Aylıktan Kesme Cezası Nedir?

Aylıktan kesme cezası nedir, zamanaşımı, nasıl hesaplanır, aylıktan kesme cezası ne zaman uygulanır, nasıl uygulanır, kaç yıl sonra silinir, adana idare hukuku avukatı, gerektiren haller nelerdir, dava dilekçesi, itiraz

Bu makalemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aylıktan kesme cezası nedir, aylıktan kesme cezası zamanaşımı süresi nedir, aylıktan kesme cezası nasıl hesaplanıraylıktan kesme cezası ne zaman uygulanır, aylıktan kesme cezası nasıl uygulanır, aylıktan kesme cezası kaç yıl sonra silinir, kaç yıl sonra siliniraylıktan kesme cezası gerektiren haller nelerdir gibi sorulara cevap arayacağız. Yine aylıktan kesme cezası iptal davası ne zaman açılmalı, aylıktan kesme cezası dava dilekçesi nde bulunması gereken unsurlar vb konulara da kısaca değinmeye çalışacağız.

Aylıktan Kesme Cezası Nedir?

Aylıktan kesme cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 maddesinde sıralanan disiplin cezalarından biridir. Aylıktan kesme cezası memurun brüt aylığının 1/30’u ila 1/8’i arasında kesinti yapılmasıdır. (657 s. DMK 125/C) Aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. (657 s. DMK m.126/1)

Aylıktan Kesme Cezası Gerektiren Haller Nelerdir?

Aylıktan kesme cezası gerektiren haller Kanun’nun 125/C maddesinde sıralanmıştır. Ancak Kanun’da sayılan fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verileceği de unutulmamalıdır.

Aylıktan kesme cezası gerektiren haller şu şekildedir;

 • Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 • Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
 • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 • Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
 • Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
 • Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Aylıktan Kesme Cezası Ne Zaman Uygulanır?

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Bu durum aylıktan kesme cezası için de geçerlidir. Bir memur aylıktan kesme cezası ile tecziye edildiği zaman cezanın tebliğini izleyen aybaşında uygulanır. Aylıktan kesme cezası yalnızca bir kez uygulanır. Yani örneğin 20.12.2020 tarihinde 1/30 oranında aylıktan kesme cezası tebliğ edildiyse, ceza 15.01.2021 tarihinde alacağınız brüt aylığın 1/30’unun kesinti yapılarak maaşınızın yatırılması suretiyle uygulanacaktır. 15.02.2021 tarihinde ikinci defa aynı kesinti yapılmaz. Ceza bir kereliktir.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki; aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Ayrıca aday memurların aylıktan kesme cezası alması halinde disiplin amirlerinin teklifi ve
atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

Aylıktan Kesme Cezası Nasıl Hesaplanır?

Memura disiplin amiri tarafından aylıktan kesme cezası verildiği zaman, cezanın verilmesine ilişkin kararda ne oranda kesinti yapılacağının kesin olarak belirtilmesi gerekir. Zira Kanun 1/30 ila 1/8 arasında bir kesinti yapılmasını öngörmüştür. Hangi oranda kesinti yapılacağını idare belirler. Aylıktan kesme cezası nasıl hesaplanır sorusunun cevabı ise memurun brüt aylığı üzerinden kesilecek miktar hesaplanmalıdır.

Aylıktan Kesme Cezası Ne Zaman Silinir? 

Aylıktan kesme cezası ne zaman silinir sorusunun cevabını Kanun’un 133. maddesi vermiştir. Buna göre . aylıktan kesme cezası, cezanın uygulanmasından 10 sene sonra silinebilir. Memur bu süre geçtikten sonra  atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Aylıktan Kesme Cezası Zamanaşımı

Aylıktan kesme cezası zamanaşımı süreleri de Kanun’da açıkça düzenlenmiştir. (657 s. DMK m.127) Düzenlemeye göre; Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, başlanmazsa idarenin disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Yine aylıktan kesme disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin amirleri aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. (657 s. DMK m.128/1)

Aylıktan Kesme Cezasına İtiraz

Aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Aylıktan kesme cezasına itiraz edilmezse disiplin cezası kesinleşir. Ancak aylıktan kesme cezasına itiraz edilmesi ile aylıktan kesme cezası iptal davası aynı şey değildir. Süresinde idari başvuru yoluna gidilmemesi veya idari başvuru yoluna (aylıktan kesme cezasına itiraz) gidilmesine rağmen 60 günlük süre içinde iptal davası açılmaması halinde aylıktan kesme cezası iptal davası reddedilecektir. Bu nedenle idari yargıda bir davanın usulüne uygun biçimde yürütülmesinde adana idare hukuku avukatından destek ve hukuki yardım alınmasını tavsiye ederiz. Aylıktan kesme cezasına itiraz için kullanabileceğiniz dilekçe örneklerine buradan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Aylıktan kesme cezası iptal davası dilekçe örneği başkaca bir makalemizde ayrıca paylaşılacaktır.

Aylıktan Kesme Cezası Danıştay Kararları

 • “Davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlemin, bu işlemin nedeni disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmiş olması gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ise de; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bir çok kararında belirtildiği üzere, dava konusu ek ödeme personelin almakta olduğu aylığın önemli bir parçası olup, herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca belirli bir süre ek ödemeden yararlandırmama veya ek ödeme tutarından kesinti yapma yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas Numarası: 2006/886, Karar Numarası: 2008/1370, Karar Tarihi: 29.05.2008
 • “Müsteşar yardımcısı olan davacının, “uygun görüşle arz” yazısı ve ilgili onaydaki parafının bulunmasının yalan ve yanlış beyan olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle de 657 sayılı Kanunun 125/c-d maddesi gereğince aylıktan kesme cezası verilemeyeceği hakkında…” Danıştay 12. Daire, Esas Numarası: 2002/2363, Karar Numarası: 2004/1846, Karar Tarihi: 25.05.2004
 • “Davacının brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesine ilişkin kararının iptali istemine ilişkin incelemede; yetkisi olmadığı halde disiplin kurulunca soruşturma dosyasının iadesi yoluna gidilmesi ve davacının aleyhine olacak şekilde itiraz ettiği cezadan daha ağır bir cezayla cezalandırılması karşısında, davacının üç yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir .Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” Danıştay 5. Dairesi, Esas Numarası: 2016/13633, Karar Numarası: 2019/311, Karar Tarihi: 15.01.2019

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana disiplin soruşturması avukatı müvekkillerimize disiplin soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir