenin sorumluluğu, emekli maaşı haczi gibi konular irdelenecektir. Makalemizin sonunda maaş haczi talebi örneği paylaşılmıştır.

Maaş Haczi Nedir?

İcra İflas Kanunu 83. maddesine göre; 

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez

Alacaklı icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun maaşlı bir işte çalıştığını tespit ederse, bu durumda icra müdürlüğünden borçlunun maaşının haczedilmesini isteyebilir. Bu durumda alacaklı dosyaya bir maaş haczi talebi gönderir. İcra müdürü, borçlunun maaşına haciz konmasına karar verirse bu durumda borçlunun çalıştığı işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderir. Ancak borçlunun muvafakatı olmadığı sürece maaşının 1/4’inden fazlası haczedilemez.

Maaş Haczi İşverenin Sorumluluğu

İcra müdürü tarafından gönderilen maaş haczi müzekkeresi alan işveren İcra ve İflas Kanunu’nun 355. maddesine uygun biçimde hareket etmek zorundadır. 

Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.

Buna göre, maaş haczi müzekkeresini alan işveren en geç bir hafta içinde ilgili müzekkereye cevap vermeli, borçlunun maaşının ne kadar olduğunu bildirmeli ve devam eden aylarda borç bitinceye dek borçlunun maaşının 1/4’ini kesip icra dairesine göndermelidir.

Emekli Maaşı Haczedilemez

Uygulamada en büyük problemler emekli maaşı haczedilemez niteliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesine göre;

Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.

Görüldüğü üzere  kural olarak borçlunun muvafakatı yoksa emekli maaşı haczedilemez. Borçlunun muvafakatı olmaksızın alacaklı borçlunun emekli maaşının haczi talebinde bulunursa bu talebi reddedilir. Emekli maaşının haczi yalnızca borçlunun muvafakatı veya borçlu muvafakat etmese dahi nafaka  ve sgk prim borcu halinde söz konusu olabilir.

Maaş Haczi Talebi

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2019/……

Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu ……………………..’nın iş bu borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretlerinin, fazla mesai, ikramiye, prim ve her türlü ücret farklarının borca yeter miktarda 1/4’ünün haczedilmesi için borçlunun çalışmakta olduğu ……………………..’ne maaş haczi müzekkeresi yazılmasını talep ederim. …/…/……

Alacaklı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

G.D.: Alacaklı vekilinin talebi üzerine dosya incelendi, talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

İCRA MÜDÜRÜ

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Makalemize geçmeden önce ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ödeme emrine itiraz dilekçesi nereye verilir sorularını kısaca cevaplamanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Makalemizin sonunda borca itiraz dilekçesi örneği, ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği ne yer verilmiştir. İcraya itiraz en sık karşılaşılan ve en çok karıştırılan konulardan bir tanesidir. İcra takibinin niteliğine göre ödeme emrine itiraz süresi de itirazın yapılacağı merci de değişmektedir. Bu yazımızda paylaştığımız ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği ilamsız icra takiplerine mahsustur.

ÖDEME EMRİ NEDİR? BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ NEDİR? ÖDEME EMRİNE İTİRAZ NASIL YAPILMALIDIR? 

İlamsız icra takibi, alacaklının elinde bir sözleşme, senet vb herhangi bir belge olmadan dahi borçlu aleyhine başlatabilecek icra takibidir. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren borçlu, 7 gün içinde borca, faize, yetkiye, (varsa) borca dayanak belge üzerindeki imzaya itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi durur. Borca itiraz dilekçesi icra takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne verilmelidir.

Bu 7 günlük borca itiraz süresi geçtikten sonra icra takibi kesinleşir. Ve ancak borçlunun ağır bir hastalığı veya ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmesini engelleyen makul bir sebep varsa bu durum ortadan kalktıktan sonra 3 gün içerisinde icraya itiraz edebilir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 T.C. ……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2019/……

İTİRAZ EDEN BORÇLU : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

ALACAKLI GÖRÜNEN : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)

VEKİLİ : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)

KONU : Yetkiye ve Borca itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müdürlüğünüzün 2019/…… Es. Sayılı takibi ile başlatılan ilamsız icra takibinin ödeme emri müvekkile tebliğ edilmiş olup, söz konusu takip hakkında itirazlarımızı süresi içinde sunuyoruz.

Müvekkil şirketin alacaklı görünene böyle bir borcu yoktur. Alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi yoktur, sözleşme yapılmamıştır. Bu nedenle BORCA İTİRAZ ediyoruz.

Ayrıca müvekkil şirketin adresi “…………. Seyhan/ADANA” olmasına rağmen, takip, ADANA İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE başlatılması gerekirken, YETKİSİZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ OLAN ……… İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE başlatılmıştır. Bu nedenle YETKİYE İTİRAZ ediyoruz.

Müvekkilin alacaklı görünene borcu bulunmaması nedeniyle yetkiye, takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize itirazlarımızı bildirir; müvekkil aleyhinde yapılan iş bu icra takibinin durdurulmasını arz ve talep ederiz.

Borçlu Vekili
Av. SELCE MARAŞ BÜKEN

Borca itirazın süresinde ve usulüne uygun biçimde yapılmasında, bir adana icra avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.