Borç Ödeme Protokolü Örneği

Borç ödeme protokolü örneği, icra dosyası borç ödeme protokolü, borç ödeme protokol örneği, borç ilişkisinden doğan ödeme protokolü, adana avukat

Bu makalemizde borç ödeme protokolü örneği paylaşılmaktadır. İcra dosyası borç ödeme protokolü olarak da kullanılabilecek iş bu sözleşme örneği mutlaka somut olaya uyarlanmalıdır. Ayrıca bu ve bunun gibi borç ödeme protokolü örneği hazırlanması aşamasında alanında uzman bir avukattan danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Borç Ödeme Protokolü Örneği

BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN ÖDEME PROTOKOLÜ

MADDE 1 – TARAFLAR

Bu protokolün tarafları ………….. adresinde yerleşik ALACAKLI …………..  Limited Şirketi ile …………..  adresinde yerleşik BORÇLU …………..’tir. Taraflar protokolde kısaca “alacaklı” ve “borçlu” olarak anılacaklardır.

MADDE 2 – KONU

Söz konusu protokol; alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan ……. İcra Müdürlüğü’nün ……… sayılı icra takibine konu borçların ödenmesinin belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

MADDE 3 – PROTOKOL ESASLARI

1-) Yukarıda ismi zikredilen alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan …….. İcra Müdürlüğü’nün …….. sayılı icra takibinde, kesinleşen asıl alacak ve faizi olarak …….. TL ve vekalet ücreti olarak da …….. TL’nin ödenmesi halinde, alacaklı tarafından icra dosyasına konu borcun tamamı ödenmiş olarak kabul edilecektir.

2-) ……. İcra Müdürlüğü’nün …….. sayılı icra takibine konu ………. TL asıl alacak ve faizi ile ……… TL vekalet ücreti olmak üzere TOPLAM ……….. TL borçlu tarafından 6 eşit taksitte ödenecek olup, ilk taksit ödemesi …/…/……. tarihinde, diğer taksitler devam eden …/…/……., …/…/……., …/…/……., …/…/……. ve …/…/…….  tarihlerinde ödenecektir.

Ödemeler vade tarihinde alacaklının bildirdiği ………….’e ait ………………….. Bankası ………………..Şubesi’nde bulunan ……………………………………………. IBAN nolu hesabına yapılacaktır.

3-) Taraflar arasında belirlenen ……… TL asıl alacak ve faizi ile …….. TL vekalet ücretinin tamamının ödenmesi halinde, alacaklı ……. İcra Müdürlüğü’nün ……. sayılı icra takibine konu diğer alacakların tümünden (işlemiş faiz, tahsil harcı, başvurma harcı, masraf) vazgeçmiş sayılacak ve son taksitin ödenmesi ile birlikte makul süre içinde icra takibinden feragat edecektir. Feragat sebebiyle doğacak olan feragat harcı ve sair diğer masraflar alacaklıya aittir.

4-) Alacaklının bu şekilde alacağını tahsil edememesi ya da borçlu tarafından iş bu protokole aykırı davranılması halinde ……. İcra Müdürlüğü’nün ……. sayılı icra dosyasından borçlu aleyhine takiplere devam edilecektir.

5-)   Alacaklı bu şekilde alacağını tahsil ettikten sonra borçludan bu takip dosyasının konusunu oluşturan borç ile ilgili olarak bir daha başkaca bir talepte bulunamayacak ve borçluyu ibra edecektir. Taraflar arasında mutabık kalınan toplam ………-TL ana para, faiz, icra masrafları ve icra vekalet ücreti ödendikten sonra, bu protokol konusu borç nedeni ile açılan tüm takipler için borçluya ibraname verilecektir.

6) İşbu protokol 2 (iki) nüshadan ibaret olup, tarafların karşılıklı kabul, beyan ve taahhütleri doğrultusunda …./…./…… tarihinde imzalanmıştır.

        ALACAKLI TARAF                                                            BORÇLU TARAF

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir