Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

avukatlık ücret sözleşmesi örneği, avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı, avukatlık ücret sözleşmesi yoksa ne olur, adana avukat, icra takibi

Avukatlık ücret sözleşmesi örneği konusuna geçmeden önce avukatlık ücreti nedir, avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıavukatlık ücret sözleşmesi yoksa ne yapılır, ihtilaf halinde ne yapılır, avukatlık ücret sözleşmesi örneği nde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi sorulara cevap vermenin daha doğru olacağı düşüncesindeyiz.

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Nedir?

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre; avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder. Dolayısıyla avukatlık ücreti avukatın emek ve mesaisinin en tabii karşılığıdır. Avukatlık ücret sözleşmesi taraflarca serbestçe düzenlenir. Avukatlık ücret sözleşmesi örneği ile avukatlık ücreti kararlaştırılabilir. Avukatlık ücret sözleşmesi örneği nde sözleşmenin ihtilaf yaratmayacak biçimde açık bir dille kaleme alınması oldukça önemlidir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere
göre ispatlanır.

Avukatlık ücreti değeri para ile ölçülebilen işlerde dava veya hükmolunacak şeyin değerinin %25’ini aşmamak üzere kararlaştırılabilir. Bu yüzdenin üstünde yapılan avukatlık ücret sözleşmesi örneği geçersizdir. Değeri para ile ölçülemeyen işlerde avukatlık ücreti asgari ücret tarifesinin altında olamaz. 2020 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Yazılı Olmak Zorunda Mı?

Avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıavukatlık ücret sözleşmesi yoksa ne yapılır sorularının cevabı yine Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinde saklıdır. Düzenlemeye göre; Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

I)-TARAFLAR                      :

İş Sahibi                              : ……………………… (TC: …………………….)
Adres                                   : ……………………………………………………

Avukat / Avukat Ortaklığı  : ………………………………………………….…
Adres                                   : ……………………………………………………

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU : İş sahibinin çalışmakta olduğu ……………’ne yapılacak idari başvurular neticesinde …………………….. işleminin iptali için açılacak idari davalardır.

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır.

2) Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte avukata/avukat ortaklığına veya ilgili merciye ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi nedeni ile avukat/avukat ortaklığının kendi hesabından zorunlu gider yapması halinde,  avukat/avukat ortaklığı dava konusundan alacağını öncelikle mahsup eder.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usuli işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, bu ihbar, iş sahibine telefon, faks, e-mail veya diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

5) MAKTU ÜCRET: İş sahibi, avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak, ……………….. için toplam ……………….. TL vekalet ücreti ödeyecektir.

6) İLAM VEKALET ÜCRETİ: Mahkemece dava sonunda hükmedilecek olan karşı (ilam) vekalet ücretinin tamamı avukata/avukat ortaklığına aittir. İş sahibi karşı (ilam) vekalet ücretinden herhangi bir hak talep edemez

7) Bu ücret yalnız bu iş içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz.  Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili başka uyuşmazlıkların çıkması halinde avukata/avukat ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşmede bu konuda bir hüküm bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı Avukatlık Ücret Tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

8) Avukat/Avukat Ortaklığı, bu sözleşmeyle üstlendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka avukatlarla/avukat ortaklıklarıyla işbirliği halinde (tevkil) yapabilecektir.

9) İş sahibi, avukatın/avukat ortaklığının yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir avukata /avukat ortaklığına vekalet veremeyecektir. Bu maddenin ihlali halinde avukata/avukat ortaklığına ücretin tamamı ödenecektir.

10) İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi sürdürme olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, avukat /avukat ortaklığı kalan ücretini istemek hakkini kazanacaktır.

11) Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı olarak feshedilirse avukat/avukat ortaklığı maktu, nispi ve ilam vekalet ücretinin tamamını isteme hakkını kazanır.

12) Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekalet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, Adana. Barosu Yönetim Kurulunun arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık Baro Hakem Kurulunca çözümlenecektir. Türkiye Barolar Birliği Hakem Yönetmeliği bu sözleşmenin bir parçasıdır. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların adli yargıya taşınması halinde ihtilafların çözümünde …………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

13) İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin avukata /avukat ortaklığına yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle avukata/avukat ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.

14) Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

15) İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

Avukat/Avukat Ortaklığı                                                                                                İş Sahibi


Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir