Bekçilerin Sağlık Raporu Nedeniyle Atanmaması

Bekçilerin sağlık raporu nedeniyle atanmaması, sağlık koşullarını taşımayan kişinin bekçi olamaz raporunun iptali, görme kusuru, adana idari dava avukatı

Bekçilerin sağlık raporu nedeniyle atanmaması hali ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Nitekim Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği bekçilere Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorunluluğu getirmektedir. Bu doğrultuda bekçi adaylarının giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk yoksa, bekçilerin sağlık raporu nedeniyle atanmaması durumu ile karşı karşıya kalınabilir.

Danıştay 12. Dairesi bekçilerin sağlık raporu nedeniyle atanmaması ile ilgili olarak verdiği emsal kararında.  “Her ne kadar Yönetmelikte gözlerin görme gücü ile ilgili düzeltmelere cevaz verildiği anlaşılmakta ise de, bu düzeltmenin davalı idarece davacının sevk edildiği hastanede sağlık durumunun tespiti amacıyla muayenesi ve sonucunda düzenlenecek sağlık raporu öncesi yapılması gerektiği sonucuna varıldığından İdarenin davacının görme gücünün düzeltilmesi öncesi halinin Yönetmeliğe uygun olmadığından bahisle çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağı yönünde tesis edilen dava konusu işleminde hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarelerin istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir. Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, Kanunda yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen kararın usul ve hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.”  diyerek, bekçilerin görme kusuru ile ilgili sağlık raporu nedeniyle atanmaması konusunda yeni bir karar vermiştir.

Yani Yönetmelikte görme gücü ile ilgili düzeltmeler kabul edilmekteyse de, bu düzeltme sevk edilen hastanede alınacak sağlık raporu öncesi yapılmalıdır. Aksi halde bekçilerin sağlık raporu nedeniyle atanmaması  ortaya çıkabilir. Danıştay 12. Dairesi de sağlık raporu öncesi yapılmayan düzeltmenin kabul edilmeyeceğini , görme gücünün düzeltilmesi öncesi halinin yönetmeliğe uygun olmadığından bahisle çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağı yönünde tesis edilen dava konusu işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir. Kararın tam metni şu şekildedir.

Bekçilerin Sağlık Raporu Nedeniyle Atanmaması

DANIŞTAY
12. DAİRESİ
Esas Numarası: 2020/2773
Karar Numarası: 2020/2887
Karar Tarihi: 22.09.2020

SAĞLIK KOŞULLARINI TAŞIMAYAN KİŞİNİN BEKÇİ OLAMAZ RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİNDE, GÖRME GÜCÜNÜN TAKDİR YETKİSİ GEREĞİNCE YÖNETMELİKLE BELİRLENEN KOŞULLARA UYGUN OLMAMASI NEDENİYLE İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : 2018 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavında başarılı olan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-7-A maddesinde belirtilen koşulu sağlamadığından bahisle “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilmesine ilişkin 03/01/2019 tarihli ve 11075 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Daire Başkanlığıişleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin verilen … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararda; Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin 13/05/2019 tarih ve … sayılı durum bildirir sağlık kurulu raporu göz önüne alındığında, davacının, çarşı ve mahalle bekçisi adayı olmasında sakınca bulunmadığı anlaşıldığından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-7-A maddesi uyarınca, çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamayacağından bahisle davacıya ait adaylık dosyasının işlemden kaldırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı, öte yandan, davalı idare tarafından, davacının işlemden sonra lazer ameliyatı olduğu ve işlem tarihinde bu göreve uygun olmadığı iddia edilmekte ise de, yukarıda anılan Yönetmelikte, gözlerin görme gücü ile ilgili düzeltmelere cevaz verildiği ve bu düzeltmenin davalı idarece davacının sevk edildiği hastanede sağlık durumunun tespiti amacıyla muayenesi ve sonucunda düzenlenecek sağlık raporu öncesi yapılması gerektiği yönünde açık bir kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı gibi dava konusu işlemin kesinleşmesinden evvel (işlem hakkındaki yargılama bitmeden önce) davacının görme gücü ile ilgili düzeltmeler yapıldığı dikkate alındığında, söz konusu iddianın yerinde görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli, E:…, K:… sayılı kararıyla; her ne kadar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde gözlerin görme gücü ile ilgili düzeltmelere cevaz verildiği anlaşılmakta ise de, bu düzeltmenin davalı idarece davacının sevk edildiği hastanede sağlık durumunun tespiti amacıyla muayenesi ve sonucunda düzenlenecek sağlık raporu öncesi yapılması gerektiği sonucuna varıldığından Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Komisyonu’nun davacının görme gücünün düzeltilmesi öncesi halinin Yönetmeliğin Ek-3-7-A. maddesine uygun olmadığından bahisle çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağı yönünde tesis edilen dava konusu işleminde hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarelerin istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren mercinin, temyiz isteminin reddine karar vereceğine ilişkin düzenleme uyarınca davacının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, bölge idare mahkemesince verilen kararın kesin olmadığı, temyiz kanun yoluna başvurulabileceği, yerel mahkemece yerindelik denetimi yapılarak karar verildiği, davanın reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi …’nün açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

 1. Davacının temyiz isteminin reddine,
 2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı temyize konu kararın ONANMASINA,
 3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
 4. 2577 sayılı Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın …. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/09/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana disiplin soruşturması avukatı müvekkillerimize disiplin soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir