Davanın Açılmamış Sayılması Nedir?

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR

Davanın açılmamış sayılması nedir denildiğinde, davanın açılmamış sayılması nedenlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda tek bir hüküm ile düzenlenmediği kolaylıkla fark edilir. Kanun, farklı maddeler ile dağınık biçimde davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi gerektiren halleri ortaya koymuştur. Bu makalemizde davanın açılmamış sayılması hmk çerçevesinde değerlendireceğiz. Makale boyunca davanın açılmamış sayılması nedir, davanın açılmamış sayılması sebepleri nelerdirdavanın açılmamış sayılması sonuçlarıdavanın açılmamış sayılması zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere etkisi, davanın açılmamış sayılmasının sonuçları gibi hususlara değineceğiz

Davanın Açılmamış Sayılması Nedenleri

Davanın açılmamış sayılması nedenleri Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun pek çok maddesinde farklı sebepler dahilinde düzenlenmiştir. Mahkeme davanın açılmamış sayılması kararını duruşma yapmadan verebilir.

1.Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna  başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

2.Temsil veya İzin Belgelerinin Sunulmaması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması

Kanuni temsilciler izin belgelerini, tüzel kişiler için ise temsil belgelerini dava veya cevap dilekçesiyle mahkemeye sunmak zorunluluğu vardır. Kanuni temsilcilerin ve tüzel kişilerin temsil veya izin belgelerini ibraz etmezlerse dava açılmamış sayılır.

3.Avukatın Vekalet Sunmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılması

Kural olarak avukat vekaletnamesinin bir örneğini mahkemeye sunmazsa dava açamaz veya işlem yapamaz. Ancak gecikmesinde sakınca olabilecek, zarar doğabilecek hallerde mahkeme vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.

4.Dava Dilekçesinde Eksiklik Bulunması Halinde Davanın Açılmamış Sayılması

Dava dilekçesinde, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.  Açık bir şekilde talep sonucu. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası. unsurlarından birinin eksik olması halinde davacıya eksikliği gidermesi için bir hafta kesin süre verilir. Kesin süre içinde sayılan eksikliklerin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

5. Duruşmaya Gelinmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılması

Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine dosya işlemden kaldırılabilir.  Bu durumda işlemden kaldırılan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla dava açılmamış sayılır.

6. İşlemden Kaldırılan Davanın Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılması

İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılırsa dava açılmamış sayılır.

Davanın Açılmamış Sayılması Sonuçları

Davanın açılmamış sayılması nedir sorusu kadar önemli olan bir diğer soru davanın açılmamış sayılması sonuçları nelerdir sorusudur Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden herhangi biriyle davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi halinde, davadaki talebin vaki olmayacağı kesindir. Davanın açılmamış sayılması kararı ile birlikte dava açılması ile ortaya çıkan tüm sonuçlar ortadan kalkar. Dava sanki hiç açılmamış gibi olur. Davanın görüldüğü mahkeme bakımından da davayı inceleme ve hüküm verme zorunluluğu ortadan kalkar. Davanın açılmamış sayılması kararı ile birlikte ayrıca bir hüküm verilmesine gerek kalmaksızın, açılmamış sayılan dava nedeniyle verilen ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkar

Davanın Açılmamış Sayılması Zamanaşımı

Davanın açılması ile zamanaşımı süresi kesilir. Ancak davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi ile birlikte kesilen zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Bu durum davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi ile birlikte dava sanki hiç açılmamış gibi olmasının bir sonucudur.

Davanın Açılmamış Sayılması Hak Düşürücü Süre

Davanın açılması ile birlikte tıpkı zamanaşımı süresinin kesilmesi gibi hak düşürücü süreler de korunur. Davanın açılmamış sayılması hak düşürücü sürelerin de yeniden işlemesine neden olur.

Davanın Açılmamış Sayılması Yargılama Giderleri

Davanın açılmamış sayılması kararı verilmesi durumunda yargılama giderleri davacı üzerinde kalır.

Davanın Açılmamış Sayılması Vekalet Ücreti

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı 7. maddesine göre;

Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

hükmüne amirdir. Dolayısıyla davanın açılmamış sayılması vekalet ücreti ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar tarifede yazılı ücretin yarısı, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra tamamı şeklinde hükmedilecektir.

Davanın Açılmamış Sayılması Nedir sorusunun cevabı özetle bu şekildedir.

Diğer makalelerimize adana avukat buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir